Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Domein Leefomgeving

We willen een duurzamer Leusden in 2030 met een gezonde, schone en veilige leefomgeving. We dragen zorg voor een kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd aanbod van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. Voor wat betreft het onderwijs hebben we ingezet op bundeling van meerdere scholen en maatschappelijke partners in twee multifunctionele accommodaties. Daarnaast hebben we gekozen voor bundeling van de niet-MFC- scholen in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 zal de gehele scholenvoorraad vernieuwd zijn in Leusden en Achterveld. We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft en Leusden klaar is voor een veranderend klimaat.

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid, water en riolering, wegen en infrastructuur, onderwijs en accommodaties. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen.

In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ambitie

De samenleving en de gemeente willen gezamenlijk een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid, zodat Leusden in 2030 een duurzamere gemeente is. In de Duurzaamheidsagenda Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen waar samenleving en de gemeente gezamenlijk naar toe willen werken.

Wat hebben we bereikt?

1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder

Om de ambities van de Duurzaamheidsagenda te halen bespreken de accounthouders van de gemeente kansen voor energiebesparing met de bedrijven die bezocht worden. Hierop wordt in het algemeen positief gereageerd. Hiervoor is een eerste versie van een factsheet met onder andere ondersteuningsmogelijkheden opgesteld.
De gemeente stimuleerde in 2017 een hoge energieprestatie in nieuwbouwprojecten. In 2017 stelde het college een leidraad vast waarin de gewenste energieprestatie van nieuwe woningen en andere gebouwen is opgenomen.
Het gemiddelde energielabel in Leusden ligt tussen B en C.

2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg

In 2017 implementeerde de gemeente het vastgestelde grondstoffenplan, met als sluitstuk de invoering van variabele tarieven per 2018. In 2017 is het aangeboden restafval fors gedaald tot ruim 100 kg pp.

3. Toename lokale en circulaire economie

De gemeentelijke afvalinzameling is gericht op een circulaire economie. In de door het college vastgestelde leidraad duurzame nieuwbouw is opgenomen initiatiefnemers te stimuleren tot circulair bouwen.

4. Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen ecologische voetprint van inwoners

In 2017 is op verschillende manieren gewerkt aan versterking van de biodiversiteit, onder andere bermbeheer, groen-blauwe dooradering en een vleermuizenproject.

5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving

De Groene Belevenis en het Energieloket IkWilWatt ondersteunen in opdracht van de gemeente initiatieven van wijk en bewonersgroepen.

Water en riolering

Water en riolering

Ambitie

We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt en klaar is voor een veranderend klimaat.

Wat hebben we bereikt?

1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater

In Hamersveld ligt een gemengd rioleringsstelsel waaruit bij hevige neerslag incidenteel met regenwater verdunt afvalwater overstort op het oppervlaktewater. Begin 2017 is het rioolstelsel van Hamersveld daarom aangepast en het gemaal verbeterd. Beoogd effect hiervan was onder meer dat het overstortvolume zou afnemen. Uit metingen blijkt dat in geheel 2017 in Hamersveld 7 overstortingen met een totaal volume van 1780 m3 plaats vonden. Dit verhoudt zich tot een meerjarig gemiddelde van 1970m3. Het lijkt er op dat de gemaal en stelselrenovatie inderdaad leidt tot een lager overstortvolume, in de komende jaren wordt bekeken of deze trend zich doorzet.

2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden

De grondwaterbeheersing in (met name) oud Hamersveld is verbeterd.

3. Vasthouden van water waar het valt

Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we het uitgangspunt van hydrologisch neutraal bouwen gehanteerd. Regenwater wordt daarmee in principe lokaal geborgen of afgevoerd naar oppervlaktewater.

4. Kunnen verwerken van hevige neerslag

Om goed te kunnen anticiperen op hevige neerslag is inzicht in het functioneren van de rioolstelsels van belang. Dit inzicht is afgelopen jaar verder vergroot.

5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering

De gemeente zet zich blijvend in voor een storings- en overlastvrij buitengebied en draait hiertoe haar eigen storings- en consignatiediensten.

Infrastructuur

Infrastructuur

Ambitie

We willen dat het wegennet van Leusden functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

Wat hebben we bereikt?

1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet

Het beheer van 1,6 miljoen m² verharding vraagt om een slimme omgang met het beheer van deze verharding. De gemeente heeft zich hier in 2017 voor ingezet door onderhoudsmaatregelen in te plannen op basis van gedegen onderzoek en door groot onderhoud van wegverhardingen, waar mogelijk, aan te laten sluiten bij groot onderhoud van andere disciplines of overheden.

Onderwijs

Onderwijs

Ambitie

Kwalitatief en duurzaam huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden.

Wat hebben we bereikt?

1. Zorgen dat nieuwkomers onderwijs kunnen volgen

Onderwijs aan leerplichtige nieuwkomers (statushouders) is zowel qua huisvesting als inhoud geborgd door de instandhouding van de Taalschool en de doorstroming naar het regulier onderwijs.

2. Realiseren drie Integrale Kindcentra (IKC) [CUP 6.2]

Voor de realisatie van de Integrale Kind Centra (IKC) Berkelwijk (2020) en IKC Groenhouten (2023) zijn de partners (scholen, kinderdagopvang en andere participanten) samen met de gemeente en externe adviseurs gestart met de planvorming.

3. Realiseren van Multifunctioneel centrum Atlas

Eerder dan gepland zijn de bouwwerkzaamheden van MFC Atlas voltooid.

Accommodaties

Accommodaties

Ambitie

Zorgdragen voor een optimaal gebruik van de gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zìjn  daarbij kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.

Wat hebben we bereikt?

1. Verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties

Bij de voorbereiding en realisatie van nieuw gemeentelijk vastgoed (gemeentehuis, sport- en onderwijsaccommodaties) is energieneutraal bouwen uitgangspunt geworden.
Bij bestaande gemeentelijke accommodaties, die op de basislijst staan van de nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016 – 2030, wordt verduurzaming meegenomen in de nieuwe onderhoudscontracten vanaf 2018.

2. Ruimte bieden aan ondernemerschap

We hebben broedplaats De Smederij gerealiseerd voor startende ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Het voorbereidingstraject voor een broedplaats in Achterveld is in een vergevorderd stadium.
We werken mee aan de verruiming van mogelijkheden binnen bestemmingsplannen bij nieuwe initiatieven voor zover passend binnen de huidige regelgeving.

3. Verhogen van de efficiëntie en doeltreffendheid

We hebben door een combinatie van nieuwbouw, afstoting en sloop van gemeentelijke accommodaties (die niet op de basislijst staan in de nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016 – 2030) een goede stap gemaakt in de ondersteunende rol die gemeentelijk vastgoed heeft in relatie tot beleidsdoelstellingen.
Het onderbrengen van de beperkte gemeentelijke vastgoedportefeuille in een extern vastgoedbedrijf is niet gerealiseerd.

4. Creëren van eenduidigheid, transparantie en duidelijkheid bij de verhuur van gemeentelijke accommodaties

We hanteren alleen nog de standaard huurovereenkomsten volgens het door veel gemeentes gebruikte landelijk model. Bij nieuwe huurovereenkomsten met maatschappelijke partijen wordt een kostprijs dekkende huur gehanteerd.

5. Creëren van een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van de gemeentelijk accommodaties

Zowel bij de sport- als onderwijsaccommodaties hebben we door de realisatie van nieuwbouwprojecten (sporthal Burg. Buiningpark, MFC Atria, MFC Atlas), de aankoop van de sportzaal MFC Antares en de sloop van bestaande sport- en sportaccommodaties een goede afstemming bereikt tussen vraag en aanbod.
Door herbestemming of afstoting van accommodaties die niet op de basislijst in de nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016 – 2030 is vraag en aanbod beter in balans gekomen.

