Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Aanbieding CUP 2018-2022

Inhoud

Inleiding

Met veel genoegen bieden wij u de Kaderbrief 2019 aan. De eerste kaderbrief van een nieuwe bestuursperiode waarvoor de coalitiepartijen CDA, VVD en GroenLinks-PvdA een Coalitieakkoord 2018-2022 hebben gesloten. Dit coalitieakkoord hebben wij uitgewerkt in een College Uitvoeringsprogramma (CUP). Wij hechten aan een open bestuursstijl waarbij ruimte is voor raad en samenleving om mee te denken en mee te doen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarom hebben wij het concept CUP ter consultatie voorgelegd aan de samenleving (30 mei) en de raad (5 en 11 juli). Voor deze consultatie hadden we meer tijd nodig. Daarom wordt deze kaderbrief niet zoals gebruikelijk in het voorjaar aan de raad aangeboden.
Naast het CUP gaan we in de kaderbrief nader in op nieuw beleid, kaders voor de begroting 2019 en de formatie-uitbreidingen.

Aanbieding College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Hierbij bieden wij u het College Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022. Het betreft het definitieve CUP dat is aangepast naar aanleiding van de input die raadsfracties op 11 juli hebben geleverd tijdens de consultatieronde. Er zijn toen door de fracties een groot aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. We hebben deze opgenomen in een reactienota, waarin wij per onderwerp hebben aangeven of en tot welke wijzigingen dit heeft geleid in het CUP. Daarnaast is het CUP aangepast naar aanleiding van de inbreng die ontvangen is vanuit de samenleving. Ook dit wordt in de reactienota toegelicht.
In het CUP zijn de kaders van het coalitieakkoord verder uitgewerkt en vertaald naar bestuursopdrachten: opdrachten aan de ambtelijke organisatie om de gestelde doelen en gemaakte afspraken te realiseren.
De bestuursopdrachten zijn ingericht volgens de vier W-vragen zoals ze ook worden gebruikt in de programmabegroting: Wat willen we bereiken? met Wie werken we samen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten?
De kosten van het CUP zijn voorzien van een financieel dekkingsplan dat u hierna aantreft. Daarnaast treft u bij de verzamelde bestuursopdrachten nog drie bijlagen aan, waaronder een overzicht van algemene uitgangspunten en informatie over de samenlevingsakkoorden die we willen sluiten.

We werken samen met anderen in de samenleving
Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen wij niet zonder de kennis, kunde en kracht van de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en, daar waar nodig, faciliteren bij initiatieven uit de samenleving.
Dat doen we door zogeheten samenlevingsakkoorden te sluiten over speerpunten als Duurzaamheid, Zorg, Jeugdzorg en Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een open en uitnodigende aanpak willen we aansluiten op wat de samenleving belangrijk vindt.

De speerpunten uit het coalitieakkoord komen vanzelfsprekend prominent terug in de bestuursopdrachten. Samen met de inwoners willen we stevig inzetten op zorg, duurzaamheid en een solide financieel beleid.

We investeren in een doelmatiger zorg
Onze ambitie is om te investeren in preventie en nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij de zorgvraag. Hierdoor kunnen we, op termijn, op zorgkosten besparen.
Door deze gerichte inzet op preventie en passende ondersteuning, willen we de vraag naar ondersteuning waar mogelijk verminderen.
We nemen maatregelen om instroom naar zorg te beperken en duurzame door- en uitstroom te bevorderen, met als doel: passende zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Daarbij gaan we uit van eigen kracht en mogelijkheden van inwoners om de regie op het eigen leven te behouden.

Op korte termijn ontvangt uw raad een voorstel om het huidige beleidskader Sociaal Domein met uiterlijk één kalenderjaar te verlengen. Die tijd is nodig om te komen tot een nieuw beleidskader Sociaal Domein, op basis van de aangekondigde samenlevingsakkoorden en een duurzaam sluitende meerjarenbegroting Sociaal Domein.

We maken werk van duurzaamheid
De energietransitie is één van de belangrijkste maatschappelijke opgaves voor de komende decennia. Uitgangspunt voor de energietransitie in Leusden is nog steeds dat we in 2040 energieneutraal willen zijn. In de komende periode willen we ook onderzoeken of we deze ambitie op een maatschappelijk haalbare en betaalbare manier kunnen versnellen.
Het samenlevingsakkoord ‘Transitieagenda Energie’ vormt de uitvoeringsagenda voor deze opgave, waarin verschillende partijen uit de Leusdense samenleving participeren.
Het Energieloket en het Energiehuis spelen een grote rol bij het ondersteunen van inwoners, bedrijven en instellingen om energiemaatregelen te nemen.
Voor de overgang naar een aardgasloze gebouwde omgeving wordt, in overleg met inwoners, in een warmteplan in kaart gebracht welke wijken we in welke volgorde aardgasloos willen maken. Onze inzet is er op gericht om de oudste jaren ’70 wijken prioriteit te geven. Dit omdat hier kansen liggen om woningen direct vergaand te verduurzamen (nul op de meter te maken) en omdat hiervoor veel draagvlak bij de bewoners lijkt te zijn.
We nemen ook maatregelen om onze eigen organisatie verder te verduurzamen.

Daarnaast stimuleren we de komen jaren duurzame mobiliteit, onder andere door het aanbieden van goede fiets- en looproutes en het uitbreiden van elektrische laadmogelijkheden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de (her)inrichting van de openbare ruimte. We gaan door met de ingezette beweging van het ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval worden gehaald.
We evalueren de werking van het systeem en of de gestelde doelen worden behaald. Kansen die zich voordoen voor vermindering van het restafval, recycling van reststromen en het stimuleren van de circulaire economie worden gegrepen.

We voeren een solide financieel beleid
De genoemde ambities voor een sociaal en duurzaam Leusden combineren we met een solide financieel beleid. De opdrachten van het CUP worden uitgevoerd binnen een sluitende meerjarenbegroting, met behoud van de relatief lage gemeentelijke woonlasten waar inwoners van Leusden aan gewend zijn. We letten er op dat de buffers van ons weerstandsvermogen toereikend zijn en blijven, zodat we eventuele tegenvallers kunnen opvangen. Mocht de Rijksoverheid de voorziene (extra) middelen die nodig zijn niet verschaffen, dan stellen we onze ambities bij.

Onze financiële bestuursstijl is gericht op een zorgvuldige omgang met de beschikbare budgetten en beheersing van de uitgaven. We maken inzichtelijk hoe we er financieel voor staan. Hiervoor ontwikkelen we een monitoringinstrument dat actuele informatie over onze financiële positie verschaft en waarmee we onze grip op de gemeentefinanciën kunnen verstevigen.