Meer
Publicatiedatum: 14-09-2017

Inhoud

Terug

R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde uitvoeringsprogramma

R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen en in samenhang tussen de verschillende beleidsvelden de beoogde ontwikkelingsrichting van Leusden. Op een aantal onderdelen wordt aanvullend beleid geformuleerd en worden betrokkenen uitgenodigd de visie invulling te geven. Ook worden bestemmingsplannen in lijn gebracht met de inhoud van de visie en rolopvatting van de gemeente wat betreft uitnodigingsplanologie. Hierbij staan initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke visie en ambitie voorop in plaats van regels wat wel en niet mag. De Omgevingsvisie bevat een uitvoeringsagenda, waarin de verschillende activiteiten zijn opgenomen met daaraan gekoppeld een termijnkalender.