Wat heeft het gekost 2017

Lasten en baten Domein 2 - Leefomgeving

bedragen x € 1.000      Begroting Rekening Saldo
  Primitief Na wijziging    
Lasten 12.141 13.033 12.942 91
Baten 5.477 13.115 13.179 64
Resultaat voor bestemming 6.664 -82 -237 155
Toevoeging aan reserves 676 11.863 11.886 -23
Onttrekking aan reserves 824 5.018 4.938 -80
Resultaat na bestemming 6.516 6.763 6.711 52

 

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
    Begroting Rekening Begroting Rekening  
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 280 212 161 124 31
2.1 Verkeer en vervoer 3.462 3.604 3.814 3.816 -140
4.2 Onderwijshuisvesting 1.023 1.085 133 154 -41
5.2 Sportaccommodaties 1.953 1.817 4.091 4.125 170
5.3 Cultuurpresentatie -prod.-participatie 8 15 34 29 -12
5.7 Openbaar groen en recreatie 1.252 1.143 179 195 125
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 26 47 78 56 -43
7.2 Riolering 1.311 1.351 1.450 1.498 8
7.3 Afval 2.694 2.614 3.133 3.124 71
7.4 Milieubeheer 931 947 0 0 -16
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 107 42 58 2
  Domein Leefomgeving 13.033 12.942 13.115 13.179 155
0.10 Mutaties reserves 11.863 11.886 5.018 4.938 -103
  Resultaat na bestemming 24.896 24.828 18.133 18.117 52

 

Verschillenanalyse taakvelden

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2017. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

2.1 Verkeer en vervoer € 140.000 (nadeel)
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 141.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

5.2 Sportaccommodaties € 170.000 (voordeel)
• In het voordeel zit de jaarschijf 2017 van € 15.000 voor vergoeding van vervanging inventaris van het zwembad. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018, de afrekening is nog niet ontvangen maar het bedrag blijft zo beschikbaar. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Een bedrag van € 60.000 voor sportinventaris 2e sporthal wordt in 2018 uitgegeven en gedekt door de reserve met aangewezen bestemming. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• In het voordeel zit een bedrag van € 18.000 voor de inhuur voor project renovatie De Korf wat in 2018 wordt uitgegeven maar gedekt wordt door de reserve flexibel deel. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• Er is voor € 28.000 meer aan huurinkomsten binnensport ontvangen. Dit komt voornamelijk door de extra inkomsten van tijdelijke verhuur van een Leusdense gymzaal aan een Amersfoortse school.
• Er is voor € 25.000 minder aan afschrijvingslasten op dit taakveld geboekt (voornamelijk activa die in 2016 al zijn afgeboekt vanwege sloop)

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 125.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 140.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

7.3 Afval € 71.000 (voordeel)
• In het voordeel zit een bedrag van € 27.000 voor de inrichting van de tijdelijke voorzieningen ‘t Spieghel wat in 2018 wordt uitgegeven maar gedekt wordt door de reserve flexibel deel. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• De beoordeling van de kostendekkendheid van het tarief afval wordt extracomptabel gedaan. Zie hiervoor ook de paragraaf lokale heffingen. Voor de onderdelen kwijtschelding (welke verantwoord wordt op een ander taakveld) en de toerekening van BTW aan taakveld afval (extracomptabel) zijn hogere kosten gemaakt dan begroot. De dotatie aan de voorziening egalisatie tarieven op taakveld 7.3 is hierdoor € 44.000 lager uitgevallen.

0.10 Mutaties in reserves € 103.000 (nadeel)
De grootste afwijkingen zijn:
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven sportinventaris 2e sporthal € 60.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven inhuur project renovatie De Korf € 18.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven inrichting tijdelijke voorzieningen ’t Spieghel € 27.000 (nadeel)

 

 

 

 

 

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

 

De beleidsindicator 'Hernieuwbare elektriciteit' is niet weergegeven, omdat er voor Leusden geen gegevens beschikbaar zijn.