Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Met trots presenteren wij de jaarstukken 2017, de eerste digitale jaarstukken van de gemeente Leusden.
Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer.
Net als bij de begroting is de bedoeling met de app om ook de jaarstukken meer toegankelijk, leesbaarder en inzichtelijker te maken.

Jaarstukken

De jaarstukken  hebben dezelfde opzet als de programmabegroting en zijn daarom in 2017 ook vernieuwd naar inhoud.
Op grond van nieuwe voorschriften zijn ook de jaarstukken ingericht naar taakvelden, zijn er beleidsindicatoren toegevoegd en wordt de overhead afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
• In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per domein. Deze programmaverantwoording is te benaderen via de diverse tegels per domein. De paragrafen zijn opgenomen onder 'MEER' in de app.
• Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording. De stukken zijn opgenomen onder ‘MEER’ in de app.
Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven.

 

Totalen 2017

Uitgaven (algemene dienst)
De totale uitgaven van de algemene dienst zijn € 57.227.000. Dit is € 1.928 per inwoner.
Dit is exclusief de uitgaven van het grondbedrijf, deze fluctueren jaarlijks.
De totale uitgaven van het grondbedrijf zijn € 10.125.000 (inclusief mutaties reserve grondbedrijf).

De uitgaven van € 57.227.000 zijn als volgt verdeeld over de 4 programma’s (domeinen), de Algemene dekkingsmiddelen en Overhead. Ook is er per saldo een dotatie aan de reserves gedaan.

 

Inkomsten (algemene dienst)
De uitgaven van de gemeente worden gedekt door diverse inkomsten.
De totale inkomsten van de algemene dienst zijn € 59.500.000
De totale inkomsten van het grondbedrijf zijn € 12.239.000 

 

Rekeningresultaat 2017 

De jaarrekening 2017 sluit, na alle mutaties in de reserves, met een voordelig saldo van € 4.387.000

bedragen x € 1.000 Begroting Rekening
Totale uitgaven (lasten) 65.805 63.138
Totale inkomsten (baten) 69.317 71.739
Resultaat voor mutaties in de reserves 3.512 8.601
Mutaties in de reserves (per saldo in reserves)         -/- 3.512        -/- 4.214
Resultaat na mutaties in de reserves (= rekeningresultaat)                0       4.387
     
Resultaat Grondexploitatie (GB)   2.114
Resultaat Exploitatie Algemene Dienst (AD)   2.273
Totaal   4.387

 

Als tussentijds resultaat is er lopende dit boekjaar een nadelig saldo van € 667.000 ten laste van de algemene reserve basisdeel gekomen. Dat wil zeggen dat in de begroting en de bestuur rapportages (o.a. voorjaarsnota, najaarsnota) geraamde tekorten worden gedekt ten laste van de algemene reserve. Dit tussentijds resultaat beïnvloedt het rekeningresultaat van de algemene dienst:

bedragen x € 1.000 Rekening
Rekeningresultaat Algemene Dienst en Grondbedrijf 4.387
Rekeningresultaat Grondbedrijf 2.114
Rekeningresultaat Algemene Dienst 2.273
Resultaatbestemming begroting en bestuur rapportages 667
Rekeningresultaat Algemene Dienst exclusief de tussentijdse dekking 1.606

 

Opbouw Rekeningresultaat 2017

bedragen x € 1.000
S/I  
Sociaal Domein 692 I/S voordeel
Salarissen en sociale lasten 227 I voordeel
Budgetten overhevelen naar 2018 584 I voordeel
Toerekening interne uren vanuit grex -/- toerekening aan kapitaalwerken 110 I voordeel
Algemene Uitkering 193 I/S voordeel
Vrijval voorziening pensioenen wethouders 94 I voordeel
Leges rijbewijzen 66 I voordeel
Collectief vraagafhankelijk vervoer 91 I voordeel
BBZ-regeling en bijstandslasten 168 I voordeel
Winstneming Valleipark 2.481 I voordeel
Winstneming Groot Krakhorst 86 I voordeel
Ophoging voorzieningen grondbedrijf 457 I nadeel
Diverse voor- en nadelen 52 I voordeel
Totaal 4.387    

Bij de programma’s (domeinen) staat een toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening en de structurele effecten hiervan.

 

Balansontwikkeling 2017
Het rekeningresultaat geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2017. De balans geeft inzicht in de bezittingen, liquiditeiten en vermogen van de gemeenten. De ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen van de balans geven wij als volgt weer:

-Uit deze grafiek blijkt dat de reserves en voorzieningen in omvang zijn gestegen met circa € 2 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het in 2017 gerealiseerde positieve resultaat in het grondbedrijf.
-Daarnaast zien we dat de boekwaarde over de investeringen met € 19 miljoen is gestegen. Deze grote stijging wordt veroorzaakt door de realisatie van een tweetal accommodaties, de  2e sporthal en het gemeentehuis (deels gereed) en door investeringen in voorzieningen als verkeersplan Achterveld, renovatie milieustraat en reconstructie zwembad.
-Deze investeringen houden een rechtstreeks verband met de afname van het liquiditeitsoverschot van de gemeente met circa € 8 miljoen.
-De daling van de waarde voorraden grond heeft een rechtstreeks verband met de winstrealisaties die hebben geleid tot het hiervoor gemelde positieve resultaat van het grondbedrijf.

 

Groot onderhoud van kapitaalgoederen
Voor het groot onderhoud van kapitaalgoederen is in 2017 € 2.272.000 minder aan bestedingen gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Voornaamste oorzaak hiervan is het doorschuiven van werkzaamheden naar 2018. Deze kosten komen ten laste van de aanwezige onderhoudsvoorzieningen waardoor dit geen resultaateffect geeft. In de paragraaf C. Kapitaalgoederen en investeringen wordt een nadere toelichting gegeven op de realisatie van het beleid.

 

Voorstel bestemming Rekeningresultaat 2017

Het college stelt voor om het voordelige rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

bedragen x € 1.000  
1. Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2018 584
2. Storting in de algemene reserve grondbedrijf 2.114
3. Storting in de reserve sociaal domein 692
4. Storting in de algemen reserve basisdeel 997
  Totaal 4.387

Toelichting op het voorstel bestemming rekeningresultaat:

1. Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2018.
Het betreft budgetten die in 2017 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2018 worden deze zaken alsnog uitgevoerd.
Voorgesteld wordt om ook de extra ontvangen huurinkomsten van € 23.000 voor de terugverdieninvesteringen MFC Atria en MFC Atlas te reserveren (storten in reserve met aangewezen bestemming). De gereserveerde middelen zijn bestemd om de kapitaallasten van deze terugverdieninvesteringen te kunnen dekken op het moment dat er geen of onvoldoende huurinkomsten tegenover staan.

bedragen x € 1.000  
Begeleidingskosten verkoop van de voormalige gemeentewerf 27
Extra ontvangen inkomsten terugverdieninvesteringen MFC’s reserveren 23
Jaarschijf 2017 voor vergoeding vervanging inventaris zwembad (is nog niet afgerekend) 15
Milieubeheer (diverse milieuprojecten) 22
Taaltoets (voorschoolse educatie) 12
Inhuur (diverse projecten) 66
Inhuur i-Plan 185
Software i-Plan 102
Project Grenzeloos Actief (sportbudget) 14
Activiteiten Leuker Leusden (Cultuurkoepel) en stichting Opera Leusden  25
Samenlevingsinitiatieven 42
Inpassingskosten 2e sporthal 51
Totaal 584

2. Voorgesteld wordt het totale resultaat van het grondbedrijf van € 2.114.000 in de algemene reserve van het grondbedrijf te storten. De weerstandsratio komt dan buiten de afgesproken bandbreedte. Bij de voorjaarsnota 2018 wordt een voorstel gepresenteerd om het beschikbare weerstandsvermogen te verlagen zodat de ratio weer binnen de bandbreedte komt.

3. Voorgesteld wordt het totaal voordelige saldo Sociaal Domein van € 692.000 in de reserve Sociaal Domein te storten zodat de gelden beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein. Het huidige saldo binnen de reserve is nagenoeg volledig aangewend om het begrote inkoopkader voor de zorgkosten 2018 te kunnen dekken. In de Meerjarig Financiële Verkenning is aangegeven dat een structureel tekort op de zorgkosten wordt verwacht van € 459.000. Er worden inhoudelijke maatregelen uitgewerkt om te bezien hoe dit tekort kan worden omgebogen binnen de budgettaire kaders. Hoewel, in het kader van de verdere ontschotting, de Integratie-Uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 op zal gaan in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds vinden wij de volatiliteit binnen de begroting Sociaal Domein op dit moment nog dusdanig dat wij het aanzuiveren van de reserve Sociaal Domein voor het opvangen van fluctuaties in de zorgkosten wenselijk achten.

4. • Voorgesteld wordt het resterend voordelige saldo van € 997.000 als extra weerstandsvermogen in de algemene reserve basisdeel te storten. De weerstandsratio valt op dit moment net binnen de bandbreedte.
• Als tussentijds resultaat is er lopende dit boekjaar een nadelig resultaat van € 667.000 ten laste van de algemene reserve basisdeel gekomen (primitieve begroting € 204.000 nadeel, aanvullende kaders-gevolgen Najaarsnota 2016-Voorjaarsnota 2017 € 547.400 nadeel, Najaarsnota 2017 € 84.400 voordeel).
• In totaal wordt er in 2017, na het toevoegen van het jaarrekeningresultaat, een bedrag van € 330.000 toegevoegd aan de algemene reserve basisdeel.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden,

 

W. de Graaf - Koelewijn, Directeur-Secretaris

G.J. Bouwmeester, Burgemeester