Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Hierbij presenteren wij de begroting 2018 – 2021, waarin wij doelstellingen benoemen en aangeven welke activiteiten er in 2018 worden uitgevoerd. Het is de laatste begroting die we u in deze bestuursperiode aanbieden.

We zijn trots op de resultaten die bereikt zijn bij het uitvoeren van het Coalitieakkoord. De ambities om Leusden een nieuwe start te bezorgen zijn gerealiseerd of in gang gezet. In samenspraak met onze inwoners is er beleid ontwikkeld en vernieuwd, zoals op gebied van milieu en bij de transitie en transformatie in het Sociaal Domein. De ontwikkeling van de Biezenkamp is met kracht aangepakt en er zijn MFC’s gerealiseerd. Projecten die nog in aanbouw zijn zoals de tweede sporthal naderen de voltooiing. Deze ambities kosten uiteraard geld. Hiervoor hebben wij aanwezige reserves en voorzieningen ingezet. Middelen die beschikbaar zijn om zaken voor de gemeenschap en onze inwoners te realiseren. Maar wel onder de randvoorwaarden van een sluitende begroting en een solide weerstandsvermogen.
In 2018 zal er voortvarend verder worden gewerkt aan het voorzieningenniveau, en aan projecten zoals de vernieuwing van de Hamershof. In deze begroting worden daar financiële middelen voor beschikbaar gesteld via ‘nieuw beleid’.

Tegelijkertijd houden we het vizier gericht op de toekomst. Er zijn grote uitdagingen om samen met onze inwoners en andere partijen aan te pakken. Te denken valt aan de energietransitie en verduurzaming, de verdere doorontwikkeling van het Sociaal Domein, en de voorbereiding op de Omgevingswet. Vanuit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet komen daar ongetwijfeld nog opgaven bij.

Verder signaleren we dat er ook behoorlijke risico’s zijn, zoals bijvoorbeeld een mogelijke korting op het Gemeentefonds. Met deze vooruitzichten is het belangrijk om een gezonde begrotingspositie te hebben:

 

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Resultaat begroting 2018 – 2021

40

650

841

717

Schrappen OZB verhoging

-160

-160

-160

-160

 

-120

490

681

557

Dekking t.l.v. algemene reserve flexibel deel

120

-

-

-

 

0

490

681

557

We concluderen dat het gemeentelijk huishoudboekje een overschot vertoont. Vanaf 2019 zelfs in een mate die we in Leusden lange tijd niet hebben gezien. Onze begrotingspositie is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 sterk verbeterd. Dat komt mede door de gunstige meicirculaire.

Het meerjarig overschot stelt ons in staat om – in lijn met de Kaderbrief 2018 - de geplande OZB-verhoging met € 160.000 te schrappen. Dat betekent wel dat er in 2018 een incidenteel tekort van € 120.000 ontstaat. Wij stellen voor dit tekort te dekken ten laste van de algemene reserve; flexibel deel. Voor het begrotingstoezicht levert dat geen probleem op. De provincie stelt als eis dat de meerjarenbegroting reëel en structureel in evenwicht moet zijn. Dat is ruimschoots het geval.

In de voorgaande begrotingen 2016 en 2017 konden voorgenomen OZB-stijgingen van respectievelijk € 100.000 en € 140.000 ook achterwege blijven. Met de € 160.000 van 2018 erbij is er dus in totaal € 400.000 aan voorgenomen verhoging van OZB geschrapt. Het is verheugend om te constateren dat mede daardoor de lokale woonlasten nog steeds laag zijn. In de provincie Utrecht is Leusden op één na de goedkoopste gemeente.

Een gezonde financiële huishouding, relatief lage woonlasten, uitdagingen voor de toekomst: dat is het perspectief voor de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen van maart 2018 zal aantreden. En vormt tevens een prima vertrekpunt om de doelstellingen en activiteiten in deze begroting tot een goed einde te brengen. Dit doen we samen met de raad, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Wij zien 2018 met vertrouwen tegemoet!

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden