Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Domein Ruimte

Leusden blijft een vitaal en groen dorp. Vitaal en groen slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen. Vitaal gaat ook over de samenstelling en spankracht van de bewoners van Leusden. Ook het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord hoort hierbij.

Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte en wonen, verkeer en vervoer, economie, buitengebied, cultuurhistorie en welstand.

In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

 

Ruimte en wonen

Ruimte en wonen

Ambitie

Leusden is en blijft ook op termijn een vitaal en groen dorp. Groen en vitaal slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen.  Het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord past hierbij.

 

Wat hebben we bereikt?

1. Een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017 gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied vastgesteld.

2. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de aandachtsgroepen

Met Woningstichting Leusden hebben we afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen (2.800 in 2025), het versneld bouwen van 150 woningen tot 2020 en doorstroming op de woningmarkt.

3. Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen

Naast de al in gang zijnde projecten is In 2017 medewerking gegeven aan een aantal nieuwe woningbouwontwikkelingen. Met deze projecten wordt een zo breed en aanvullend mogelijk woningbouwprogramma aangeboden. In al deze projecten is vooral ruimte voor de doelgroepen uit de Woonvisie.

4. Toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden

Het herinrichtingsplan voor de openbare ruimte is afgerond en voor de gefaseerde uitvoering is budget beschikbaar gesteld. De bewoners hebben de financiering rond voor de renovatie van de gevels de woningen in combinatie met hoogniveau isolatie van de woning (Nul op de Meter).
De eigenaren van de bedrijfsruimten werken aan een haalbaar plan voor de renovatie van de winkels.
Door de aantrekkende economie staan er minder leeg.
De ondernemers hebben een plan opgesteld voor versterking van het merk “Hart van Leusden”..
Voor een betere beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor bezoekers is de invoering van een blauwe zone voor een deel van de parkeerplaatsen voorbereid.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Ambitie

We willen dat Leusden optimaal bereikbaar en veilig is voor auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.

Wat hebben we bereikt?

1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel

Sinds 2014 is er sprake van een gestage afname van het aantal letselongevallen. In 2014 raakten nog 51 mensen gewond. In 2015 waren dit er 38 en in de eerste helft van 2017 13. De cijfers van de 2e helft van 2017 zijn nog niet (volledig) beschikbaar.
Het veiligheidsgevoel is lastig meetbaar.
Wel krijgen we signalen dat het periodiek plaatsen van smileys een positief effect heeft op de veiligheidsbeleving.

2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen

In december 2017 is een Fietsplan geschreven, waarin concrete uitvoeringsmaatregelen worden benoemd.

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren

De afstelling van de verkeersregelinstallaties is waar mogelijk geoptimaliseerd. Mede door de ingrijpende wegwerkzaamheden op de Hessenweg verliep de doorstroming niet altijd even soepel. De effecten van deze werkzaamheden waren het sterkst voelbaar op de Asschatterweg. Ook de werkzaamheden op de Arnhemseweg hebben meer dan eens tot stagnatie geleid. Beide hiervoor genoemde projecten zijn inmiddels afgerond (met het gewenste resultaat).

Economie

Economie

Ambitie

“Een vitale economische sector”
De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Wat hebben we bereikt?

1. Realiseren duurzame vitale werklocaties (CUP 7.4 en 9.6)

We beschikken over goed gesegmenteerde bedrijvenlocaties (Buitenplaats, Larikslaan, Plantage) die elkaar aanvullen (variatie in grote en kleine kavels). Er is een duidelijk perspectief voor het middengebied van Princenhof (herontwikkeling naar wonen) en op kantorenpark de Horst werken ondernemers en eigenaren samen aan het versterken van de werkfunctie: DE kantorenlocatie van de toekomst.

2. Inzetten op behouden werkgelegenheid in Leusden

Het aantal banen is toegenomen tot boven het niveau van 2010. Leusden telt nu ruim 14.500 arbeidsplaatsen.

3. Goede dienstverlening aan het bedrijfsleven.

Het accountmanagement is uitgebreid. Er zijn meer bedrijfsbezoeken afgelegd en de dienstverlening aan ondernemers is verder verbeterd. De ontwikkelde Monitor Werklocaties geeft de ontwikkelingen aan op de kantorengebieden, bedrijventerreinen en in de winkelcentra van Leusden.

4. Versterken winkelgebieden (CUP 7.6)

Met uitzondering van de in aanbouw zijnde Lidl zijn alle winkelruimten in “de nieuwe Biezenkamp” gereed en grotendeel verhuurd.
Er is een plan vastgesteld voor verbetering van de openbare ruimte in de Hamershof en de verduurzaming van de woningen boven de winkels. Daarnaast zijn functies toegevoegd aan de Hamershof (Huis van Leusden, Bras 73 ) en de verplaatsing van Greefhorst, waarmee de beleving van het gebied en de levendigheid toeneemt.

5. Bijdragen aan het versterken van de regionale economie (CUP 7.2)

De economie in de regio Amersfoort trekt aan. De vraag naar bedrijfsruimte neemt daardoor toe. Vanuit de regionale samenwerking is gezamenlijk beleid geformuleerd ten aanzien van de ontwikkeling van werklocaties en detailhandel. Ook is verband van de regio Amersfoor aansluiting gezocht bij de EBU.
Daarnaast heeft de regio deelgenomen aan onderwijsprojecten: ZomerOndernemer en de Utrechtse Ondernemers Academie. Ondernemerschap is hiermee gestimuleerd en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is verstevigd. Een nieuwe regionale website m.b.t. ondernemen in de regio is gelanceerd: http://ondernemen.regioamersfoort.nl

6. Organiseren dat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (CUP 7.1 en 7.3).

Het project heeft vertraging opgelopen en wordt nu geleid vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Leusden sluit hierbij aan zodra dat mogelijk is.

Buitengebied

Buitengebied

Ambitie

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Wat hebben we bereikt?

1. Versterken de band tussen stad en platteland.

De verkoop van de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg heeft volgens een maatschappelijke aanbesteding plaatsgevonden. De koper heeft een breed netwerk om zich verzameld die een sterke verbinding gaat realiseren tussen bewoners van Leusden met het omliggende platteland.

2. Realiseren duurzaam economisch perspectief.

Bij een aantal agrarische bedrijven hebben we medewerking verleend aan de uitbreiding die nodig was voor de groei van het bedrijf.
Een duurzaam economisch perspectief voor het buitengebied vraagt ook een aansluiting op breedband. Het noodzakelijke minimumdeelnamepercentage is behaald en breedband wordt aangelegd.

3. Behouden en versterken natuur

Het uitvoeringsprogramma voor het landschapsontwikkelingsplan (LOP) is door de gemeenteraad vastgesteld.
Stichting ”de Boom” heeft met Heijmans/Osinga overeenstemming over de ruil van gronden in de Langesteeg tegen gronden ten zuiden van de Tabaksteeg. De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen die ten grondslag liggen aan de ruil, waaronder de aanleg van natuur.

4. Behouden en versterken aantrekkelijk landschap

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017 gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.

5. Benutten recreatieve mogelijkheden van het buitengebied

Door een initiatief van een aantal Leusdenaren is Leusden genomineerd voor en uitgeroepen tot wandelgemeente van 2017.
Om de wandelmogelijkheden te vergroten is een verbinding tot stand gekomen tussen de klompenpaden Snorrehoefpad en Stoutenburgerpad.

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Ambitie

Behoud en zichtbaarheid cultuurhistorisch erfgoed.

Wat hebben we bereikt?

1. Werken aan behoud en zichtbaarheid cultuurhistorie van Leusden

De zichtbaarheid van de cultuurhistorie van Leusden is toegenomen. Voor de zichtbaarheid is in 2017 wederom een open Monumentendag gehouden.
Voor het behoud van de cultuurhistorie wordt, in de vorm van een beperkte bescherming, een paraplubestemmingsplan ‘cultuurhistorie’ voorbereid.

2. Behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

Het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit is ingezet om op het gebied van cultuurhistorie ons onafhankelijk advies te geven en daarmee bij te dragen aan behoud ervan..
Op archeologisch gebied is het ‘centrum voor archeologie’ in Amersfoort een belangrijke hoeder van het erfgoed. De archeologische beleidsnota en de beleids- en verwachtingskaart archeologie zijn geactualiseerd.

3. Vergroten van zicht- en herkenbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed.

In het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid wordt steeds meer rekening gehouden met bestaande karakteristieke waarden van het cultuurhistorisch erfgoed.

