Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2018 Blz. 1  
Programmabegroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Domein Bestuur Blz. 6  
Domein Bestuur Blz. 7  
1. Samenleving Voorop Blz. 8  
1. Samenleving Voorop Blz. 9  
Context en achtergrond Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
1. In coproductie werken aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving. Blz. 12  
B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken Blz. 13  
B1.1.2 We opereren vanuit de "geest" van wet- en regelgeving Blz. 14  
Relevante beleidsnotities Blz. 15  
2. Dienstverlening Blz. 16  
2. Dienstverlening Blz. 17  
Context en achtergrond Blz. 18  
Wat willen we bereiken? Blz. 19  
1. Optimale digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Blz. 20  
B2.1.1 Verleiden van inwoners en bedrijven om digitaal zaken te doen met de gemeente Blz. 21  
B2.1.2 Verhogen gebruiksgemak en vergroten mogelijkheden online dienstverlening Blz. 22  
Relevante beleidsnotities Blz. 23  
3. Samenwerken Blz. 24  
3. Samenwerken Blz. 25  
Context en achtergrond Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Blz. 28  
B3.1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BNLP gemeenten Blz. 29  
B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2 Blz. 30  
B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband Blz. 31  
B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 32  
B3.1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5) Blz. 33  
2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Blz. 34  
B3.2.1 Regionale mobiliteit Blz. 35  
B3.2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies Blz. 36  
Relevante beleidsnotities Blz. 37  
4. Veiligheid Blz. 38  
4. Veiligheid Blz. 39  
Context en achtergrond Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
1. Daling van de criminaliteit. Blz. 42  
B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren Blz. 43  
B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen Blz. 44  
B4.1.3 Aanpak maatschappelijke onrust, sociale calamiteiten en incidenten Blz. 45  
B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte Blz. 46  
2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit Blz. 47  
B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB Blz. 48  
3. Voorbereid zijn op het beheersen van crises en rampen. Blz. 49  
B4.3.1 Risicobewustzijn en zelfredzaamheid vergroten Blz. 50  
B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 51  
Relevante beleidsnotities Blz. 52  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 53  
Saldo taakvelden Blz. 54  
Nieuw beleid Blz. 55  
BBV indicatoren Blz. 56  
Domein Leefomgeving Blz. 57  
Domein Leefomgeving Blz. 58  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 59  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 60  
Context en achtergrond Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder. Blz. 63  
L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0 Blz. 64  
L1.1.2 Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen worden zo veel mogelijk Nul Op de Meter (NOM) gerealiseerd Blz. 65  
L1.1.3 Actualiseren van de dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030 Blz. 66  
2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg. Blz. 67  
L1.2.1 Invoeren van variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing, als laatste stap van het Nieuwe Inzamelen Blz. 68  
3. Toename lokale en circulaire economie. Blz. 69  
L1.3.1 Ondersteunen ontwikkelen voedselverkenning en opzetten lokaal netwerk producenten Blz. 70  
4. Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen ecologische voetprint van inwoners. Blz. 71  
L1.4.1 Ondersteunen aanpak Operatie Steenbreek Blz. 72  
L1.4.2 Stimuleren duurzaam vervoer in Leusden Blz. 73  
5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving. Blz. 74  
L1.5.1 Ondersteunen duurzame initiatieven Blz. 75  
Relevante beleidsnotities Blz. 76  
2. Water en riolering Blz. 77  
2. Water en riolering Blz. 78  
Context en achtergrond Blz. 79  
Wat willen we bereiken? Blz. 80  
1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater. Blz. 81  
L2.1.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen) Blz. 82  
L2.1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in Leusden-Zuid. Blz. 83  
2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden. Blz. 84  
L2.2.1 Reguleren grondwaterstand Achterveld Blz. 85  
3. Vasthouden van water waar het valt. Blz. 86  
L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof Blz. 87  
4. Kunnen verwerken van hevige neerslag. Blz. 88  
L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen) Blz. 89  
5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering. Blz. 90  
L2.5.1 Het vernieuwen van de aansturing en communicatie van de drukriolering Blz. 91  
Relevante beleidsnotities Blz. 92  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 93  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 94  
Context en achtergrond Blz. 95  
Wat willen we bereiken? Blz. 96  
1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet. Blz. 97  
L3.1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als verkeer en riolering Blz. 98  
L3.1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere overheidsinstanties Blz. 99  
Relevante beleidsnotities Blz. 100  
4. Accommodaties (inclusief onderwijshuisvesting) Blz. 101  
4. Accommodaties (inclusief onderwijshuisvesting) Blz. 102  
Context en achtergrond Blz. 103  
Wat willen we bereiken? Blz. 104  
1. Verduurzamen gemeentelijke accommodaties. Blz. 105  
L4.1.1 Uitvoeren van rendabele duurzaamheidsmaatregelen Blz. 106  
L4.1.2 Ruimte bieden aan initiatieven van energiecoöperaties door het aanbieden van hiervoor geschikte daken van gemeentelijke accommodaties Blz. 107  
2. Ruimte bieden aan ondernemerschap. Blz. 108  
L4.2.1 Opzetten van multifunctionele accommodaties op het gebied van zorg en welzijn met hieraan gerelateerde (startende) bedrijven Blz. 109  
L4.2.2 Verkoop Hamersveldseweg 105 Blz. 110  
3. Verhogen van efficiëntie, doeltreffendheid en optimalisatie in gebruik. Blz. 111  
L4.3.1 Invoeren van prestatiecontracten voor de kwaliteit van de gemeentelijke panden Blz. 112  
L4.3.2 Renovatie De Korf Blz. 113  
L4.3.3 Renovatie brandweerkazerne Leusden centrum Blz. 114  
4. Kwaliteit en duurzaamheid huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden. Blz. 115  
L4.4.1 Realiseren ontwerp en uitwerking IKC / MKC Berkelwijk Blz. 116  
L4.4.2 Opstellen ambitie- en businessplan initiatieffase IKC Groenhouten Blz. 117  
Relevante beleidsnotities Blz. 118  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 119  
Saldo taakvelden Blz. 120  
Nieuw beleid Blz. 121  
BBV indicatoren Blz. 122  
Domein Samenleving Blz. 123  
Domein Samenleving Blz. 124  
1. Eigen kracht Blz. 125  
1. Eigen kracht Blz. 126  
Context en achtergrond Blz. 127  
Doelstellingen Blz. 128  
1. Iedere inwoner met (hulp)vragen vindt in Leusden op eigen kracht en op eenvoudige wijze informatie en advies en, zo nodig, ondersteuning. Blz. 129  
S1.1.1 Doorontwikkelen van de interactieve website en sociale kaart Blz. 130  
S1.1.2 Bieden van trainingen op het gebied van digitale media en digitale middelen Blz. 131  
S1.1.3 Organiseren van laagdrempelige bereikbaarheid van Larikslaan 2 Blz. 132  
S1.1.4 Zorgdragen voor een hoge mate van klanttevredenheid over inzet van consulenten van Larikslaan Blz. 133  
2. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven wonen en leven. Blz. 134  
S1.2.1 Toerusten van inwoners door middel van kennis en financiële ondersteuning Blz. 135  
S1.2.2 Fysiek inrichten van laagdrempelige ontmoetingspunten Blz. 136  
3. Er is een sluitende overdracht voor kinderen en jongeren van de ene naar de andere ontwikkelingsfase. Blz. 137  
S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners Blz. 138  
S1.3.2 Uitwerken van lokale aanpak voor voortijdig schoolverlaters Blz. 139  
4. Kinderopvang is breed toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en het aanbod voor- en vroegschoolse educatie is kwalitatief goed en laagdrempelig. Blz. 140  
S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang Blz. 141  
5. Kinderen hebben meer ontwikkelkansen door de inzet van leesbevordering. Blz. 142  
S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum Blz. 143  
6. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving. Blz. 144  
S1.6.2 Realiseren van ontmoeting en dagbesteding voor inwoners met een beperking Blz. 145  
S1.6.3 Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een functiebeperking in de "inclusieve samenleving" (Agenda 22) Blz. 146  
S1.6.4 Stimuleren van "Cultuur dichtbij" Blz. 147  
S1.6.1 Opzetten van lokaal programma voor (volwassen) laaggeletterden en onder de aandacht brengen van laaggeletterdheid Blz. 148  
Relevante beleidsnotities Blz. 149  
2. Saamhorigheid Blz. 150  
2. Saamhorigheid Blz. 151  
Context en achtergrond Blz. 152  
Doelstellingen Blz. 153  
1. Inwoners voelen zich betrokken bij wat er in Leusden speelt en nemen initiatief om de saamhorigheid te versterken. Blz. 154  
S2.1.1 Stimuleren van buurtactiviteiten en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners Blz. 155  
S2.1.2 Stimuleren van verbindingen tussen inwoners, lokale organisaties en ondersteunende professionals Blz. 156  
S2.1.3 (Sport)verenigingen stimuleren mensen om, ongeacht hun beperking, actief ofals toeschouwer aan activiteiten deel te nemen Blz. 157  
S2.1.4 Stimuleren van (nieuwe) culturele activiteiten waaraan iedereen actief, als vrijwilliger of toeschouwer, kan deelnemen Blz. 158  
S2.1.5 Ontwikkelen van een "activiteitenapp" Blz. 159  
2. Inwoners ontmoeten elkaar in het dorp en online. Blz. 160  
S2.2.1 Realiseren van een (informeel) vangnet voor mensen met een beperkte mobiliteit Blz. 161  
S2.2.2 Stimuleren van laagdrempelige ontmoetingspunten Blz. 162  
S2.2.3 Faciliteren van online ontmoetingsmogelijkheden (connectiviteit) Blz. 163  
3. Er is een sterk (ondersteunend) netwerk van gezinnen en inwoners. Blz. 164  
S2.3.1 Onderzoeken van mogelijkheden voor steungezinnen/netwerken van ouders voor gezinnen die dat nodig hebben Blz. 165  
S2.3.2 Oganiseren van een "oppas"-mogelijkheid voor mantelzorgouders van een kind met een (meervoudige) beperking Blz. 166  
4. Er is een stevige verbinding tussen cliënt, formele en informele netwerken c.q. organisaties. Blz. 167  
S2.4.1 Inzetten op verschijving van het aanbod hulp in het huishouden van formele organisaties naar samenwerkingsvormen Blz. 168  
S2.4.2 Opzetten van een coördinatiepunt om inwoners, zorgprofessionals, vrijwilligersorganisaties en fondsen met elkaar in contact te brengen Blz. 169  
5. Nieuwkomers laten integreren in de Leusdense samenleving. Blz. 170  
S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Blz. 171  
Relevante beleidsnotities Blz. 172  
3. Preventie en vroegsignalering Blz. 173  
3. Preventie en vroegsignalering Blz. 174  
Context en achtergrond Blz. 175  
Doelstellingen Blz. 176  
1. Het signalerend vermogen van alle organisaties en sociale netwerken in Leusden is hoog. Blz. 177  
S3.1.1 Zorgdragen voor een hoge mate van bewustwording over en faciliteren van probleemherkenning onder inwoners Blz. 178  
S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals Blz. 179  
2. Inwoners wonen en leven in een veilige (huiselijke) omgeving. Blz. 180  
S3.2.1 Voorlichten van senioren thuis en op ontmoetingsplekken over een veilig thuis Blz. 181  
3. Inwoners van Leusden streven een gezonde leefstijl na. Blz. 182  
S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek Blz. 183  
S3.3.2 Inzetten op bewustwording van een gezonde leefstijl Blz. 184  
S3.3.3 Realiseren van een goed kwalitatief en kwantitatief basisniveau van sportvoorzieningen Blz. 185  
4. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als zorgverlening voor hen te belastend wordt. Blz. 186  
S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten Blz. 187  
S3.4.2 Bevorderen van deskundigheid bij professionals, mantelzorgers en zorgvrijwilligers en organiseren van voldoende "respijtzorg" Blz. 188  
Relevante beleidsnotities Blz. 189  
4. Maatwerk voor kwetsbare inwoners Blz. 190  
4. Maatwerk voor kwetsbare inwoners Blz. 191  
Context en achtergrond Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
1. Er is een integraal sluitende aanpak voor inwonders in de leeftijd van -9 maanden tot 100 jaar. Blz. 194  
S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst Amersfoort en Larikslaan 2 Blz. 195  
S4.1.2 Voorkomen van huisuitzettingen Blz. 196  
S4.1.3 Aansluiten bij module kwetsbare ouderen eerstelijns gezondheidszorg Blz. 197  
2. (Zorg)vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning. Blz. 198  
S4.2.1 Bereiken van (zorg)vrijwilligers, hun ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en bevorderen van hun deskundigheid Blz. 199  
3. Kinderen en ouders in een complexe en/of onveilige thuissituatie kunnen rekenen op toegesneden zorg en begeleiding. Blz. 200  
S4.3.1 Uitvoeren van een collectief programma voor kinderen in vechtscheidingen Blz. 201  
S4.3.2 Stimuleren van signaleren door gebruik meldcode en gebruik Verwijsindex Blz. 202  
4. Mensen die in een beschermde omgeving verblijven, kunnen rekenen op de juiste zorg. Blz. 203  
S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners Blz. 204  
S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en doorstroommogelijkheden Blz. 205  
5. Inwoners met weinig financiële ruimte hebben de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Blz. 206  
S4.5.1 Realiseren van een lokaal laagdrempelig informatie- en adviespunt op het terrein van financiën Blz. 207  
S4.5.2 Verbeteren (waar nodig) van financiële draagkracht chronisch zieken en beperkten Blz. 208  
S4.5.3 Versterken van armoedebestrijding onder (gezinnen met) kinderen en jongeren Blz. 209  
S4.5.4 Onderzoeken van de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’ Blz. 210  
6. Inwoners, inclusief mensen met een arbeidsbeperking, hebben werk met (een vorm van) een eigen inkomen – we versterken de toegang tot de arbeidsmarkt. Blz. 211  
S4.6.1 Onderhouden en versterken van het netwerk van gemeente en maatschappelijke partners met lokale werkgevers Blz. 212  
S4.6.2 Realiseren van vormen van lokale (arbeidsmatige) dagbesteding Blz. 213  
7. Inwoners hebben voldoende vervoersmogelijkheden. Blz. 214  
S4.7.1 Realiseren van voldoende beschikbaar aanvullend openbaar vervoer, voldoende algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Blz. 215  
8. Inwoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) worden beter herkend en ontvangen zo nodig zorg en ondersteuning. Blz. 216  
S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan Blz. 217  
S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen Blz. 218  
Relevante beleidsnotities Blz. 219  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 220  
Saldo taakvelden Blz. 221  
Nieuw beleid Blz. 222  
BBV indicatoren Blz. 223  
Domein Ruimte Blz. 224  
Domein Ruimte Blz. 225  
1. Ruimte en wonen Blz. 226  
1. Ruimte en wonen Blz. 227  
Context en achtergrond Blz. 228  
Wat willen we bereiken? Blz. 229  
1. We behouden een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur. Blz. 230  
R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde uitvoeringsprogramma Blz. 231  
R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet Blz. 232  
2. We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Blz. 233  
R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij doelstelling 3) Blz. 234  
R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van sociale huurwoningen Blz. 235  
R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen Blz. 236  
3. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor gezinnen, senioren en één- en tweepersoonshuishoudens. Blz. 237  
R1.3.1 We monitoren vraag en aanbod van woningen (zie ook activiteit 1 bij de doelstelling “We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen”) Blz. 238  
R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt Blz. 239  
4. Bijdragen aan een toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden. Blz. 240  
R1.4.1 Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte. We verbeteren en vervangen gefaseerd de inrichting van de openbare ruimte Blz. 241  
R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof Blz. 242  
R1.4.3 Invoeren van een blauwe zone op een aantal plekken in de Hamershof Blz. 243  
Relevante beleidsnotities Blz. 244  
2. Verkeer en vervoer Blz. 245  
2. Verkeer en vervoer Blz. 246  
Context en achtergrond Blz. 247  
Wat willen we bereiken? Blz. 248  
1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel. Blz. 249  
R2.1.1 Aanleg vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de Grasdrogerijweg) Blz. 250  
R2.1.2 Aanpassing kruispunt Burg. Van der Postlaan-Hertenhoeve- ’t Erf Blz. 251  
R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef Blz. 252  
R2.1.4 Effectieve inzet smileys Blz. 253  
2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen. Blz. 254  
R2.2.1 De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en Grasdrogerijweg) Blz. 255  
3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Blz. 256  
R2.3.1 Verruimen capaciteit van het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg Blz. 257  
Relevante beleidsnotities Blz. 258  
3. Economie Blz. 259  
3. Economie Blz. 260  
Context en achtergrond Blz. 261  
Wat willen we bereiken? Blz. 262  
1. Realiseren duurzame vitale werklocaties. Blz. 263  
R3.1.1 Aanbieden / verkopen van bedrijfskavels Larikslaan en De Buitenplaats Blz. 264  
R3.1.2 We stimuleren de transformatie / herontwikkeling van 10.000 m² verouderde kantoorpanden Blz. 265  
R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018 Blz. 266  
2. Behoud van de werkgelegenheid in Leusden. Blz. 267  
R3.2.1 We verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan en op De Buitenplaats Blz. 268  
3. Verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van accountmanagement. Blz. 269  
R3.3.1 Aanbrengen van focus en intensiveren van het accountmanagement bedrijven Blz. 270  
R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid Blz. 271  
4. Versterken van compacte, levendige en dynamische winkelgebieden (Coalitie Uitvoerings Programma 7.6). Blz. 272  
R3.4.1 Implementatie van het exploitatieplan voor de warenmarkt in “De Biezenkamp” Blz. 273  
R3.4.2 We dragen bij aan een toekomstbestendig Hart van Leusden (omgeving Hamershof) Blz. 274  
R3.4.3 We versterken De Biezenkamp als levendig en herkenbaar winkel en horecagebied Blz. 275  
R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen Blz. 276  
5. Ondernemers moeten hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (Coalitie Uitvoerings Programma 7.1 en 7.3). Blz. 277  
Relevante beleidsnotities Blz. 278  
4. Buitengebied Blz. 279  
4. Buitengebied Blz. 280  
Context en achtergrond Blz. 281  
Wat willen we bereiken? Blz. 282  
1. We versterken de band tussen de stad en het platteland. Blz. 283  
R4.1.1 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei (zie ook doelstellingen Realiseren duurzaam economisch perspectief en Benutten recreatieve mogelijkheden buitengebied) Blz. 284  
R4.1.2 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 285  
2. We realiseren een duurzaam economisch perspectief. Blz. 286  
R4.2.1 We stimuleren initiatieven uit de samenleving voor de aanleg van breedband in het buitengebied Blz. 287  
R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom Blz. 288  
R4.2.3 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei Blz. 289  
R4.2.4 We geven uitvoering aan het programma 2017-2019 voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing van de Regio Amersfoort Blz. 290  
R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 291  
3. We behouden en versterken de natuur. Blz. 292  
R4.3.1 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan Blz. 293  
R4.3.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom Blz. 294  
R4.3.3 We ondersteunen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Blz. 295  
R4.3.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 296  
4. We behouden en versterken een aantrekkelijk landschap. Blz. 297  
R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het Langesteeggebied Blz. 298  
R4.4.2 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan Blz. 299  
R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom Blz. 300  
R4.4.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 301  
5. We benutten de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. Blz. 302  
R4.5.1 We ondersteunen de uitvoering van het convenant De Boom Blz. 303  
R4.5.2 We ondersteunen de uitvoering van het convenant Groene Agenda voor Centraal Buitengebied Blz. 304  
R4.5.4 We zetten Leusden op de kaart als wandel- en fietsgemeente Blz. 305  
R4.5.5 We herzien de verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebieden Blz. 306  
R4.5.6 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 307  
R4.5.3 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei Blz. 308  
Relevante beleidsnotities Blz. 309  
5. Cultuurhistorie Blz. 310  
5. Cultuurhistorie Blz. 311  
Context en achtergrond Blz. 312  
Wat willen we bereiken? Blz. 313  
1. Werken aan het behoud van de cultuurhistorische waarden. Blz. 314  
R5.1.1 Aanwijzen van ten minste 2 gemeentelijke monumenten Blz. 315  
R5.1.2 Opzetten netwerk van monumenteneigenaren Blz. 316  
R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en landschapsstructuren, in een bestemmingsplan Blz. 317  
R5.1.4 Implementeren van de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 318  
R5.1.5 De waardestelling van waardevolle objecten wordt bepaald Blz. 319  
2. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Blz. 320  
R5.2.1 Organiseren van een gemeentelijke Open Monumentendag in combinatie met het uitreiken van de Erfgoedprijs Blz. 321  
Relevante beleidsnotities Blz. 322  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 323  
Saldo taakvelden Blz. 324  
Nieuw beleid Blz. 325  
BBV indicatoren Blz. 326  
Overhead Blz. 327  
Algemeen Blz. 328  
Specificatie van de overhead Blz. 329  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 330  
Specificatie overhead Blz. 331  
Overheadpercentage Blz. 332  
BBV indicatoren Blz. 333  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 334  
Algemeen Blz. 335  
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Blz. 336  
Saldo taakvelden Blz. 337  
0.5 Treasury Blz. 338  
0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelastingen Blz. 339  
0.64 Overige belastingen Blz. 340  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 341  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 342  
0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 343  
3.4 Economische promotie Blz. 344  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 345  
BBV indicatoren Blz. 346