Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

7,8%

€ 4.327

7,8% Complete

Inkomsten

0,95%

€ 530

0,95% Complete

Saldo

0%

€ -3.797

Domein Bestuur

Uitgaven

7,8%

€ 4.327

7,8% Complete

Inkomsten

0,95%

€ 530

0,95% Complete

Saldo

0%

€ -3.797

Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Het college staat open voor maatschappelijke initiatieven en stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoording.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt en uitvoert. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Ambitie dienstverlening

We willen inwoners en bedrijven in toenemende mate in staat stellen en stimuleren om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier, digitaal zaken te doen met de overheid. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Ambitie samenwerken

De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een
volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke
instellingen en bedrijven.

Ambitie veiligheid

Wij streven naar een zo groot mogelijke veiligheid voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

* Een integrale aanpak van veiligheid
* Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
* Samenleving Voorop

 

1. Samenleving Voorop

1. Samenleving Voorop

Ambitie

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt en uitvoert. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Context en achtergrond

In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op Samenleving Voorop. We hebben stappen gezet en mooie resultaten bereikt. We zien dat de samenleving steeds meer en steeds sneller invloed uitoefent op wat er in de samenleving gebeurt. Om in te spelen op de veranderende samenleving en de trends en ontwikkelingen die we daarin zien, zetten we in op de wendbaarheid van onze organisatie.
We bouwen daarbij verder op wat we met Samenleving Voorop hebben bereikt. Maar we leggen ook nieuwe accenten en we gaan nieuwe werkwijzen ontwikkelen. We zetten in op het opgavegericht werken. Opgavegericht werken gaat uit van het bundelen van krachten van partijen om samen meer te realiseren. Daarbij staat het maatschappelijk vraagstuk centraal. Samen met partners gaan we bepalen op welke vraagstukken we gezamenlijk moeten inzetten. Co-productie is daarbij uitgangspunt.

Test Leusden

Wat willen we bereiken?

1. In coproductie werken aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving.

We werken met kracht en focus aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving. We bundelen krachten van externe – én interne partijen. Nog meer dan voorheen gaan we met partners en inwoners bepalen op welke maatschappelijke opgaven we gezamenlijk moeten inzetten. Samenwerken, verbinden, integraliteit en verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat zijn daarbij voor iedereen kernbegrippen.

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

 Inwoners, organisaties en bedrijven

 

Relevante beleidsnotities

2. Dienstverlening

2. Dienstverlening

Ambitie

We willen inwoners en bedrijven in toenemende mate in staat stellen en stimuleren om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier, digitaal zaken te doen met de overheid. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Context en achtergrond

De overheids-brede visie op dienstverlening kent een aantal belangrijke uitgangspunten:
1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal.
2. Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen.
3. De overheid opereert als één overheid, stelt geen overbodige vragen en richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in.

Belangrijk in de uitvoering is de ontwikkeling van de al eerder genoemde digitale overheid. Een aantal pijlers hierin zijn:
• informatie moet online beschikbaar zijn en burgers zien eenvoudig welke gegevens over hen zijn vastgelegd;
• burgers kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen ( www.mijnoverheid.nl );
• het versterken van de zelfredzaamheid en digitale vaardigheid van burgers;
• borgen van informatieveiligheid binnen de eigen organisaties en bij verbonden partijen

Wat willen we bereiken?

1. Optimale digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven.

We stellen inwoners en bedrijven in staat om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier digitaal zaken te doen met de overheid. 

Met wie werken we samen?

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Inwoners en bedrijven in Leusden

 

Relevante beleidsnotities

3. Samenwerken

3. Samenwerken

Ambitie

De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven .

Context en achtergrond

Wij zijn een regiegemeente. We besteden taken uit, waarbij we als opdrachtgever optreden. Ook pakken we maatschappelijke problemen op door in overleg te treden met andere partijen om met hen tot
een samenspel te komen waarin vraagstukken hanteerbaar worden. Op vrijwel ieder (beleids)terrein vindt samenwerking plaats met lokale en regionale partners. We werken samen als verbonden partijen in regionale of bovenregionale gemeenschappelijke regelingen.
Om een compacte, professionele en slagvaardige organisatie te zijn, willen we als gemeente ook samenwerken op bedrijfsvoeringsonderdelen.

Wat willen we bereiken?

1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen.

We werken samen om de kwaliteit te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zoeken we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners.

Bij een compacte organisatie is het noodzakelijk extra oog te hebben voor het borgen van kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per (organisatie)onderdeel.

Met wie werken we samen?

 

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

IBMN  en GBLT

Lokale partners

Regiogemeenten, Larikslaan2 en Voila

Bijdrage verbonden partij

 GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. BLT onderhoudt betrouwbaar en respectvol contact met burgers.BLT heeft samenwerkingsovereenkomsten met zes gemeenten en vijf waterschappen

De gemeente is verplicht haar inkoop en de aanbesteding van opdrachten conform wet en regelgeving uit te voeren. Het IBMN faciliteert en begeleidt de gemeente bij haar inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente. Door de samenwerking in de Stichting is het mogelijk het inkoopproces efficiënt en met goede kwaliteit in te richten. Het IBMN borgt in het bijzonder een uitgebreide marktkennis bij haar verschillende inkopers, die de gemeente op individuele basis niet kan evenaren.

 

2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Het personeel is het werkkapitaal van de organisatie. In een snel veranderende omgeving en organisatie moeten we talentvolle medewerkers behouden en aantrekken. We vragen van onze medewerkers zelfstandigheid en flexibiliteit. We zorgen voor een gezonde werkbalans. Mobiliteit is een middel om enerzijds het gewenste aanpassingsvermogen van de organisatie te realiseren en anderzijds de werkzekerheid van medewerkers vorm te geven.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Samenwerkende Gemeenten (Switch- verband en BNLP- verband)

Relevante beleidsnotities

4. Veiligheid

4. Veiligheid

Ambitie

Wij streven naar een veiligheid voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

* Een integrale aanpak van veiligheid
* Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
* Samenleving Voorop

Context en achtergrond

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De decentralisatie van Rijkstaken in het sociaal domein, de focus van de politie op kerntaken en de roep om aanpak van normoverschrijdend gedrag zorgen voor een grotere druk op handhaving door gemeenten. Maar zeker ook om inzet op preventie. Dat vraagt om intensieve samenwerking met de portefeuille WMO & Jeugd.
Daarnaast maken we afspraken met andere overheidsinstanties om problemen zoals georganiseerde criminaliteit, hennepteelt, drugshandel en witwaspraktijken tegen te gaan. Bij fysieke veiligheid zien we dat de focus zich steeds meer verlegt naar het voorkomen van branden en ongevallen.

Wat willen we bereiken?

1. Daling van de criminaliteit.

Uitgangspunt is de totale criminaliteit in Leusden te laten dalen met 5% t.o.v. 2015. We betrekken inwoners en ondernemers (meer) bij het veiliger maken van hun buurt.
Onze inwoners moeten veilig kunnen leven en werken en zich veilig voelen in hun eigen wijk en buurt. De veiligheid in de wijken en buurten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, bewoners, ondernemers en partners.

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, Politie, Inwoners, ondernemers en instellingen in Leusden, Onderwijs en leerplicht, Fort33

 

2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit

We werken samen met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum om criminele organisatiestructuren bloot te leggen en aan te pakken op het gebied van hennepteelt, mensenhandel, (vastgoed) fraude/ witwassen en handhavingsknelpunten.

Georganiseerde criminaliteit zorgt voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking. En voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting van de samenleving. Voor een efficiënte en effectieve aanpak van criminaliteit is het van belang om breder te kijken dan de gemeentegrenzen en in te zetten op gezamenlijke doelen, zoals deze zijn beschreven in de Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018.

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Inwoners, ondernemers en instellingen in Leusden, Politie, RIEC, OM, Bureau BIBOB, Belastingdienst, Bureau RVS

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Voorbereid zijn op het beheersen van crises en rampen.

Naast het voorkomen van branden rampen en crises willen we eventuele gevolgen zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert deze taken uit voor de gemeente.

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht , GGDrU

Lokale partners

Scholen, Zorginstellingen, Larikslaan2

Bijdrage verbonden partij

Veiligheidsregio Utrecht voert activiteiten 3.1 en 3.2 uit in het kader van beleidsplan in afstemming met de gemeente.

De RUD Utrecht voert een aantal milieutaken uit voor de gemeente Leusden, waaronder het milieudeel van de omgevingsvergunning en handhaving daarvan bij bedrijven. Door deelname aan de Gemeenschappelijke regeling wordt de expertise op deze taakuitvoering vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.

De GGDrU heeft als basistaak een wettelijk verplichte rol bij crises en rampen, en beschikt daartoe over een GGD Rampenopvangplan.

Bijdragen verbonden partijen aan beleidsdoelen:

Veiligheidsregio Utrecht

De VRU levert een zeer grote bijdrage; de gemeente is grotendeels afhankelijk van de VRU om de beleidsdoelstelling te realiseren.

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

De RUD Utrecht voert een aantal milieutaken uit voor de gemeente Leusden, waaronder het milieudeel van de omgevingsvergunning en handhaving daarvan bij bedrijven. Door deelname aan de Gemeenschappelijke regeling wordt de expertise op deze taakuitvoering vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.

 

GGD regio Utrecht

De GGDrU heeft als basistaak een wettelijk verplichte rol bij crises en rampen, en beschikt daartoe over een GGD Rampenopvangplan.

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021
Lasten -10.394 -4.467 -4.327 -4.376 -4.298 -4.310
Baten 819 510 518 518 518 518
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.575 -3.957 -3.809 -3.858 -3.780 -3.792
Onttrekkingen 285 61 12 8 8 8
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 285 61 12 8 8 8

Saldo taakvelden

 

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.1 Bestuur -2.368 -1.433 -1.302 -1.300 -1.297 -1.294
0.2 Burgerzaken -1.579 -582 -605 -648 -580 -604
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -87 0 0 0 0 0
0.4 Overhead -3.581 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen -259 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.445 -1.531 -1.542 -1.550 -1.543 -1.534
1.2 Openbare orde en veiligheid -317 -411 -360 -360 -360 -360
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 61 0 0 0 0 0
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 285 61 12 8 8 8
    -9.290 -3.896 -3.797 -3.850 -3.772 -3.784

 

Nieuw beleid

Geen voorstellen.

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

  • Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
  • Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
  • Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
  • Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen