Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Financieel dekkingsplan CUP 2018-2022

Inhoud

Financieel dekkingsplan CUP 2018-2022

De bestuursopdrachten van het CUP zijn doorgerekend op incidentele en structurele financiële consequenties. Hierbij zijn inschattingen gemaakt waarbij we ons realiseren dat deze nog vaak het karakter van een stelpost hebben. Daarnaast is er een beperkt aantal onderwerpen waar we moeten volstaan met een p.m.-raming omdat nader onderzoek moet uitwijzen welke kosten gemoeid zijn met het realiseren van de doelstelling.

Op basis van de consultatie van raad en samenleving zijn diverse bestuursopdrachten inhoudelijk aangepast. Bij een aantal bestuursopdrachten zijn ook de financiën aangepast:
• 1.1 Ontwikkeling monitoringinstrument
o Structureel budget € 10.000 geschrapt
o Incidenteel budget € 25.000 verlaagd naar € 15.000
• 2.1 Veiligheid
o Incidenteel budget formatie € 246.300 verlaagd naar € 191.700 (van 1 fte naar 0,7 fte)
o Incidenteel budget aanschaf en onderhoud AED’s € 30.000 toegevoegd
o Incidenteel budget ondersteuning stichting ‘AED, Leusden doet mee’ € 5.000 toegevoegd
• 9.5 Leusden op de Kaart
o Incidenteel budget € 15.000 2019 toegevoegd en € 15.000 2022 geschrapt (financieel overzicht aangesloten op informatie van de bestuursopdracht)

Voor de uitvoering van het CUP hanteren we als uitgangspunt dat de bestaande formatie de benodigde inzet kan plegen. Waar we verwachten dat er extra formatie nodig is hebben we in de bestuursopdracht een inschatting van de extra capaciteit gemaakt. We kunnen op dit moment alleen nog niet overzien of de optelsom van de capaciteiten die per CUP-opdracht gevraagd worden op bepaalde momenten en voor bepaalde advies- of uitvoeringsgebieden in de beschikbare capaciteit past.
Uiteraard zullen we door voorstellen voor planning en prioritering zoveel mogelijk proberen te sturen op een passende inzet, maar kunnen niet uitsluiten dat zich knelpunten gaan voordoen die niet door planning of prioritering kunnen worden opgelost.

In de afzonderlijke bijlage Financieel overzicht CUP 2018-2022 geven wij een overzicht van de doorrekening van het CUP. De financiële consequenties zijn als volgt:

De totale kosten van de bestuursopdrachten zijn onder A. weergegeven. Het betreft incidentele en structurele kosten. De structurele kosten lopen op tot een bedrag van € 694.000 in 2022.

Nieuw beleid
Voor de begroting 2019 hebben wij de wensen voor nieuw beleid geïnventariseerd. Het betreft beleidswensen die niet rechtstreeks met het CUP samenhangen of daaruit voortkomen.
Wij stellen voor om vanaf 2019 financiële middelen beschikbaar te stellen om het budget voor elektrische laadpalen in bestaande woonwijken structureel te maken. Daarnaast vragen wij u om incidentele middelen beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van een klompenpad (Schutpad), en voor het leveren van bijdragen in 2019 en 2020 voor de nieuwe werkorganisatie van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De structurele en incidentele kosten voor nieuw beleid zijn opgenomen onder B.

Onder C. hebben we de dekking opgenomen. Deze lichten wij als volgt toe:

a. Ruimte nieuw beleid

In de reguliere begrotingskaders is financiële ruimte voor nieuw beleid opgenomen.
Het betreft € 80.000 incidenteel en € 50.000 structureel.
De incidentele ruimte voor 2019 zetten we verspreid over 2019 en 2020 volledig in. Daarnaast wenden we een deel van de ruimte voor 2020 aan.
Van de structurele ruimte voor nieuw beleid hebben we € 8.000 nodig. De overige ruimte zetten we volledig in voor dekking van het CUP 2018-2022.

b. Overige dekking

Structureel
Al sinds 2015 wordt uitvoering gegeven aan de decentralisaties in het sociaal domein. Lokale doelstellingen in transformatie en transitie zorgen voor een pakket met verschillende uitdagingen in de uitvoeringspraktijk. Hoewel de inhoudelijke vernieuwing terecht op de voorgrond staat, is de financiële houdbaarheid en beheersbaarheid op de lange termijn minstens zo belangrijk. Wij stellen onszelf tot doel om met een ”2% taakstelling slimme zorg Sociaal Domein” tot een duurzame besparing te komen. De taakstelling loopt op van € 45.000 in 2019 tot € 180.000 in 2022. Het is geen bezuiniging maar een ambitie. De inspanningen en investeringen zijn erop gericht om resultaat te behalen en tegelijkertijd betere zorg. Zoals de afgelopen jaren is gebleken zijn de totale kosten van de zorg lastig in te schatten en is de toename ook afhankelijk van niet beïnvloedbare factoren. Het college heeft de ambitie om innovatie in de zorg te stimuleren. Maatregelen die wij in het CUP hebben opgenomen zijn daarop gericht. We willen die maatregelen monitoren om te laten zien wat het opbrengt. We hebben niet de illusie dat daarmee alle autonome kostenstijgingen worden gecompenseerd.

Incidenteel
• In de Voorjaarsnota 2018 hebben wij een voorstel opgenomen om de ratio’s van het weerstandsvermogen van de algemene dienst en het grondbedrijf weer op de norm van 1,0 te brengen. De te lage ratio van de algemene dienst wordt aangevuld vanuit de te hoge ratio van het grondbedrijf. Per saldo resteert er in de algemene reserve van het grondbedrijf nog een surplus boven de norm van € 256.000. Dit surplus zetten wij nu in ter dekking van de incidentele kosten van het CUP.
• In het CUP zijn bestuursopdrachten op gebied van volkshuisvesting opgenomen.
Voor de uitvoering van deze bestuursopdrachten zijn diverse budgetten beschikbaar. Bij de Svn is een budget startersleningen beschikbaar van € 334.000. In de reserve met aangewezen bestemming is een fonds volkshuisvestingdoeleinden beschikbaar van € 330.000. De ruimte in de reserve fonds maatschappelijke vraagstukken bevat voor wonen een budget van € 500.000. Wij maken de inschatting dat onze ambities kunnen worden gerealiseerd met de twee eerstgenoemde bedragen. De middelen uit het fonds maatschappelijke vraagstukken kunnen worden ingezet voor het CUP.
• Na de inzet van de hiervoor genoemde middelen resteert er nog een te dekken bedrag van € 1.242.000. Hiervoor wenden wij de algemene reserve toevoeging exploitatie aan. Deze reserve heeft per 1 januari 2018 een saldo van € 5.441.000. Deze reserve heeft de functie als spaarpot waarvan het rendement wordt gebruikt als structureel dekkingsmiddel. Door de huidige lage rentestand levert de reserve een zeer beperkt rendement op. Indien we deze reserve willen aanwenden ter dekking van het CUP dienen we de renteopbrengst in de begroting te compenseren. Dit betreft oplopend tot 2022 een structureel bedrag van € 12.400.

Enveloppegelden
De enveloppegelden maken onderdeel uit van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het zijn middelen die op de rijksbegroting van de verschillende vakdepartementen beschikbaar zijn. De overheveling naar het gemeentefonds of specifieke uitkeringen moet nog plaatsvinden. Daarna wordt meer duidelijk hoe de gemeenten daar een beroep op kunnen doen. In bijlage 7 is een memo toegevoegd met meer informatie over de enveloppegelden.
Concrete actie is wel al ondernomen voor de Rijksbijdrage Proeftuinen aardgasvrije wijken. Leusden heeft een concreet plan ingediend voor de eurowoningen. De deadline hiervoor lag op 1 juli 2018.
In het CUP zoals nu wordt aangeboden zijn geen concrete inkomsten vanuit enveloppegelden ingeboekt.

Relatie CUP en going concern beleid
De gemeente voert vele taken uit op basis van bestaand beleid (going concern). Het CUP betreft deels nieuwe ambities maar ook intensiveringen op bestaand beleid. Bij het opstellen van het CUP zijn wij uitgegaan van het handhaven van het bestaande beleid. In de CUP formulieren zijn dus alleen de nieuwe activiteiten/beleidsontwikkelingen benoemd.
Ook financieel werkt dat zo. De begroting van Leusden heeft een omzet van circa € 50 miljoen. Deze middelen worden ingezet om de bestaande taken uit te voeren. De financiële vertaling van het CUP betreffen de middelen die nodig zijn om de nieuwe ambities en intensiveringen van bestaand beleid uit te voeren.