Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Blz. 1  
Jaarverslag & Jaarrekening 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Domein Bestuur Blz. 6  
Domein Bestuur Blz. 7  
Samenleving Voorop Blz. 8  
Samenleving Voorop Blz. 9  
Wat hebben we bereikt? Blz. 10  
1. Creëren ruimte voor initiatieven uit de samenleving (CUP 1.3) Blz. 11  
1.1 Verdergaande bewustwording en stimuleren initiatieven Blz. 12  
1.2 Ruimte voor initiatieven bij kaderstelling Blz. 13  
1.3 Opereren vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving Blz. 14  
Dienstverlening Blz. 15  
Dienstverlening Blz. 16  
Wat hebben we bereikt? Blz. 17  
1. Digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven Blz. 18  
1.1 Digitale dienstverlening via website Blz. 19  
1.2 Voldoen aan BIG Blz. 20  
1.3 De gemeente zorgt ervoor dat uitwisseling van informatie met haar inwoners en bedrijven op een snelle, betrouwbare en transparante manier gebeurt Blz. 21  
1.4 Samenwerking informatievoorziening en ICT met BNLP gemeenten Blz. 22  
1.5 Waarborgen van betrouwbaarheid, efficiency en privacy in de informatievoorziening in het Sociaal Domein Blz. 23  
Samenwerken Blz. 24  
Samenwerken Blz. 25  
Wat hebben we bereikt? Blz. 26  
1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen Blz. 27  
1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BLNP gemeenten Blz. 28  
1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2 Blz. 29  
1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband Blz. 30  
1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 31  
1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5) Blz. 32  
2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Blz. 33  
2.1 Regionale mobiliteit Blz. 34  
2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies Blz. 35  
Veiligheid Blz. 36  
Veiligheid Blz. 37  
Wat hebben we bereikt? Blz. 38  
1. Een daling van de criminaliteit Blz. 39  
1.1 Aanpakken hotspots Blz. 40  
1.4 Versterken lokale samenwerkingsafspraken Blz. 41  
1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen Blz. 42  
1.3 Sociaal calamiteitenplan Blz. 43  
2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit Blz. 44  
2.2 Invoeren Digitaal opkoop register (DOR) Blz. 45  
2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB Blz. 46  
3. Voorbereid zijn op het beheersen van crisis en rampen Blz. 47  
3.1 Actualiseren toetsingskader externe veiligheid en ontwikkelen beleidsvisie op externe veiligheid Blz. 48  
3.2 Zorgen voor voorlichting voor ouderen en op scholen om de zelfredzaamheid te vergroten Blz. 49  
3.3 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 50  
Wat heeft het gekost 2017 Blz. 51  
BBV indicatoren Blz. 52  
Domein Leefomgeving Blz. 53  
Domein Leefomgeving Blz. 54  
Duurzaamheid Blz. 55  
Duurzaamheid Blz. 56  
Wat hebben we bereikt? Blz. 57  
1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder Blz. 58  
1.2 Uitbreiden Fonds stimuleringslening duurzaamheid eigen huis Blz. 59  
1.3 Uitvoeren en/of ondersteunen activiteiten op het gebied van Energie en Duurzaam bouwen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2030 Blz. 60  
1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2014-2020 Blz. 61  
2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg Blz. 62  
2.1 Uitvoeren locatieplan ondergrondse containers en inzameling PMD met minicontainers Blz. 63  
2.2 Herinrichten milieustraat ‘t Spieghel Blz. 64  
3. Toename lokale en circulaire economie Blz. 65  
3.2 Ondersteunen opzetten up-cycle ateliers en pop-store Blz. 66  
3.3 De gemeente koopt lokaal, duurzaam en sociaal in Blz. 67  
3.1 Ondersteunen opzetten netwerk producenten en voedselmarkt Blz. 68  
4. Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen ecologische voetprint van inwoners Blz. 69  
4.2 Ondersteunen project afvalvrije scholen Blz. 70  
4.3 Stimuleren duurzaam vervoer in Leusden Blz. 71  
4.1 Ondersteunen aanpak operatie Steenbreek Blz. 72  
5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving Blz. 73  
5.1 Ondersteunen opzetten /aanhaken digitaal platform voor duurzame initiatieven Blz. 74  
5.2 Verbeteren facilitering van duurzame initiatieven Blz. 75  
5.3 Ondersteunen bijeenkomsten en levend houden agenda en netwerk Blz. 76  
Water en riolering Blz. 77  
Water en riolering Blz. 78  
Wat hebben we bereikt? Blz. 79  
1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater Blz. 80  
1.1 Het vergroten van de capaciteit van een rioolgemaal aan de Zwarte weg. Blz. 81  
1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in Leusden-Zuid. Blz. 82  
2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden Blz. 83  
2.1 Samen met inwoners invulling geven aan een grondwater verlagingsproject in oud Hamersveld Blz. 84  
3. Vasthouden van water waar het valt Blz. 85  
3.1 Het optimaliseren van de wadi’s (infiltratievelden) in Valleipark en Groot Agteveld Blz. 86  
4. Kunnen verwerken van hevige neerslag Blz. 87  
4.1 Het voorbereiden van de aanpassing van het rioolstelsel in Achterveld om in 2018 1,5 kilometer regenwaterriool aan te kunnen leggen Blz. 88  
5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering Blz. 89  
5.1 Drukrioleringsgemalen voorzien van een nieuwe communicatiemodule Blz. 90  
Infrastructuur Blz. 91  
Infrastructuur Blz. 92  
Wat hebben we bereikt? Blz. 93  
1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet Blz. 94  
1.3 Tijdig de juiste onderhoudsmaatregel toe passen Blz. 95  
1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als verkeer en riolering Blz. 96  
1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere overheidsinstanties Blz. 97  
Onderwijs Blz. 98  
Onderwijs Blz. 99  
Wat hebben we bereikt? Blz. 100  
1. Zorgen dat nieuwkomers onderwijs kunnen volgen Blz. 101  
1.1 Borgen van onderwijshuisvesting voor kinderen van nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar Blz. 102  
1.2 Borgen van onderwijs voor kinderen van nieuwkomers in de leeftijd van 12-18 jaar Blz. 103  
2. Realiseren drie Integrale Kindcentra (IKC) [CUP 6.2] Blz. 104  
2.1 Realiseren programmering en ontwerp IKC MKC Berkelwijk Blz. 105  
2.2 Deelnemen aan IKC-vorming in initiatieffase IKC Groenhouten Blz. 106  
3. Realiseren van Multifunctioneel centrum Atlas Blz. 107  
3.1 Voltooiing bouw door bouwer, toetsing eindafrekening en voltooiing infra Blz. 108  
Accommodaties Blz. 109  
Accommodaties Blz. 110  
Wat hebben we bereikt? Blz. 111  
1. Verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties Blz. 112  
1.1 Uitvoeren van de meest rendabele duurzaamheidsmaatregelen na onderzoek Blz. 113  
1.2 Renovatie van zwembad Octopus inclusief grootschalige duurzaamheidsmaatregelen Blz. 114  
1.3 Bewaken van de duurzaamheidsambities bij de realisatie van het Huis van Leusden en de sporthal aan het Buiningpark Blz. 115  
1.4 Ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven van energie coöperaties door het aanbieden van hiervoor geschikte daken van gemeentelijke accommodaties Blz. 116  
2. Ruimte bieden aan ondernemerschap Blz. 117  
2.1 Verruimen van bestemmingsplannen om het mogelijk te maken dat maatschappelijke organisaties aanvullende inkomsten kunnen verwerven Blz. 118  
2.2 Accommodaties inrichten als broedplaatsen voor startende ondernemingen Blz. 119  
