Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Benchmark financiële positie

Inhoud

Benchmark financiële positie

Eén van de drie speerpunten van het coalitieakkoord is een solide financieel beleid. Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord ook een aantal ambities opgenomen die investeringen vergen. De vraag die wij onszelf hebben gesteld is of Leusden voldoende financieel robuust is om de ambities te verwezenlijken en ook om risico’s op te vangen. We hebben deze vraag voorgelegd aan Deloitte die beschikt over het instrument ‘benchmark financiële positie’ waarbij we worden vergeleken met andere gemeenten.
De hoofdconclusie uit de benchmark formuleert Deloitte als volgt: “Het algemene beeld van de financiële positie van de gemeente Leusden is gezond en evenwichtig. Dit geeft een goede basis op beheerste wijze ambities van de gemeente te realiseren.” Daarnaast doet Deloitte een aantal aanbevelingen met betrekking tot de methode voor de weerstandscapaciteit, het gebruik van signaleringswaarden voor schuldquote en solvabiliteit, en het in standhouden van het eigen vermogen. In bijlage 7.1 hebben wij een reactienota opgenomen met een duiding en een reactie op de adviezen en aanbevelingen. Daarin hebben we ook vermeld waar de adviezen tot bijstelling van het financiële beleid zouden kunnen leiden en middels welke procedure we deze bijstelling aan de raad zullen voorleggen.