Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Nieuw beleid

Inhoud

Nieuw beleid 2018

Voor de op te stellen begroting 2018 hebben wij de wensen voor nieuw beleid geïnventariseerd en daar keuzes in gemaakt. Een tweetal beleidswensen waarvan wij u voorstellen deze te honoreren door hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen vloeit voort uit het CUP. Het gaat om het energieakkoord (nr. 3.2 en 3.3 CUP) dat dit jaar wordt vernieuwd, en daarnaast om winkelcentrum De Hamershof (nr. 9.7).
Voor het energieakkoord 2.0 vragen wij u om incidenteel € 75.000 beschikbaar te stellen gedurende de jaren 2018 tot en met 2020. Dit bedrag dient er o.a. voor om in deze jaren de functie van IkWilWatt te continueren. Voor de extra kwaliteitsimpuls in De Hamershof stellen wij voor om € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen. Vertaald naar een jaarlast gaat het om een structureel € 22.400. Met deze € 0,4 miljoen ten laste van nieuw beleid zijn de totaal in het project Hart van Leusden te plegen investeringen overigens nog niet gedekt. Voor uitvoering van het project Hart van Leusden is € 2 miljoen uit de reserve maatschappelijke vraagstukken en € 1 miljoen uit de reserve bovenwijkse voorzieningen beschikbaar. Indien uw raad instemt met deze Kaderbrief komt de dekking op € 3,4 miljoen. In de raad van september wordt de raad een kredietaanvraag voorgelegd waarin aanvullende dekkingsmiddelen zullen moeten worden aangewezen om het nu voorliggende plan te kunnen uitvoeren.
Ook stellen wij voor om middelen beschikbaar te stellen voor de Korf. Het gaat om twee investeringen. Ten eerste is € 250.000 nodig voor een upgrade van de buitenkant van het gebouw, zodat de uitstraling van de Korf straks beter aansluit bij de vernieuwde Hamershof. En ten tweede € 505.000 om in het gebouw een fysieke scheiding aan te brengen tussen het horeca- en sportgedeelte. Wij stellen voor om de kapitaallasten van deze investeringen voor de helft te honoreren uit de ruimte voor nieuw beleid. De andere helft komt voor rekening van de uitbater van de Korf.
Het bestedingsvoorstel nieuw beleid 2018-2021 is als volgt (alle bedragen in €):

tabel nieuw beleid

Voor een nadere toelichting op in de tabel genoemde projecten verwijzen wij u naar bijlage 2 (zie onder 'Meer').

 

[1] Op basis van het afschrijvingsbeleid start de afschrijving van investeringen met een levensduur van10 jaar en langer in het jaar dat volgt op de ingebruikneming. Dit betekent dat in 2018 bij de investeringen in de Korf en Hart van Leusden geen afschrijvingslasten worden geraamd maar alleen de rente. Bij de Korf gaat het om 1% gederfde rente, en bij Hart van Leusden om 1,6% te betalen rente uitgaande van projectfinanciering. Vanaf 2019 worden de afschrijvingslasten wel geraamd.

[2] De beschikbare financiële ruimte voor 2018 bedraagt € 80.000 voor incidenteel nieuw beleid, en € 50.000 voor structureel nieuw beleid. Voor de dekking van de in 2018 extra benodigde incidentele middelen van € 24.500 stellen wij u voor om dit bedrag te dekken uit de structurele ruimte. De resterende ruimte van € 24.200 die er in 2018 is volstaat hiervoor nagenoeg.