Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

25,05%

€ 13.903

25,05% Complete

Inkomsten

13,42%

€ 7.448

13,42% Complete

Saldo

0%

€ -6.455

Domein Leefomgeving

Uitgaven

25,05%

€ 13.903

25,05% Complete

Inkomsten

13,42%

€ 7.448

13,42% Complete

Saldo

0%

€ -6.455

Inhoud

Domein Leefomgeving

We willen een duurzamer Leusden met een gezonde, schone en veilige leefomgeving. We dragen zorg voor een kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd aanbod van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnsgezondheidszorg. Voor wat betreft het onderwijs zijn meerdere scholen en maatschappelijke partners de afgelopen jaren gebundeld in 2 multifunctionele accommodaties. De niet-MFC- scholen worden gebundeld in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 is de totale scholenvoorraad vernieuwd in Leusden en Achterveld. We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel heeft, zodat Leusden klaar is voor een veranderend klimaat.

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid, water en riolering, wegen en infrastructuur, onderwijs en accommodaties. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie duurzaamheid

We willen met de samenleving een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid. In de Duurzaamheidsagenda 6 Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen, zoals energieneutraliteit in 2040, waar de gemeente met de samenleving  naar toe wil werken.

Ambitie water en riolering

We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt en klaar is voor een veranderend klimaat.

Ambitie wegen en infrastructuur

Een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

Ambitie accommodaties

We hanteren een integrale benadering ten aanzien van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.

 

1. Duurzaamheid en milieu

1. Duurzaamheid en milieu

Ambitie

We willen met de samenleving een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid. In de duurzaamheidsagenda 6 Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen, zoals energieneutraliteit in 2040, waar de gemeente met de samenleving naar toe wil werken.

Context en achtergrond

In het Coalitieakkoord 2014-2018 zijn diverse bestuursopdrachten opgenomen die betrekking hebben op duurzaamheid: de Duurzaamheidsagenda, het uitvoeren van het Energieakkoord, het Nieuwe Inzamelen, Fair Trade en Elektrisch rijden. Deze bestuursopdrachten zijn inmiddels deels of geheel in uitvoering. Het college heeft een aanvullende bestuursopdracht gegeven om met de samenleving in 2017 te komen tot een Energieakkoord 2.0 voor 2018 en verder.
De integrale omgevingsvisies voor het stedelijk gebied en het buitengebied  hebben mede tot doel om de omgevingskwaliteit, waaronder de milieukwaliteit, te borgen. Het beleidskader op het gebied van duurzaamheid wordt gevormd door deze omgevingsvisies, de Duurzaamheidsagenda en separate notities op deelonderwerpen, zoals het Grondstoffenplan.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder.

We hebben in de Duurzaamheidsagenda een aantal tussentijdse doelstellingen opgenomen:
- Leusdense bedrijven investeren in duurzame technieken die binnen 5 jaar zijn terugverdiend.
- Leusden bouwt energieneutraal en circulair. Circulair bouwen betekent slim omgaan met grondstoffen, producten en goederen zodat deze oneindig kunnen worden hergebruikt.
- In 2020 is 20% van de lokale energievraag lokaal opgewekt.
- Bestaande bouw heeft in 2020 gemiddeld energielabel B.
- In 2030 is 25% van de bestaande woningen Nul Op de Meter (NOM)-gerenoveerd.
- In 2024 is asbest van daken verwijderd enzijn,  waar mogelijk, zonnepanelen erop geplaatst.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

- Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Lokale partners

Deelnemers Energieakkoord 2.0 zoals Vallei Horstee, De Groene Belevenis, Bedrijven, Inwonersorganisaties,  Aparte afspraken met Voila en WSL, Projectontwikkelaars.

Bijdrage verbonden partij

De RUD Utrecht voert energiecontroles bij bedrijven uit.

2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg.

We hebben de bestuursopdracht Het Nieuwe Inzamelen vertaald in een Grondstoffenplan 2016-2020. Het doel van het plan is de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen uit het huishoudelijk afval te vergroten. In de Duurzaamheidsagenda gaat het om het sluiten van de kringlopen en om afvalstromen te voorkomen,  of te gebruiken voor nieuwe producten.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Lokale partners

Kringloopcentrum Leusden, Verenigingen, Scholen, De Groene Belevenis

Bijdrage verbonden partij

AVU draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht.

3. Toename lokale en circulaire economie.

Met de Duurzaamheidsagenda richten wij ons op het sluiten van de kringlopen, korte lijnen tussen productie en consumptie en afvalstromen gebruiken voor nieuwe producten.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

De Groene Belevenis, Kringloopcentrum Leusden, Vallei Horstee, Werkgroep Fair Trade, Bedrijven.

4. Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen ecologische voetprint van inwoners.

We streven naar een toename van biodiversiteit in Leusden tussen 2016 en 2030. Inwoners weten hoe zij duurzaam en milieuvriendelijk kunnen handelen om zo hun ecologische voetprint te verkleinen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

De Groene Belevenis, Waterschap Vallei en Eem, Groei en Bloei (Steenbreek), De Groene Belevenis, U15, Bedrijven (mobiliteit)

 

5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving.

We willen duurzame ontwikkeling in Leusden versnellen door het realiseren van duurzame initiatieven gemakkelijker te maken.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

De Groene Belevenis en andere partijen betrokken bij de Duurzaamheidsagenda

Relevante beleidsnotities

2. Water en riolering

2. Water en riolering

Ambitie

We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt en klaar is voor een veranderend klimaat.

 

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater moet vastgelegd zijn in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot en met 2018.

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, evaluatie van het rioolbeheer van de afgelopen planperiode, worden doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om de ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode en verder worden begroot en verantwoord. Het GRP vindt zijn basis in artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.

 

Wat willen we bereiken?

1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater.

Bij hevige regenval stort er vanuit gemengde rioleringssystemen, (met regenwater verdund) afvalwater over op het oppervlaktewater. We willen de negatieve effecten die dit heeft op de waterkwaliteit aanpakken.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Waterschap Vallei en Veluwe

2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden.

Leusden ligt, ten opzichte van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug, relatief laag. Dit geeft lokaal overlast van hoge grondwaterstanden door kwelwater. Daarnaast is de samenstelling van de grond van Leusden zodanig dat infiltratie van hemelwater in de bodem wordt bemoeilijkt.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

3. Vasthouden van water waar het valt.

We houden regenwater, waar mogelijk, vast in het gebied waar het valt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt per locatie bekeken op welke wijze hemelwater het best kan worden verwerkt. Uitgangspunt is hydrologisch neutraal bouwen, wat wil zeggen dat de waterhuishoudkundige situatie na de bouw niet afwijkt van voor de bouw.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Waterschap Vallei en Veluwe

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Kunnen verwerken van hevige neerslag.

Het klimaat verandert en daarmee neemt de neerslagfrequentie en -intensiteit toe. Zware buien, waarbij veel neerslag in korte tijd valt, komen vaker voor en leiden tot overlast. Rioleringsstelsels kunnen deze neerslag niet altijd verwerken en afvoeren. We willen wel dat de overlast beperkt blijft tot extreme situaties. We anticiperen daarom, waar mogelijk, op de veranderende neerslagpatronen.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Inwoners van Achterveld, Aanwonenden van de Hessenweg, Waterschap Vallei en Veluwe

5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering.

Riolering in de bebouwde kom is in Nederland over het algemeen betrouwbaar.  In het buitengebied, waar men is aangewezen op drukriolering , komen echter wel storingen aan de rioolgemalen voor. We willen hier snel en adequaat op kunnen reageren.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

Relevante beleidsnotities

3. Wegen en infrastructuur

3. Wegen en infrastructuur

Ambitie

Een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

 

Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit elementenverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%).

Wegbeheer omvat de groot en klein onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het weg-areaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke maatregelen gericht op het in stand houden van het bestaande wegennet.


 

Wat willen we bereiken?

1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet.

Het beheer van 1,6 miljoen m² verharding vraagt om een slimme omgang met het beheer van deze verharding. Dit bereiken we door groot onderhoud van het wegennet te combineren met groot onderhoud van andere werkzaamheden (werk met werk maken), maar ook door de juiste maatregel toe te passen op het juiste moment (klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet).

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Provincie Utrecht

Relevante beleidsnotities

4. Accommodaties (inclusief onderwijshuisvesting)

4. Accommodaties (inclusief onderwijshuisvesting)

Ambitie

We hanteren een integrale benadering ten aanzien van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.

 

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille, die beperkt van omvang is. Maatwerk is essentieel, waarbij ook ruimte moet blijven voor flexibiliteit. In 2014 zijn de uitgangspunten voor accommodatiebeleid vastgesteld: efficiënt en doeltreffend, dynamiek van vraag en aanbod, voldoende spreiding, transparant en eenduidig, gericht op risicobeheersing, voorbeeldrol gemeente op gebied van duurzaamheid.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 met als doel om op langere termijn inzicht en houvast te geven in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk vastgoed, in relatie tot de wensen en ambities van de gemeente Leusden.

Daarbij geldt als leidraad dat de gemeente alleen strategisch kiest voor het eigendom van het vastgoed, wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf en/of van maatschappelijke voorzieningen die niet op andere wijze kunnen worden geaccommodeerd. Daarnaast kan, ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, de gemeente kiezen voor strategisch eigendom, mits aan deze gebouwen een maatschappelijke functie kan worden toegekend.

