Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

41,3%

€ 22.922

41,3% Complete

Inkomsten

9,83%

€ 5.453

9,83% Complete

Saldo

0%

€ -17.469

Domein Samenleving

Uitgaven

41,3%

€ 22.922

41,3% Complete

Inkomsten

9,83%

€ 5.453

9,83% Complete

Saldo

0%

€ -17.469

Inhoud

Domein Samenleving

We streven ernaar dat iedere inwoner optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden en op eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving. Inwoners voelen zich thuis in Leusden en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving, om samen te werken aan een vitale samenleving. Dit is een samenleving waarin kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien en waarin voor mensen (met beperkingen) voldoende mogelijkheden zijn om te participeren. Voor kwetsbare inwoners organiseert de gemeente maatwerk.

We ‘zetten in’ op een Leusden waar
- Passende ondersteuning is voor wie een steun in de rug nodig heeft;
- Het mogelijk is om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven;
- De verbinding tussen mensen - via digitale én werkelijke ontmoeting - vanzelfsprekend is;
- Iedereen, ongeacht sociale status, gelijkwaardig kan meedoen;
- De eigen kracht van inwoners, zowel individueel of collectief wordt versterkt.

Eigen kracht

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen hebben zelf vorm te geven aan hun eigen leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Saamhorigheid

De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Preventie en vroegsignalering

Er is een sterke basisinfrastructuur met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Maatwerk

De gemeente biedt een vangnet op maat, om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend, en is de ondersteuning erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt of dat het participatievermogen wordt versterkt.

 

1. Eigen kracht

1. Eigen kracht

Ambitie

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen hebben zelf vorm te geven aan hun eigen leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

 

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we vanuit 4 programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners (programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 1 centraal: Eigen kracht.

Doelstellingen

1. Iedere inwoner met (hulp)vragen vindt in Leusden op eigen kracht en op eenvoudige wijze informatie en advies en, zo nodig, ondersteuning.

Inwoners zijn bekend met Larikslaan2 en weten dat zij daar – direct – terecht kunnen met hun informatie- en adviesvragen op het gebied van welzijn, zorg, vervoer, inkomen en werk.  Deze 4 domeinen worden integraal benaderd. We zorgen voor goede communicatie en geen wachttijden. Daarnaast zorgen we ervoor dat informatie, advies en ondersteuning zo veel mogelijk naar de mensen toe komt.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, Bibliotheek, Stichting Gilde

 

2. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven wonen en leven.

We gaan uit van de eigen kracht van inwoners en ondersteunen hen bij het zelfredzaam blijven en/of worden.  We richten laagdrempelige vervoersmogelijkheden in, bieden goede ondersteuning en passende zorg, zodat inwoners (langer) thuis kunnen blijven wonen. We leggen daarbij directe relaties met de gemeentelijke Woonvisie.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, WSL, Duwgroep

 

3. Er is een sluitende overdracht voor kinderen en jongeren van de ene naar de andere ontwikkelingsfase.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
We werken aan een sluitende overdracht voor kinderen en jongeren, tussen o.a. voor- en naschoolse organisaties, basisschool en voortgezet onderwijs en MBO. Hiermee willen we o.a. zorg dragen voor een zo laag mogelijk aantal jongeren zonder startkwalificatie.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Jeugdgezondheidszorg, Voor- en naschoolse opvang, Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO, Larikslaan 2, Fort 33

 

4. Kinderopvang is breed toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en het aanbod voor- en vroegschoolse educatie is kwalitatief goed en laagdrempelig.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Kinderopvang wordt toegankelijk voor alle peuters. We zetten in op een goede overgang van voorschoolse opvang naar primai-r en voortgezet onderwijs en heldere afspraken over de relatie tussen zorg en (passend) onderwijs. We willen dat iedere jongere van 17 jaar een startkwalificatie behaalt.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Jeugdgezondheidszorg, Voor- en naschoolse opvang, Kinderopvang, Basisonderwijs, Larikslaan 2

 

5. Kinderen hebben meer ontwikkelkansen door de inzet van leesbevordering.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Omdat taal(ontwikkeling) essentieel is voor de verdere ontwikkeling van kinderen en jongeren, zetten we hier specifiek op in. We zetten in op een goede start en alle kansen zich verder te ontwikkelen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Voila, Onderwijs, Voor- en naschoolse opvang, Kinderopvang, Bibliotheek, Stichting Gilde,  Larikslaan2

 

6. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving.

Aansluitend bij Agenda22, willen we zelfredzaamheid en participatie in een ‘inclusieve samenleving’ vergroten in zowel de fysieke als maatschappelijke omgeving; waaronder sport, werk en onderwijs.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Larikslaan2, SMBL, Duwgroep, LeusdenFit, Cultuurkoepel, sportverenigingen

 

Relevante beleidsnotities

2. Saamhorigheid

2. Saamhorigheid

Ambitie

De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we vanuit 4  programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners (programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 2 centraal: Saamhorigheid.

Doelstellingen

1. Inwoners voelen zich betrokken bij wat er in Leusden speelt en nemen initiatief om de saamhorigheid te versterken.

Inwoners staan in contact met hun wijkgenoten,  of doen vrijwilligerswerk bij een organisatie. Ook een actief cultureel Leusden en vitale (sport)verenigingen dragen bij aan het versterken van de saamhorigheid. We maken ruim baan voor initiatieven die inwoners en/of organisaties nemen om betrokkenheid te vergroten. We faciliteren deze initiatieven en ondersteunen of stimuleren waar nodig.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, Huiskamer van Leusden, Sportbedrijf en -verenigingen, Fort33, Cultuurkoepel

 

2. Inwoners ontmoeten elkaar in het dorp en online.

We richten ons op het wegnemen van belemmeringen om ontmoeting mogelijk te maken. Het ontbreken van bv. een sociaal netwerk, of mobiliteits- en/of financiële knelpunten, mogen contacten niet in de weg staan.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, DAVA, SMBL, Fort33

 

3. Er is een sterk (ondersteunend) netwerk van gezinnen en inwoners.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Inwoners kunnen op elkaar rekenen en trekken samen op. Minder krachtige gezinnen willen we koppelen aan steungezinnen. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we (de totstandkoming van) het netwerk van pleeggezinnen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

GGDrU

Lokale partners

Larikslaan 2, huisartsen, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, netwerk pleeggezinnen. De GGDrU werkt in de genoemde activiteiten samen met de andere partners en heeft daarnaast een adviserende rol.

 

4. Er is een stevige verbinding tussen cliënt, formele en informele netwerken c.q. organisaties.

We willen zorgen voor samenwerking tussen formele en informele zorg. Mantelzorgers, vrijwilligers, professionals trekken in het belang van de cliënt samen op.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, Huiskamer van Leusden, zorgaanbieders, huisartsen

5. Nieuwkomers laten integreren in de Leusdense samenleving.

Nieuwkomers maken, net als alle inwoners van Leusden, deel uit van de samenleving. Om ervoor te zorgen dat integratie niet uitblijft, hebben we extra aandacht voor nieuwkomers om bekend te raken in Leusden, een netwerk op te bouwen, taalverwerving en (arbeids)participatie.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, NVA, Gastvrij Leusden, Stichting Gilde, Humanitas, Bibliotheek, Fort33, Voilá, Arbeidsintegratie

 

Relevante beleidsnotities

3. Preventie en vroegsignalering

3. Preventie en vroegsignalering

Ambitie

Er is een sterke basisinfrastructuur, met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, dat voor iedereen vrij toegankelijk is. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we vanuit 4 programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners (programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 3 centraal: Preventie en vroegsignalering.

Doelstellingen

1. Het signalerend vermogen van alle organisaties en sociale netwerken in Leusden is hoog.

Alle organisaties in Leusden zijn voldoende toegerust en beschikken over de juiste instrumenten om een zorgbehoefte vroegtijdig te signaleren. Op het gebied van eenzaamheid en zorgmijders is er bewustwording over de kenmerken en zijn er handvatten voor gespreksvoering en toeleiding. Er is een intensieve samenwerking tussen organisaties.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, Sportbedrijf, ketenpartners LeusdenFit

 

2. Inwoners wonen en leven in een veilige (huiselijke) omgeving.

We willen huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties vroegtijdig signaleren en mogelijk verder voorkomen. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. We willen het bewustzijn over huiselijk geweld vergroten, de samenwerking tussen betrokkenen versterken en het gebruik van meldcode en Verwijsindex stimuleren.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, SOL, SMBL, politie

 

3. Inwoners van Leusden streven een gezonde leefstijl na.

We werken aan bewustwording van het belang van sporten en een breed aanbod van sportmogelijkheden en -faciliteiten. We willen de maatschappelijke functie van sport uitbouwen. Het programma rondom gezonde leefstijl (Leusden Fit) pakken we, in samenwerking met lokale partijen op. Er is een integrale aanpak preventie drugs en alcohol.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

GGDrU

Lokale partners

Larikslaan2, ketenpartners LeusdenFit, Sportbedrijf

Bijdrage verbonden partij

GGDrU is actief deelnemer in het uitvoeren van activiteiten binnen LeusdenFit. Daarnaast zorgt de GGDrU voor advisering en monitoring.

 

4. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als zorgverlening voor hen te belastend wordt.

We organiseren lokale ondersteuning aan mantelzorgers, en hebben daarbij aandacht voor het bereiken van mensen die door een overbelasting van zorgtaken óf onbekendheid van een ondersteuningsaanbod de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning onvoldoende benutten.
Dit in lijn met de aanbevelingen die in juni 2017 door de raad zijn gedaan.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Larikslaan2, SMBL, Duwgroep, LeusdenFit, Cultuurkoepel, sportverenigingen

 

Relevante beleidsnotities

4. Maatwerk voor kwetsbare inwoners

4. Maatwerk voor kwetsbare inwoners

Ambitie

De gemeente biedt een vangnet op maat, om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend, en is de ondersteuning erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt of dat het participatievermogen wordt versterkt.

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we vanuit 4 programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners (programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 4 centraal: Maatwerk voor kwetsbare inwoners.

Doelstellingen

1. Er is een integraal sluitende aanpak voor inwonders in de leeftijd van -9 maanden tot 100 jaar.

We willen over de volle breedte van het Sociaal Domein een vloeiende verbinding in de keten en samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied van zorg, ondersteuning, onderwijs en arbeidsparticipatie.
Een aantal activiteiten binnen deze doelstelling zijn ondergebracht in de Jeugdagenda.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2, CJG, Huis- en jeugdartsen, Kinderopvang, Onderwijs, Stadsring51, WSL, Arbeidsintegratie

 

2. (Zorg)vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning.

Vraag naar en aanbod van vrijwilligers is op elkaar afgestemd. We ondersteunen vrijwilligers door onder andere deskundigheidsbevordering.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2

 

3. Kinderen en ouders in een complexe en/of onveilige thuissituatie kunnen rekenen op toegesneden zorg en begeleiding.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.

We bieden een samenhangend en passend aanbod voor ouders en kinderen die te maken hebben met conflictueus ouderschap en complexe scheidingen.
Hierbij richten we ons onder meer op het verminderen van huiselijk geweld en de gevolgen van (v)echtscheidingen en conflicten thuis.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

GGDrU

Lokale partners

Jeugdgezondheidszorg, Larikslaan2

Bijdrage verbonden partij

 GGDrU werkt in de genoemde activiteiten samen met de andere partners en heeft daarnaast een adviserende rol.

 

4. Mensen die in een beschermde omgeving verblijven, kunnen rekenen op de juiste zorg.

Ook binnen de functies maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen zetten we in op herstel en participatie.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Centrumgemeente Amersfoort, Zorgaanbieders, WSL

 

5. Inwoners met weinig financiële ruimte hebben de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

Mensen met een minimuminkomen of schuldenproblematiek mogen niet langs de kant komen te staan. We hebben specifiek aandacht voor kinderen die in armoede leven.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Larikslaan2, lokale fondsen, SBML, Stadsring51, Cultuurkoepel

 

6. Inwoners, inclusief mensen met een arbeidsbeperking, hebben werk met (een vorm van) een eigen inkomen – we versterken de toegang tot de arbeidsmarkt.

We begeleiden mensen waar mogelijk naar betaald werk. Inwoners kunnen hun talenten ontplooien en meedoen aan de samenleving. Waar werk met een eigen inkomen niet mogelijk is, wordt ingezet op een andere vorm van participatie. We stimuleren (arbeidsmatige) dagbesteding.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

- Amfors

Lokale partners

Werkgeversservicepunt, 33 van Leusden, BKL, Arbeidsintegratie, Amfors, zorgaanbieders

Bijdrage verbonden partij

RWA Amfors voert de Wet sociale werkvoorziening uit en begeleidt mensen met een Sw-indicatie naar een zo regulier mogelijke werkplek

 

7. Inwoners hebben voldoende vervoersmogelijkheden.

Waar inwoners niet op eigen kracht gebruik kunnen maken van eigen vervoer, of openbaar vervoer, zorgen we voor voldoende voorliggende (algemeen toegankelijke) voorzieningen en voldoende vervoersmogelijkheden in het kader van maatwerk.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Larikslaan2, SMBL, Duwgroep, DAVA

 

8. Inwoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) worden beter herkend en ontvangen zo nodig zorg en ondersteuning.

Jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking vormen binnen het Sociaal Domein nog een uitdaging: zij vormen een kwetsbare groep,  omdat zij vaak ‘onzichtbaar’ zijn. Om deze mensen te begeleiden, is het belangrijk ze te herkennen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Larikslaan2, zorgpartners

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021
Lasten -21.591 -22.845 -22.932 -22.796 -22.796 -22.779
Baten 14.464 4.762 5.319 5.378 5.455 5.550
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.127 -18.083 -17.613 -17.418 -17.341 -17.229
Onttrekkingen 271 280 134 85 52 0
Stortingen -922 -91 10 -74 -74 -74
Mutaties reserves -651 189 144 11 -22 -74

Saldo taakvelden

 

(bedragen x € .1000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds 9.144 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -88 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -13 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -932 -745 -829 -836 -836 -836
5.1 Sportbeleid en activering -350 -265 -253 -253 -253 -253
5.2 Sportaccomodaties 176          
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -336 -389 -313 -313 -313 -313
5.4 Musea 0 -16 0 0 0 0
5.6 Media -399 -531 -443 -443 -443 -443
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.313 -1.089 -1.084 -1.084 -1.074 -1.042
6.2 Wijkteams -2.425 -2.909 -2.894 -2.894 -2.818 -2.818
6.3 Inkomensregelingen -1.181 -1.561 -1.608 -1.652 -1.699 -1.712
6.4 Begeleide participatie -1.901 -1.868 -1.907 -1.817 -1.700 -1.592
6.5 Arbeidsparticipatie -162 -374 -174 -184 -184 -200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -176 -1.151 -770 -770 -770 -770
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.839 -2.663 -2.742 -2.601 -2.679 -2.679
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.640 -3.244 -3.284 -3.261 -3.261 -3.260
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -39 -77 -46 -46 -46 -46
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -213 -241 -228 -228 -228 -228
7.1 Volksgezondheid -454 -946 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -650 188 143 12 -22 -74
    -7.778 -17.894 -17.469 -17.407 -17.363 -17.303

 

Nieuw beleid

Geen voorstellen.

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron CBS - Beleidsinformatie Jeugd

 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoner in de leeftijd van 12-24 jaar

Bron: Korps landelijke Politiediensten (KLPD) 

  • % kinderen in een uitkeringsgezin: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
  • % achterstandsleerlingen: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
  • % werkloze jongeren: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

Bron: Verwey Jonkger Instituut - Kinderen in Tel

  • % Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO): Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners

Bron: CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwones in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: CBS - Participatiewet

 

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

Bron: RIVM - Zorgatlas

 

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Bron: CBS-Jeugd

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO