Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

9,86%

€ 5.473

9,86% Complete

Inkomsten

6,67%

€ 3.702

6,67% Complete

Saldo

0%

€ -1.771

Domein Ruimte

Uitgaven

9,86%

€ 5.473

9,86% Complete

Inkomsten

6,67%

€ 3.702

6,67% Complete

Saldo

0%

€ -1.771

Inhoud

Domein Ruimte

Doorbouwen op de kracht van Leusden op het raakvlak van dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Ambitie ruimte en wonen

Met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden wordt ruimte gegeven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie verkeer en vervoer

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetganger.

Ambitie economie

De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Ambitie buitengebied

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Ambitie cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden tellen volwaardig mee.

 

1. Ruimte en wonen

1. Ruimte en wonen

Ambitie

Met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden wordt ruimte gegeven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

 

 

Context en achtergrond

De regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder hun eigen identiteit. De identiteit van Leusden is er één op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en de regionale dynamiek rond de stad Amersfoort. We willen zelfbewust onze eigen kracht en dynamiek laten zien en daarmee een sterkere positie in de regio innemen.
Het is in Leusden thuiskomen in een dynamische regio.

We willen een onderscheidend en aanvullend woon- en werkmilieu in de regio blijven bieden. Daarom geven we ruimte aan woningbouwprojecten die voorzien in de vraag (gezinnen, ouderen en starters) en woningen die aanvullend zijn op de woningvoorraad. We houden onze economie sterk en integreren die verder in een cultuur van modern ondernemerschap.
Onze gebouwde omgeving maken we beter en multifunctioneel, uitgaand van de bestaande groene structuur. Door samen met bewoners en belanghebbenden deze projecten op te pakken, versterken we blijvend onze sociale kracht.

 

Wat willen we bereiken?

1. We behouden een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur.

Voor een duurzaam en goed functionerend stedelijk gebied moeten (nieuwe) ontwikkelingen passen binnen een samenhangend beeld over het functioneren van de kernen Leusden en Achterveld.
De Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden geeft dit samenhangende beeld en doet een uitnodiging aan partijen om met initiatieven te komen die dit beeld gaan realiseren. Voor de periode na 2025 heeft de raad als uitgangspunt genomen 50 woningen per jaar aan de woningvoorraad toe te voegen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

2. We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen.

Artikel 22 van de Grondwet bepaalt “de bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid.” Dit slaat vooral op woningen voor die categorie woningzoekenden die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. “Voldoende woningen” betekent dat het aantal voor verhuur beschikbaar komende sociale huurwoningen zo groot is dat woningzoekenden binnen een redelijke termijn een passende woning vinden Door nieuwbouw, het bevorderen van doorstroming en regels over woningtoewijzing kan dit onder andere worden bewerkstelligd. De partij in Leusden die sociale huurwoningen bouwt en verhuurt is Woningstichting Leusden.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Woningstichting Leusden en Huurders Leusden Voor Elkaar

3. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor gezinnen, senioren en één- en tweepersoonshuishoudens.

Voor het behoud van een vitale woongemeente met een daarbij behorende voorzieningenniveau wordt ruimte gegeven aan een bouwprogramma van 1.000 woningen tot 2025 voor voornamelijk gezinnen en daarnaast senioren en één- en tweepersoonshuishoudens.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Woningstichting Leusden, Huurders Leusden Voor Elkaar, Initiatiefnemers voor bouwprojecten

 

4. Bijdragen aan een toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden.

De detailhandel in “De Hamershof” staat onder druk en verdere leegstand ligt op de loer. Op basis van een met ondernemers, bewoners en eigenaren opgestelde visie op de toekomst van dit hoofdcentrum worden door verschillende partijen plannen ontwikkeld voor de renovatie van uiterlijk van winkels, woningen en openbare ruimte.
In dit kader wordt gewerkt aan het aantrekken van nieuwe functies en het herschikken van bestaande functies. Ondernemers investeren in het “merk” Hart van Leusden, eigenaren investeren in nieuwbouw of verbetering van panden en de gemeente investeert in vernieuwing van de openbare ruimte.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Ondernemersvereniging Hamershof, LOF, VVE Hamershof H1 en andere eigenaren en ondernemers

 

Relevante beleidsnotities

Provinciale ruimtelijke structuurvisie

Woonvisie raadsvoorstel

Woonvisie raadsbesluit

Woonvisie woonagenda

Omgevingsvisie stedelijk gebied (niet bijgevoegd, wordt in januari 2018 vastgesteld)

Omgevingsvisie landelijk gebied (niet bijgevoegd, wordt in januari 2018 vastgesteld)

Regionale Ruimtelijke Visie regio Amersfoort (niet bijgevoegd, wordt in december 2017 vastgesteld)

 

 

2. Verkeer en vervoer

2. Verkeer en vervoer

Ambitie

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetganger

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon -en werkklimaat. Met het doorzetten van het economisch herstel en de daarmee samenhangende groei van de werkgelegenheid, neemt ook de mobiliteit toe. Wat het autogebruik betreft lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag. Ook op het gemeentelijk wegennet zijn de effecten hiervan merkbaar. Om te zorgen dat Leusden bereikbaar blijft is het gewenst dat sterker wordt ingezet op de alternatieven voor de auto.
Komend jaar wordt een nieuw mobiliteitsplan voorbereid waarin de bereikbaarheid van Leusden integraal wordt bezien. Het eerder aangekondigde fietsplan, waarin maatregelen worden benoemd om het fietsgebruik te stimuleren, wordt hierop afgestemd.
Verder wordt aandacht besteed aan de parkeernormensystematiek die ook door wijzigingen op gebied van Ruimtelijke Ordening om actualisering vraagt.

 

 

 

Wat willen we bereiken?

1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel.

We streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel. Ongevallen met of zonder letsel zijn meetbaar. Het gevoel van veiligheid daarentegen is ook een factor van belang. Door de (inrichting van de) verkeersinfrastructuur, verkeersmaatregelen en aanwijzingen langs de weg maar ook door gedragsbeïnvloeding, kunnen zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid positief worden beïnvloed.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

 

2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen.

Het bevorderen van het fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en de gezondheid. Door een gericht maatregelenpakket willen wij het gebruik van de fiets, voor met name verplaatsingen binnen de gemeente, aantrekkelijker maken.
Komend jaar wordt een fietsplan opgesteld waarin concrete voorstellen worden gedaan om het fietsgebruik te verhogen

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren.

Wij gaan de doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Het woon- en werkklimaat van Leusden is gebaat bij een vlotte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, of woningzoekenden. Een betere doorstroming draagt bij aan een snellere bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan ook een positief effect hebben op de milieubelasting (rond drukkere kruispunten).

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

Relevante beleidsnotities

3. Economie

3. Economie

Ambitie

De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

 

Context en achtergrond

Het bieden van duurzaam perspectief aan economische functies en het creëren van kansen voor (nieuwe vormen van) economie is van wezenlijk belang voor een vitale economische sector. Er is sprake van  kantorenleegstand en langzaam oplopende leegstand van winkels.

Daarom is het juist nu van belang te investeren in goed functionerende gebieden waar mensen kunnen werken: kantorenlocaties, bedrijventerreinen, winkels en werkgelegenheid aan huis. Op De Buitenplaats en aan de Larikslaan bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen (verkoop bedrijfskavels). Daarnaast zetten we in op het transformeren van verouderde kantoren naar andere functies, bijvoorbeeld Princenhof / Speelkamp.

De winkelcentra zijn van belang voor de werkgelegenheid, maar spelen ook een belangrijke rol in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Wij zetten in op levendige en aantrekkelijke centra, met ruimte voor winkels, horeca en andere publiektrekkende functies. Het accountmanagement is uitgebreid en de contacten met het bedrijfsleven worden structureel onderhouden en uitgebouwd. We monitoren hiermee ook de ontwikkelingen in de markt. Regionale samenwerking wordt belangrijker.

 

 

Wat willen we bereiken?

1. Realiseren duurzame vitale werklocaties.

Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat het om het bieden van locaties die toekomstbestendig zijn. Ze moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar

 

2. Behoud van de werkgelegenheid in Leusden.

De afgelopen jaren neemt het aantal banen in Leusden langzaam af. Alleen in 2015 zagen we een toename van het aantal banen (+1000) door de komst van Achmea. Aangekondigd is dat deze banen de komende jaren weer verdwijnen. Achmea buiten beschouwing latend, verdwenen er in 2016 in Leusden meer dan 400 banen (-3,1%).
Deze afname is groter dan in de rest van regio, waar het aantal banen redelijk stabiel bleef in 2016. Dat vraagt erom stevig in te zetten op het behoud van werkgelegenheid en de afname van werkgelegenheid te stoppen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Ondernemers, makelaars

 

3. Verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van accountmanagement.

Goede, adequate dienstverlening aan het bedrijfsleven wordt vormgegeven door het voeren van accountmanagement. Het accountmanagement is uitgebreid en we voeren proactief gesprekken met bedrijven (vestigen, uitbreiden etc.), begeleiden hen met vragen aan de gemeente en monitoren de ontwikkelingen in de markt.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Bedrijfsleven, buitenreclame-exploitanten

4. Versterken van compacte, levendige en dynamische winkelgebieden (Coalitie Uitvoerings Programma 7.6).

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in Leusden. Nu de winkelleegstand verder oploopt, zetten we in op het versterken van de winkelcentra.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

Vastgoedeigenaren, winkeliers

Lokale partners

Vastgoedeigenaren, Winkeliers

5. Ondernemers moeten hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (Coalitie Uitvoerings Programma 7.1 en 7.3).

De overheid wil de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Het ministerie van Economische Zaken streeft ernaar dat bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. In afwachting van de ontwikkeling van “Mijn Overheid voor ondernemers ” in 2018 (Ministerie EZ), verwachten wij geen activiteit in 2018 maar in 2019.

Relevante beleidsnotities

4. Buitengebied

4. Buitengebied

Ambitie

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Context en achtergrond

Leusden heeft een omvangrijk en afwisselend buitengebied. Dit buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en vitaliteit van Leusden.
Een mooi en vitaal buitengebied krijgt vorm door:
1. het realiseren van een duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw;
2. werken aan behoud en versterking van natuur- en milieuwaarden in een aantrekkelijk landschap;
3. het bevorderen van het recreatief medegebruik.

De raad besluit deze raadsperiode over een nieuwe (omgevings-)visie voor het buitengebied. Een visie die uitnodigt tot meer dynamiek voor realisatie van vast te stellen ambities en doelstellingen. We starten in 2018 met omzetting vastgestelde visie naar een omgevingsplan (nieuw bestemmingsplan op leest van Omgevingswet).

Provinciale plannen voor het buitengebied vragen om ondersteuning door gemeenten. De provincie stelt hiervoor inzet en geld beschikbaar, waarvan Leusden profiteert.

 

Wat willen we bereiken?

1. We versterken de band tussen de stad en het platteland.

Stad en land meer van elkaar laten profiteren vormt de inzet. Thema’s die mogelijkheden bieden zijn voedsel, educatie, recreatie, duurzame energie en sociale innovatie.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Vallei Horstee en veel andere partijen

2. We realiseren een duurzaam economisch perspectief.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om een buitengebied met een duurzaam economisch perspectief.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Vallei Horstee, landgoed De Boom en veel andere partijen

3. We behouden en versterken de natuur.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het behoud en de versterking van de natuur. Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (nieuwe benaming voor Ecologische HoofdStructuur).

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Landgoederen De Boom en Den Treek-Henschoten, Vallei Horstee en veel andere partijen.

4. We behouden en versterken een aantrekkelijk landschap.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het behoud van een aantrekkelijk landschap en versterking. Het buitengebied kent een hoge landschappelijke waarde en vormt een kernkwaliteit voor Leusden.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Landgoed De Boom en veel andere partijen.

5. We benutten de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het benutten van de recreatieve mogelijkheden van een prachtig en afwisselend buitengebied. Het versterken van de recreatieve infrastructuur met ondersteunende voorzieningen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Landgoederen, VVV, Vallei Horstee en veel andere partijen.

 

 

Relevante beleidsnotities

5. Cultuurhistorie

5. Cultuurhistorie

Ambitie

Cultuurhistorische waarden tellen volwaardig mee.

Context en achtergrond

De geschiedenis van Leusden reikt terug tot ver in het verleden. Van dit verleden zijn, naast archeologische waarden (oerbos), nog veel gebouwde objecten en historische/landschappelijke structuren (Grebbelinie) tastbaar aanwezig. Het tastbare verleden is vooral zichtbaar langs de Hamersveldseweg, de Hessenweg en op de landgoederen. Het vertelt het verhaal én bepaalt de unieke identiteit van Leusden.
Culturele waarden dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid.
Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het cultuurhistorisch erfgoed.

 

Wat willen we bereiken?

1. Werken aan het behoud van de cultuurhistorische waarden.

De geschiedenis van Leusden is af te lezen uit de cultuurhistorie. De waarde die dit heeft wordt vooral bepaald door hetgeen we kunnen zien, maar ook door historie die in de bodem is “verstopt”.
Wij voelen ons verantwoordelijk om dat, wat er aan cultuurhistorie (nog) aanwezig is, over te dragen aan komende generaties. Het is daarom van belang zoveel mogelijk van deze waarden te behouden. De eigen verantwoordelijkheid van de eigenaren van deze panden staat hierbij voorop. De gemeente wordt hierin bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), dat onafhankelijk advies geeft over het erfgoed.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Historische Kring Leusden

2. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

We gaan het gesprek aan met deskundige partners. Hun kennis gebruiken we om draagvlak te creëren bij eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle objecten. Dit komt de zicht- en herkenbaarheid van deze gebouwen ten goede.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Historische Kring Leusden, lokale verenigingen

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021
Lasten -13.613 -4.543 -5.408 -4.156 -3.254 -2.584
Baten 6.806 2.728 3.475 2.667 5.027 750
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.807 -1.815 -1.933 -1.489 1.773 -1.834
Onttrekkingen 4.731 278 227 314 1.635 663
Stortingen -457 0 -65 -517 -5.122 -492
Mutaties reserves 4.274 278 162 -203 -3.487 171

Saldo taakvelden

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -50 -50 -50 -50 -50
2.1 Verkeer en vervoer -3.211 -11 -153 -135 -135 -153
2.2 Parkeren -29 -66 -60 -60 -60 -60
2.5 Openbaar vervoer 0 -24 -26 -26 -26 -26
3.1 Economische ontwikkelingen 0 -55 -18 -18 -18 -18
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur 44 346 -18 -18 -18 -18
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -355 -60 -54 -54 -54 -54
3.4 Economische promotie -2 26 51 51 17 0
5.4 Musea 0 -20 -20 -20 -20 -20
5.5 Cultureel erfgoed -175 -108 -103 -103 -92 -92
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -574 -176 -454 -446 -446 -446
8.1 Ruimtelijke ordening -3.499 106 -1.081 -1.018 -711 -653
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 1.353 -1.389 307 663 3.641 0
8.3 Wonen en bouwen -357 -334 -254 -254 -254 -244
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 4.272 278 162 -203 -3.488 171
    -2.533 -1.537 -1.771 -1.692 -1.714 -1.663

 

Nieuw beleid

   (bedragen x € 1.000) Incidenteel 2018 2018 2019 2020 2021
4.1 Bloemrijke akkerranden   12,0 12,0 12,0 12,0 
 4.2 Open monumentendag          
  - 2018 11,0 x - -  -
  - 2019 11,0  - x  -  -
  Totaal 22,0        
4.3 Klompenpad Termatenpad   3,6 3,6 3,6 3,6
4.4 Regionaal programma vrijkomende agrarische bebouwing 7,5 x - - -
4.5 Impuls Hart van Leusden (investering € 400.000)   6,4 22,4 22,4 22,4

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

 

Bruto gemeentelijke product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Bron: Atlas voor Gemeenten

 

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL

Verkeersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL