Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Monitor CUP 2018-2022

Inhoud

Monitor CUP 2018 - 2022

In het CUP zijn de bestuursopdrachten opgenomen voor het realiseren van de ambities in het coalitieakkoord ‘Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden’. Over de uitvoering en voortgang van de bestuursopdrachten leggen wij tijdens de bestuursperiode 2018-2022 verantwoording af via de planning en controlcyclus en via de jaarlijkse CUP-monitor. De eerste monitor van deze bestuursperiode treft u als bijlage 4. aan bij deze Kaderbrief. De monitor geeft op hoofdlijnen een overzicht van de stand van zaken per medio 2019. Per bestuursopdracht wordt kort een duiding gegeven.
Nu we tijdens de huidige periode een jaar onderweg zijn kan op basis van de monitor worden geconcludeerd dat de uitvoering van het CUP op schema ligt. Nagenoeg alle bestuursopdrachten worden opgepakt overeenkomstig de planning, wat betekent dat de opdrachten inmiddels in uitvoering zijn genomen, of dat daarmee in 2019 wordt gestart. Hoewel we daar tevreden over kunnen zijn betekent dit niet dat we een tandje terug kunnen schakelen. We zien dat er op de diverse beleidsterreinen veel opgaven liggen en ambities te realiseren zijn. Als gemeentebestuur blijven we ons daar samen met inwoners voor inzetten. Via de samenlevingsakkoorden sluiten we aan op wat de samenleving belangrijk vindt.