Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Kaders begroting 2019

Inhoud

Kaders begroting 2019

Bij het opstellen van de begroting hanteren wij de volgende kaders:
• Inflatie: door het aantrekken van de economie neemt de inflatie toe en worden wij geconfronteerd met kostenstijgingen, met name in de bouwsector. Voor loon- en prijsstijgingen passen wij in de begroting een percentage toe van 3%. Aan de inkomstenzijde worden de tarieven van belastingen en heffingen met 3% verhoogd om de gemeentelijke koopkracht op gelijk niveau te houden.
• Afvalstoffenheffing: met ingang van 2018 zijn gedifferentieerde tarieven (diftar) ingevoerd in verband met de nieuwe manier van afval inzamelen. Door een gunstig aanbestedingsresultaat bij de afvalinzameling zijn de kosten gedaald en kan een tariefverlaging in het vastrecht worden doorgevoerd van € 10 De tarieven voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd ten opzichte van 2018. Evenals voorgaande jaren kan er in 2019 geen overschot in de egalisatievoorziening via tariefsverlaging aan de inwoners worden teruggegeven. De middelen in de voorziening zijn hiervoor niet toereikend.
• Rioolheffing: De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 loopt af. Er is een nieuw rioleringsplan in de maak, dat begin 2019 ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. Voor 2019 stellen we voor om het rioolheffingstarief vooralsnog alleen met inflatie aan te passen.
• Voor de rentebaten in de begroting gaan we uit van 1%. Dit percentage wordt afgestemd op het meerjarig te verwachten rendement op beleggingen. De rente is op dit moment nog steeds zeer laag. Dit is mede het gevolg van het jarenlang door centrale banken gevoerde beleid waarbij massaal obligaties worden opgekocht om zo de rente te drukken. De lage rente is een van de instrumenten die de Europese Centrale Bank (ECB) inzet om de economische groei en de inflatie in de eurolanden aan te jagen. De ECB is van plan om het opkoopprogramma van de obligaties na december 2018 te beëindigen, waardoor de belangrijkste rentetarieven in de komende jaren voorzichtig weer kunnen gaan stijgen.

Begrotingspositie

De laatst vastgestelde begrotingspositie betreft de Voorjaarsnota. Vanuit deze startpositie is een aantal ontwikkelingen en voorstellen van invloed op de begrotingspositie. Al deze zaken worden in deze Kaderbrief (c.q. de bijlagen) toegelicht.

Voorstel

Wij stellen u voor om de Kaderbrief 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de volgende kaders:
1. de uitwerking van het coalitieakkoord in het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 inclusief de aangegeven dekkingsvoorstellen
2. de bestedingsvoorstellen nieuw beleid 2019
3. de voorstellen tot formatie-uitbreiding
4. de kaders voor de begroting 2019