Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Nieuw beleid 2020

Inhoud

Nieuw beleid 2020

Wij hebben de wensen voor nieuw beleid geïnventariseerd. In de begroting 2019 is voor de uitvoering van het CUP al € 30.000 van de incidentele financiële ruimte voor nieuw beleid in 2020 als dekking ingezet. Na aftrek van dit bedrag resteert als beschikbare ruimte voor incidenteel nieuw beleid in 2020 € 50.000. De financiële ruimte voor structureel nieuw beleid bedraagt eveneens € 50.000.

De beperkte ruimte noodzaakte wel tot het maken van keuzes bij het bestedingsvoorstel, waardoor sommige beleidswensen niet of gedeeltelijk zijn gehonoreerd.
De structureel beschikbare ruimte wordt ingevuld voor wettelijke verplichte zaken. Wij stellen voor om vanaf 2020 € 10.000 beschikbaar te stellen voor de basisregistratie ondergrond en € 5.000 voor de installatieverantwoordelijkheid van VRI’s. Daarnaast vragen we om de resterende € 35.000 beschikbaar te stellen voor peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie. Verder zullen in de begroting 2020 p.m.-kosten ontstaan door de overdracht van asbesttaken aan de RUD.

Wij stellen voor om de incidentele middelen als volgt beschikbaar te stellen: € 5.000 voor de installatieverantwoordelijkheid van VRI’s, € 20.000 voor een proef met biologische bestrijding van de eikenprocessierups, € 15.000 voor de begraafplaats Oud Leusden,
€ 15.000 voor een publieksversie van de cultuurhistorische waardekaart, en € 7.000 voor het digitaal invoeren van bodemonderzoeken. De beschikbare incidentele ruimte van € 50.000 wordt hierdoor met € 12.000 overschreden. Deze extra ruimte kan worden gedekt ten laste van de algemene reserve; flexibel deel.Voor nadere toelichting op de nieuw beleid wensen en voorstellen verwijzen wij u naar bijlage 5.