Welstand

Welstand

Ambitie

Vereenvoudiging dan wel (deels) afschaffing van het welstandsbeleid.

Wat hebben we bereikt?

1. Streven naar een transparante en op lokale waarden gestoelde welstandsnota

We hebben een nieuwe welstandsnota / nota ruimtelijke kwaliteit. waarin de werkwijze van het adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en het ‘Burenakkoord’ zijn opgenomen.

Wat heeft het gekost 2017

Lasten en baten Domein 4 - Ruimte

bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
  Primitief Na wijziging    
Lasten 4.488 14.815 13.166 1.649
Baten 2.728 13.326 14.205 879
Resultaat voor bestemming 1.760 1.489 -1.039 2.528
Toevoeging aan reserves 0 956 1.189 -233
Onttrekking aan reserves 278 758 590 -168
Resultaat na bestemming 1.482 1.687 -440 2.127

 

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
    Begroting Rekening Begroting Rekening  
2.1 Verkeer en vervoer 200 192 7 7 8
2.2 Parkeren 66 70 0 10 6
2.5 Openbaar vervoer 25 26 0 0 -1
3.1 Economische ontwikkeling 43 14 0 0 29
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 17 18 0 0 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regelingen 80 65 27 26 14
3.4 Economische promotie 102 96 103 104 7
5.4 Musea 20 24 0 0 -4
5.5 Cultureel erfgoed 146 86 0 0 60
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 547 532 20 20 15
8.1 Ruimtelijke ordening 769 973 376 441 -139
8.3 Wonen en bouwen 864 865 1.031 1.359 327
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden (Grex) 50 0 0 0 50
0.5 Treasury (Grex) 0 0 40 34 -6
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (Grex) 6 3 0 0 3
8.1 Ruimtelijke ordening (Grex) 3.120 1.830 3.665 991 -1.384
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terreinen) 8.835 8.042 8.057 11.213 3.949
8.3 Wonen en bouwen (Grex) -75 330 0 0 -405
  Domein Ruimte 14.815 13.166 13.326 14.205 2.528
0.10 Mutaties reserves Domein Ruimte 916 1.189 545 510 -308
0.10 Mutaties reserves Grondexploitaties 40 0 213 80 -93
  Resultaat na bestemming 15.771 14.355 14.084 14.795 2.127

 

Verschillenanalyse taakvelden

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2017. Weergegeven worden de verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

5.5 Cultureel erfgoed € 60.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 49.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

8.1 Ruimtelijke ordening € 139.000 (nadeel)
• In het nadeel zit een voordeel van € 40.000 voor de inhuur van projectondersteuning Ruimtelijke Ontwikkeling. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2018. In 2017 zijn hiervoor minder uren gemaakt en het bijbehorende werk is doorgeschoven naar 2018. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 169.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

8.3 Wonen en bouwen € 327.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 53.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
• Bij de Najaarsnota 2017 werd verwacht dat de bouwleges € 597.000 hoger uit zouden komen vanwege een aantal grote bouwprojecten. Eind 2017 blijkt dat hier bovenop nog voor € 273.000 extra aan leges is ontvangen. Ook deze extra leges worden geëgaliseerd met de bestemmingsreserve en dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel op de mutaties in de reserve.

Grondexploitaties € 2.114.000 (voordeel na mutaties reserve)
Na mutaties in de reserve blijft er per saldo een voordeel over van € 2.207.000 -/- € 93.000 = € 2.114.000.
• Winstneming Groot Krakhorst € 86.000 (voordeel)
• Winstneming Valleipark € 2.481.000 (voordeel)
• Ophoging voorziening Biezenkamp € 87.000 (nadeel)
• Ophoging voorziening Groot Agteveld € 76.000 (nadeel)
• Ophoging voorziening Buitenplaats € 294.000 (nadeel)
• Overige voordelen € 4.000 (voordeel)
Totaal resultaat grondexploitaties € 2.114.000 (voordeel)

0.10 Mutaties reserves Domein Ruimte € 308.000 (nadeel)
• Dit nadeel valt met name weg tegen het voordeel van de egalisatie leges omgevingsvergunningen € 273.000 (zie taakveld 8.3 Wonen en bouwen).

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

Banen: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

 

Functiemenging: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA

 

Bedrijfsvestigingen: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

 

 

Nieuwbouw: het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

 

Demografische druk: de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL

 

Verkeersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL