Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Belastingmaatregelen 2018

Inhoud

Belastingmaatregelen 2018

Op het gebied van lokale heffingen stellen wij de volgende maatregelen voor:
- Inflatie: de tarieven van belastingen en heffingen worden met 1,5% verhoogd om de gemeentelijke koopkracht op gelijk niveau te houden;
- OZB: in oktober 2014 heeft de raad besloten om de begroting 2015-2018 sluitend te maken met gefaseerde OZB-verhoging, oplopend van € 100.000 in 2015 naar € 400.000 in 2018. De fasering is afgestemd op het verloop van de begrotingspositie, wat er toe heeft geleid dat in 2016 geen OZB-stijging is doorgevoerd. De overige stijging met € 300.000 is verdeeld over de jaren 2017 en 2018 met bedragen van respectievelijk € 140.000 en € 160.000. Vorig jaar is de stijging van € 140.000 in 2017 teruggedraaid dankzij een gunstige septembercirculaire 2016. Ook voor de stijging van € 160.000 in 2018 geldt dat we de maatregel terugdraaien indien het resultaat van de programmabegroting 2018 dat toelaat. Hier betrekken we ook de structurele financiële ruimte bij die nog aanvullend nodig is voor Hart van Leusden;
- Afvalstoffenheffing: in verband met de nieuwe manier van afval inzamelen voert Leusden vanaf 2018 gedifferentieerde tarieven in (diftar). Er zal een vastrecht worden geheven voor vaste kosten van de afvalinzameling. Daarnaast worden tarieven in rekening gebracht voor het aantal malen dat inwoners restafval aanbieden. Voor dit variabele deel van de afvalstoffenheffing ontvangen inwoners na afloop van het jaar een afrekening. Het tot op heden gemaakte onderscheid in tarieven voor gezinnen en eenpersoonshuishoudens komt te vervallen.

Evenals voorgaande jaren kan in 2018 geen overschot in de egalisatievoorziening via tariefsverlaging aan de inwoners worden teruggegeven. De voorziening is hiervoor niet toereikend. Voor het overige worden - zoals gebruikelijk - de diverse overige ontwikkelingen in de reinigingsbegroting in de tariefstelling verwerkt. Dit betreft onder meer de kostenstijging met € 53.300 als gevolg van de herontwikkeling van ’t Spieghel (raadsvoorstel 282447). Het effect hiervan op de tariefhoogte wordt inzichtelijk gemaakt in de programmabegroting 2018.

Voor de belastingtarieven in 2018 waaronder de gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing bieden wij u in het najaar een raadsvoorstel aan, ter vaststelling op 14 december 2017.