Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Het college staat open voor maatschappelijke initiatieven en stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.
Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoording.
Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen samenleving voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen.

In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

 

Samenleving Voorop

Samenleving Voorop

Ambitie

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenlevingamenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Wat hebben we bereikt?

1. Creëren ruimte voor initiatieven uit de samenleving (CUP 1.3)

Het is tijd om op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, een volgende stap te zetten in Samenleving Voorop. De burgemeester heeft het initiatief genomen om te reflecteren op de ontwikkeling Samenleving Voorop. Vanuit de reflectie worden rode lijnen zichtbaar voor de volgende stap en wordt vervolgens door de raad bepaald wat de nieuwe leidende principes voor Samenleving Voorop worden. De reflectieperiode is ingegaan en loopt tot maart 2018.

Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, zien we vanuit de ambtelijke organisatie mogelijkheden voor een nieuwe impuls voor Samenleving Voorop. De organisatievisie zet in op de werkwijze ‘opgave-gestuurd werken’ om zo samen met de samenleving te werken aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zet de visie in op ‘werken vanuit de bedoeling’.

Bij de werkwijze ‘opgave- gestuurd werken’ gaat het om het centraal stellen van het maatschappelijke vraagstuk en het bundelen van krachten van externe en interne partijen om samen meer te bereiken.

Het ‘werken vanuit de bedoeling’ nodigt uit om bij alles wat we doen de bedoeling centraal te zetten.
Uitgangspunt is ‘wij maken het mogelijk’. We nemen afscheid van regels en afspraken die daar niet aan bijdragen.

We hebben veel bereikt met Samenleving Voorop en veel initiatieven zijn ondersteund en mogelijk gemaakt.

 

Dienstverlening

Dienstverlening

Ambitie

Onze dienstverlening kenmerkt zich door service op maat. We sturen op digitale dienstverlening voor die producten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Wat hebben we bereikt?

1. Digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven

De samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten is per 1 januari 2017 daadwerkelijk gestart. Het gemeenschappelijk informatieplan is opgesteld en vastgesteld. Ook op het gebied van informatiebeveiliging zetten we gezamenlijk stappen. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar geworden en werken we efficiënter.

Op het gebied van dienstverlening zijn de Social Media uitgebreid, is een toptakenwebsite in gebruik genomen en zijn de digitale formulieren klantvriendelijker gemaakt. Daarnaast is er op de website informatie beschikbaar gesteld over het Sociaal Domein.

Samenwerken

Samenwerken

Ambitie

De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven .

Wat hebben we bereikt?

1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen

De samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten is nog pril. Maar is op de goede weg wat betreft de vermindering van kwetsbaarheid, verbetering van de kwaliteit, het pakken van kansen en het besparen van kosten.

De sturings- en controleafspraken per verbonden partij liggen vast in de Gemeenschappelijke Regeling zelf, of in een aparte Dienstverleningsovereenkomst.

2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Binnen Leusden is veel aandacht voor de inzet van talent van de eigen medewerkers door het aanbieden van werkzaamheden/klussen binnen en buiten de organisatie. Ook worden ontwikkelkansen aangeboden door middel van opleiding en training. Dit zowel op individueel niveau als organisatiebreed (vanuit de organisatievisie). Medewerkers zijn flexibel en bereid om (door) te ontwikkelen.

Veiligheid

Veiligheid

Ambitie

Wij streven naar een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

  • Een integrale aanpak van veiligheid
  • Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
  • Samenleving voorop

Wat hebben we bereikt?

1. Een daling van de criminaliteit

In 2017 is het totaal aantal misdrijven met
-7,7% afgenomen ten opzichte van 2015 (in absolute aantallen: van 783 misdrijven in 2015 naar 723 in 2017). Ten opzichte van het jaar 2016 bedraagt de afname van de criminaliteit zelfs -12%. De doelstelling om de totale criminaliteit met -5% te laten dalen t.o.v. 2015 is in 2017 dus ruimschoots behaald.

De daling van het totaal aantal misdrijven wordt onder meer veroorzaakt door een daling van het aantal woninginbraken (-7%), geweldsmisdrijven (-27%), fietsdiefstallen
(-63%) en vernielingen (-25%).
Het aantal winkeldiefstallen en meldingen jeugdoverlast kenden in 2017 een stijging van respectievelijk +60% en +23%.

Helaas zijn er weinig initiatieven van inwoners geweest die we hebben kunnen ondersteunen/faciliteren. Wel hebben we met partners nieuwe projecten c.q initiatieven gestart en ingevoerd zoals de persoonsgebonden aanpak (PGA), het protocol Maatschappelijke Onrust, de Meldcode Huiselijk Geweld en de STOP-aanpak.

2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit

Om de lokale georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit beter in beeld te krijgen is het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in december 2015 begonnen met het opstellen van ondermijningsbeelden voor alle 39 gemeenten in Midden-Nederland.
Voor de gemeente Leusden wordt in februari 2018 gestart met het opstellen van zo’n ondermijningsbeeld.
Binnen district Oost-Utrecht (waartoe Leusden behoort) worden in het eerste kwartaal van 2018 op basis van de uitkomsten uit de ondermijningsbeelden bepaalde ondermijningsthema’s geprioriteerd. Deze thema’s worden vervolgens zo veel mogelijk in gezamenlijkheid binnen het district opgepakt.

3. Voorbereid zijn op het beheersen van crisis en rampen

Het systeem van crisisbeheersing is op orde. Leusden draagt conform de regionale afspraken bij aan paraatheid van de crisisorganisatie.
In Leusden zijn 204 adviezen en controles in het kader van brandveiligheid bij gebouwen en evenementen uitgevoerd (peildatum 1-8-2017)
De brandweer is 74 keer uitgerukt in Leusden. In alle gevallen waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt (6 uitrukken) was de brandweer op tijd aanwezig (peildatum 1-8-2017).

Wat heeft het gekost 2017

Lasten en baten Domein 1 - Bestuur

bedragen x € 1.000  Begroting Rekening Saldo
  Primitief Na wijziging    
Lasten 4.390 4.683 4.721 -38
Baten  510 636 867 231
Resultaat voor bestemming 3.880 4.047 3.854 193
Toevoeging aan reserves 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 61 82 63 -19
Resultaat na bestemming 3.819 3.965 3.791 174

  

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000 Lasten  Baten  Saldo
    Begroting Rekening Begroting Rekening  
0.1 Bestuur 1.439 1.409 0 94 124
0.2 Burgerzaken 1.194 1.283 612 754 53
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.590 1.603 0 0 -13
1.2 Openbare orde en veiligheid 460 426 24 19 29
  Domein Bestuur 4.683 4.721 636 867 193
0.10 Mutaties reserves 0 0 82 63 -19
  Resultaat na bestemming 4.683 4.721 718 930 174

  

Verschillenanalyse taakvelden

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2017. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

0.1 Bestuur € 124.000 (voordeel)
• De voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders is geactualiseerd. De stijging van de rekenrente heeft tot een vrijval (en dus een voordeel) van € 94.000 geleid.
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 69.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

0.2 Burgerzaken € 53.000 (voordeel)
• Dit wordt met name veroorzaakt door de zogenaamde ‘rijbewijscyclus’. Vanaf 1 oktober 1986 is de geldigheid van het rijbewijs van 5 naar 10 jaar gegaan. Sinds die tijd wisselen periodes van meer en minder rijbewijzen afgeven elkaar om de 5 jaar af. Per saldo is voor € 66.000 meer aan leges voor rijbewijzen en reisdocumenten ontvangen.

 

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

  • Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
  • Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
  • Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
  • Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen