Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Monitor Cup

Inhoud

Monitor CUP 2014-2018

Als bijlage bij deze Kaderbrief (zie onder 'Meer')  treft u aan de derde monitor van het CUP 2014 - 2018. In het CUP zijn bestuursopdrachten opgenomen om de in het coalitieakkoord gestelde doelen te realiseren. In het voorlaatste jaar van deze bestuursperiode wordt in de monitor geconcludeerd dat nagenoeg alle opdrachten zijn uitgevoerd of in uitvoering genomen. Er zijn stappen gezet om de dienstverlening aan onze inwoners verder te verbeteren, ook langs digitale weg. Er is hard gewerkt aan de (door)ontwikkeling van beleid en voorzieningen op de diverse gebieden waarop de bestuursopdrachten betrekking hebben. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de samenleving, zoals bij de duurzaamheidsagenda, omgekeerde afvalinzameling en woonvisie. In het Sociaal Domein is de transformatie gaande en worden innoverende activiteiten ontplooid. Een succes dat speciale vermelding verdient is de glansrijke verkiezing van Leusden tot wandelgemeente 2017.
Ten aanzien van de projecten zijn we verheugd dat de nieuwe multifunctionele centra Atlas en Atria inmiddels in gebruik zijn, en dat de renovatie van de Biezenkamp gestaag vordert. Het gemeentehuis is in aanbouw en dadelijk ook de sport- en turnhal. Met de voorbereiding van de ontwikkeling van de integrale kindcentra Berkelwijk en Groenhouten is een start gemaakt. Voor het project Hart van Leusden bieden wij u een afzonderlijk raadsvoorstel aan. Voor dit project vragen wij u in deze Kaderbrief om aanvullende middelen beschikbaar te stellen, zie hierna bij nieuw beleid 2018.