Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Scenario's nieuw beleid 2021

Inhoud

Inleiding

Naar aanleiding van het hiervoor beschreven, wordt duidelijk dat de financiële positie van gemeente Leusden verslechtert. De herijking van het gemeentefonds zal voor Leusden een negatief effect geven. Ook de Coronacrisis zal op haar manier een financiële impact hebben.
Onder dit financiële gesternte is deze Kaderbrief 2021 opgesteld. Duidelijk is dat we, gelet op de geschetste ontwikkelingen, ons sowieso moeten gaan voorbereiden op een nieuwe kerntakendiscussie, of bezuinigingsoperatie. De huidige begrotingspositie biedt geen ruimte om de herijking van het gemeentefonds en de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en zullen leiden tot toekomstige begrotingstekorten. Voor een nieuwe fundamentele discussie hebben we tijd nodig. In deze Kaderbrief kondigen we de start van deze operatie aan met als doel om voor de begroting 2022-2025 keuzes te kunnen maken om in de toekomst tot een meer evenwichtige meerjarenbegroting te komen.
Voor de kaders van de begroting 2021-2024 willen we vier scenario’s hanteren. Bij elk scenario geven wij aan wat de structurele en incidentele gevolgen zijn. Daarnaast geven wij aan wat het effect is op de weerstandsratio en vervolgens de benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen ten laste van de algemene reserve toevoeging exploitatie en het daarin resterende saldo.

Scenario 1

Gelet op de financiële positie moeten we nu al de tering naar de nering zetten. Dit betekent dat we geen extra middelen voor uitvoering van het coalitieakkoord beschikbaar stellen en dat op veel onderdelen van het CUP ook daadwerkelijk een pas op de plaats moet worden gezet. De ruimte voor nieuw beleid wordt ingezet voor een aantal wettelijke taken en twee lopende verplichtingen. Het weerstandsvermogen zal moeten worden ingezet om tegenvallers op te kunnen vangen.

Scenario 2

In het voorstel Organisatie Ontwikkeling hebben wij structurele middelen opgenomen om een aantal ambities van ons coalitieakkoord uit te voeren. In scenario 1 is hier geen financiële ruimte voor. In de andere scenario’s kiezen we voor het beschikbaar stellen van middelen. Het coalitieakkoord bevat ambities die verder reiken dan deze bestuursperiode. Daar nu niet meer in investeren betekent dat we twee jaar stilstaan. We kiezen binnen de ambities sociaal en duurzaam om voor twee prioriteiten incidentele middelen beschikbaar te stellen. De twee prioriteiten binnen het sociaal domein voegen we samen tot ‘Transitie Sociaal Domein’ waar we voor 2021 en 2022 € 50.000 beschikbaar willen stellen. Er komen geen extra structurele middelen. Dit betekent dat we een extra beroep doen op de reserves. De middelen worden incidenteel geraamd voor de jaren 2021 en 2022. Structurele voortzetting van de ambities is aan het volgende college. De algemene reserve toevoeging exploitatie zal moeten worden ingezet voor de extra incidentele middelen.

Scenario 3

In dit scenario stellen wij incidentele middelen beschikbaar voor de vier ambities vanuit het voorstel Organisatie Ontwikkeling. Dit betekent dat we middelen beschikbaar stellen voor beide twee prioriteiten binnen het sociaal domein en daarnaast ook voor Leusden op de kaart. Ook hier geldt dat er geen structurele middelen bijkomen en er over twee jaar een nieuwe afweging moet plaatsvinden door het nieuwe college over het structureel maken van deze ambities.

Scenario 4

De ambities en doelen van dit coalitieakkoord reiken verder dan deze coalitieperiode en zullen ook na 2022 moeten worden voortgezet. Er zijn structurele middelen nodig om de ambities en doelen te verwezenlijken. Dit betekent dat we de benodigde kosten structureel in de begroting gaan opnemen. Consequentie hiervan is dat de taakstelling voor de kerntakendiscussie hiermee wordt verhoogd. We nemen hiermee een hypotheek op de toekomst.

NB. In bovenstaande tabel wordt ervan uitgegaan dat naast de incidentele uitgaven ook het tekort van jaar 2021 ten laste gaat van de reserve, omdat in jaar 2021 de extra taakstelling mogelijk nog niet is behaald.

Voorkeursscenario

Wij kiezen voor scenario 2. Wij vinden dit scenario een goed evenwicht tussen enerzijds een financieel solide beleid en anderzijds om de noodzakelijke sociale en duurzame investeringen mogelijk te maken. Financieel solide, omdat we kaders voor een meerjarig sluitende begroting kunnen vaststellen. Wel met de kanttekening dat het opnieuw inzetten van onze vermogenspositie noodzakelijk is om een beperkt aantal ambities waar te kunnen maken.