2.3 Verder doorvoeren van de kostendekkende huur volgens het profijtbeginsel (zie ook 4.1.) in het kader van de wet Markt en Overheid Blz. 120  
3. Verhogen van de efficiëntie en doeltreffendheid Blz. 121  
3.1 Onderzoeken wat de wenselijkheden en mogelijkheden zijn van het onderbrengen van accommodatiebeheer bij een externe partij (vastgoedbedrijf) Blz. 122  
3.2 Invoeren van prestatiecontracten voor de (energie-)kwaliteit van de gemeentelijke panden. Blz. 123  
4. Creëren van eenduidigheid, transparantie en duidelijkheid bij de verhuur van gemeentelijke accommodaties Blz. 124  
4.1 Verder doorvoeren van de kostendekkende huur systematiek in het kader van de wet Markt en Overheid Blz. 125  
4.2 Contracten afstemmen op de kostendekkende huursystematiek en verder standaardiseren Blz. 126  
5. Creëren van een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van de gemeentelijk accommodaties Blz. 127  
5.1 Toewerken naar een leegstandspercentage van maximaal 5 a 10% Blz. 128  
Wat heeft het gekost 2017 Blz. 129  
BBV indicatoren Blz. 130  
Domein Samenleving Blz. 131  
Domein Samenleving Blz. 132  
Sociaal domein Blz. 133  
Sociaal domein Blz. 134  
Wat hebben we bereikt? Blz. 135  
1. Maximaal gebruik van eigen kracht en gebruik van persoonlijke netwerken Blz. 136  
1.1 Stimuleren aanspreken eigen kracht inwoners Blz. 137  
2. Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken Blz. 138  
2.1 Stimuleren dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, informele hulp geven en nemen en saamhorigheid versterken Blz. 139  
2.2 Ondersteunen van mantelzorgers door het realiseren van laagdrempelige dienstverlening gericht op de ondersteuningsbehoefte Blz. 140  
2.3 Realiseren van aanbod van vrijwilligers dat aansluit bij de vraag van de samenleving Blz. 141  
2.4 Verdichten en vergroten van netwerkstructuren Blz. 142  
3. Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur Blz. 143  
3.1 Stimuleren van een samenleving met een sterk signalering vermogen en intensieve samenwerking tussen organisaties (sluit aan bij Cup 8.5) Blz. 144  
3.2 Realiseren dat individuele (hulp)vragen worden ondervangen door laagdrempelige algemene voorzieningen Blz. 145  
3.3 Stimuleren van vitale sportverenigingen die een grotere bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Leusden Blz. 146  
3.4 Aanpakken van eenzaamheid, verslavingsproblematiek onder jongeren, obesitas en schuldenproblematiek (sluit aan bij CUP 8.6) Blz. 147  
3.5 Realiseren van doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jeugdigen Blz. 148  
4. Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners Blz. 149  
4.1 Realiseren van individuele diensten en producten op maat die gericht zijn op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van inwoners Blz. 150  
4.2 Realiseren van een financieel vangnet voor minima met speciale aandacht voor chronisch zieken, gehandicapten en schoolgaande kinderen Blz. 151  
4.3 Stimuleren van arbeidsparticipatie en ontplooien van talenten, ook door mensen met een arbeidsbeperking (sluit aan bij Cup 5.3) Blz. 152  
Wat heeft het gekost 2017 Blz. 153  
BBV indicatoren Blz. 154  
Domein Ruimte Blz. 155  
Domein Ruimte Blz. 156  
Ruimte en wonen Blz. 157  
Ruimte en wonen Blz. 158  
Wat hebben we bereikt? Blz. 159  
1. Een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur Blz. 160  
1.1 Uitvoering geven aan de structuurvisie stedelijk gebied Blz. 161  
2. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de aandachtsgroepen Blz. 162  
2.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda 2016 – 2025 Blz. 163  
2.2 Prestatieafspraken maken met WSL en huurdersbelangenvereniging Leusden Blz. 164  
2.3 Monitoren effecten woonruimteverdeling en urgentie woningzoekenden Blz. 165  
3. Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen Blz. 166  
3.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda Blz. 167  
3.2 Monitoren vraag naar woningen Blz. 168  
3.3 Meedenken met initiatiefnemers van woningbouwprojecten Blz. 169  
3.4 Prestatieafspraken met Woningstichting Leusden en Huurdersbelangenvereniging Leusden Blz. 170  
4. Toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden Blz. 171  
4.1 Opstellen plan voor herinrichting openbare ruimte Blz. 172  
4.2 Uitvoeren herinrichtingsplan openbare ruimte Blz. 173  
4.3 Medewerking verlenen aan initiatieven die bijdragen aan toekomst van een vitale Hamershof Blz. 174  
Verkeer en vervoer Blz. 175  
Verkeer en vervoer Blz. 176  
Wat hebben we bereikt? Blz. 177  
1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel Blz. 178  
1.1 Vervangen vrij liggend fietspad langs de Hessenweg Blz. 179  
1.2 Bromfietsers weren van het fietspad langs de Hessenweg Blz. 180  
1.3 Verlagen de toegestane maximumsnelheid op de Hessenweg van 80 naar 60 km/uur Blz. 181  
1.4 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen ‘verkeersplan Achterveld’ voorbereiden Blz. 182  
1.5 Inzet aantal smileys langs gemeentelijke wegen uitbreiden Blz. 183  
2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen Blz. 184  
2.1 Vervangen vrij liggend fietspad langs de Hessenweg Blz. 185  
2.2 Bromfietsers weren van het fietspad langs de Hessenweg Blz. 186  
2.3 Herinrichten Hamersveldseweg-zuid in combinatie met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs dit weggedeelte Blz. 187  
3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren Blz. 188  
3.1 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen 'verkeersplan Achterveld' voorbereiden Blz. 189  
3.2 Verruimen de capaciteit van het kruispunt Groene Zoom/Noorderinslag/Heiligenbergerweg Blz. 190  
Economie Blz. 191  
Economie Blz. 192  
Wat hebben we bereikt? Blz. 193  
1. Realiseren duurzame vitale werklocaties (CUP 7.4 en 9.6) Blz. 194  
1.1 Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein Larikslaan. Blz. 195  
1.2 Opstellen bestemmingsplan “De Buitenplaats”. Blz. 196  
1.3 Onderzoeken opstellen nieuw bestemmingsplan “De Plantage”. Blz. 197  
1.4 Stimuleren transformatie van 15.000 m2 verouderde kantoorpanden. Blz. 198  
1.5 Ondersteunen gebiedsaanpak “De Horst” Blz. 199  
2. Inzetten op behouden werkgelegenheid in Leusden Blz. 200  
2.1 Verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan. Blz. 201  
2.2 Ondersteunen ondernemersnetwerk Z-point Blz. 202  
3. Goede dienstverlening aan het bedrijfsleven. Blz. 203  
3.1 Focus aanbrengen en continueren het accountmanagement Blz. 204  
4. Versterken winkelgebieden (CUP 7.6) Blz. 205  
4.1 Optimaliseren warenmarkt “De Biezenkamp” Blz. 206  
4.2 Verbeteren inrichting openbare ruimte Blz. 207  
4.3 Verkennen mogelijkheden mengvormen tussen horeca en detailhandel Blz. 208  
4.4 Onderzoeken mogelijkheid van Bedrijven Investerings Zone Blz. 209  
4.5 Verkennen mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen Blz. 210  
5. Bijdragen aan het versterken van de regionale economie (CUP 7.2) Blz. 211  
5.1 Meedoen aan de organisatie van het regionaal event “Rode Loper”. Blz. 212  
5.2 Verkennen mogelijkheden om te komen tot acquisitie-afspraken met de gemeente Amersfoort Blz. 213  
6. Organiseren dat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (CUP 7.1 en 7.3). Blz. 214  
6.1 Aansluiten bij ontwikkeling “Mijn Overheid voor bedrijven” en stimuleren van het gebruik. Blz. 215  
Buitengebied Blz. 216  
Buitengebied Blz. 217  
Wat hebben we bereikt? Blz. 218  
1. Versterken de band tussen stad en platteland. Blz. 219  
1.1 Ondersteunen Leader Gelderse Vallei Blz. 220  
1.2 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) Blz. 221  
2. Realiseren duurzaam economisch perspectief. Blz. 222  
2.1 Stimuleren initiatieven uit samenleving voor de aanleg van breedband in het buitengebied (CUP 9.10). Blz. 223  
2.2 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom Blz. 224  
2.3 Ondersteunen Leader Gelderse Vallei (2) Blz. 225  
2.4 Ondersteunen uitvoering convenant Den Treek-Henschoten Blz. 226  
2.5 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (2) Blz. 227  
3. Behouden en versterken natuur Blz. 228  
3.1 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan Blz. 229  
3.2 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (2) Blz. 230  
3.3 Ondersteunen uitvoering convenant Den Treek-Henschoten (2) Blz. 231  
3.4 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (3) Blz. 232  
4. Behouden en versterken aantrekkelijk landschap Blz. 233  
4.1 Onderzoeken financieringsmogelijkheden en ambities voor het Langesteeggebied (CUP 9.5). Blz. 234  
4.2 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (2) Blz. 235  
4.3 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (3) Blz. 236  
4.4 Ondersteunen uitvoering van het convenant Groene Agenda voor Centraal Buitengebied. Blz. 237  
4.5 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (4) Blz. 238  
5. Benutten recreatieve mogelijkheden van het buitengebied Blz. 239  
5.1 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (4) Blz. 240  
5.2 Ondersteunen uitvoering convenant Groene Agenda voor Centraal Buitengebied (2) Blz. 241  
5.3 Ondersteunen Leader Gelderse Vallei (3) Blz. 242  
5.4 Op de kaart zetten van Leusden als wandel- en fietsgemeente (CUP 7.5) Blz. 243  
5.5 Verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebied (herzien) Blz. 244  
5.6 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (5) Blz. 245  
Cultuurhistorie Blz. 246  
Cultuurhistorie Blz. 247  
Wat hebben we bereikt? Blz. 248  
1. Werken aan behoud en zichtbaarheid cultuurhistorie van Leusden Blz. 249  
1.1 Aanwijzen gemeentelijk monumenten Blz. 250  
1.2 Beschermen waardevolle objecten, niet zijnde gemeentelijk monumenten en landschapsstructuren, in bestemmingsplannen. Blz. 251  
2. Behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 252  
2.1 Voortzetten beleid aanwijzen gemeentelijke monumenten. Blz. 253  
2.2 Gebruik cultuurhistorische waardenkaart bij planvorming. Blz. 254  
2.3 Vaststellen parapluplan. Blz. 255  
3. Vergroten van zicht- en herkenbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 256  
3.1 Ontwikkelen werkwijze voor vergroten van zicht- en herkenbaarheid cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 257  
Welstand Blz. 258  
Welstand Blz. 259  
Wat hebben we bereikt? Blz. 260  
1. Streven naar een transparante en op lokale waarden gestoelde welstandsnota Blz. 261  
1.1 Evaluatie werkwijze adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Blz. 262  
1.2 Voorbereiding van de nieuwe welstandsnota Blz. 263  
Wat heeft het gekost 2017 Blz. 264  
BBV indicatoren Blz. 265  
Overhead Blz. 266  
Algemeen Blz. 267  
Specificatie van de overhead Blz. 268  
Wat heeft het gekost 2017 Blz. 269  
Overheadpercentage Blz. 270  
BBV indicatoren Jaarrekening Blz. 271  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 272  
Algemeen Blz. 273  
Wat heeft het gekost 2017 Blz. 274  
BBV indicatoren Blz. 275