 

Wat willen we bereiken?

1. Verduurzamen gemeentelijke accommodaties.

Vanuit de duurzaamheidsambities van de gemeente vervullen we een voortrekkersrol in het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties en zetten we in op andere manieren ter bevordering van minder fossiel energiegebruik en minder CO2 uitstoot in Leusden.
Voor nieuwe gebouwen (zoals het gemeentehuis en de sporthal Burgemeester Buiningpark) hebben we bij het ontwerp al rekening gehouden met deze ambities, maar de meeste gemeentelijke accommodaties zijn gerealiseerd in een tijd dat duurzaamheid nog geen vanzelfsprekend uitgangspunt was.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Energie coöperatie

 

2. Ruimte bieden aan ondernemerschap.

We willen meer mogelijkheden geven aan maatschappelijke partijen, verenigingen en particulieren om zich actief bezig te houden met ondernemerschap. Daarbij kunnen gemeentelijke accommodaties een rol vervullen.
Er kan sprake zijn van het accommoderen van zorg- en welzijnsactiviteiten of van afstoten ten behoeve van nieuwe (maatschappelijke) initiatieven.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

Larikslaan2

3. Verhogen van efficiëntie, doeltreffendheid en optimalisatie in gebruik.

De gemeentelijke accommodaties zijn ondersteunend aan het gemeentelijk beleid.  Daarbij zijn de kosten en opbrengsten (financieel en maatschappelijk) met elkaar in verhouding.
Naast verduurzamen (zie doelstelling 1) zoeken we naar mogelijkheden om verder te besparen op de kosten.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

-

Lokale partners

-

4. Kwaliteit en duurzaamheid huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden.

Vanaf 1997 hebben gemeenten zorgplicht. We dienen redelijkerwijs te voldoen aan de huisvestingsverplichting van het onderwijs. In Leusden is dit geregeld door een jaarlijkse reservering vanuit de bijdrage gemeentefonds. We hebben meerdere scholen en maatschappelijke partners gebundeld in multifunctionele accommodaties. In 2016 en 2017 zijn MFC Atria en MFC Atlas al opgeleverd.
Met het vaststellen van het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leusden 2015-2030 en het oormerken van € 14,2 miljoen door de raad in december 2015, is gekozen voor bundeling van de resterende 7 scholen in een drietal IKC’s. Rond 2030 is de gehele scholenvoorraad in Leusden en Achterveld vernieuwd.

 

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen

 

Lokale partners

Voila, Humanitas, Scholen in de Kunst , Larikslaan2

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021
Lasten -14.381 -12.344 -13.183 -13.387 -13.476 -13.559
Baten 5.402 5.516 6.522 6.536 6.536 6.536
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.979 -6.828 -6.661 -6.851 -6.940 -7.023
Onttrekkingen 1.559 852 926 892 872 874
Stortingen -802 -713 -720 -712 -705 -699
Mutaties reserves 757 139 206 180 167 175

Saldo taakvelden

 

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 5 -74 -20 -14 -13 -13
1.2 Openbare orde en veiligheid -211 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -3.264 -3.234 -3.446 -3.610 -3.724 -3.857
4.2 Onderwijshuisvesting -1.743 -876 -922 -900 -886 -895
5.2 Sportaccomodaties -1.623 -1.108 -1.214 -1.220 -1.193 -1.143
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 22 26 25 25 25 25
5.6 Media -38 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.425 -1.456 -1.138 -1.201 -1.220 -1.246
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -51 56 51 51 51 51
7.2 Riolering 49 167 162 159 157 153
7.3 Afval 291 543 727 718 718 736
7.4 Milieubeheer -962 -821 -853 -827 -822 -802
7.5 Begraafplaatsen -29 -51 -33 -33 -33 -33
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 757 139 206 181 167 176
    -8.222 -6.689 -6.455 -6.671 -6.773 -6.848

 

Nieuw beleid

   (bedragen x € 1.000) Incidenteel 2018 2018 2019 2020 2021
2.1

Energieakkoord 2.0

         
  - 2018 30,0 x - - -
  - 2019 25,0 - x - -
  - 2020 20,0  -  -
  Totaal 75,0        
2.2 De Korf          
  - renovatie buitenkant gebouw (investering € 250.000)   2,5 8,7 8,7 8,7
  - scheiding tussen horeca en sport (investering € 505.000)   5,1 17,7 17,7 17,7
      7,6 26,4 26,4 26,4
  50% voor rekening van de Korf   -3,8 -13,2 -13,2 -13,2
  Totaal ten laste van nieuw beleid   3,8 13,2 13,2 13,2

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval