Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Inhoud

Algemeen

In de vier programma’s van deze rekening zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering,  de onvoorziene uitgaven en de stelposten en de vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

Wat heeft het gekost 2017

Lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
  Primitief Na wijziging    
Lasten 1.408 1.029 883 146
Baten 37.204 36.783 37.694 911
Resultaat voor bestemming 35.796 35.754 36.811 1.057
Toevoeging aan reserves 68 5.425 6.045 -620
Onttrekking aan reserves 770 6.669 6.534 -135
Resultaat na bestemming 36.498 36.998 37.300 302

 

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
    Begroting Rekening Begroting Rekening  
0.5 Treasury 450 489 667 684 -22
0.61 OZB woningen 279 258 4.001 4.014 34
0.62 OZB niet-woningen 0 0 2.332 2.293 -39
0.64 Belasting overig 0 0 209 224 15
0.7 Algemene uitkering en ov. gemeentefonds 122 4 29.330 29.523 311
0.8 Overige baten en lasten -1 42 86 774 645
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 109 -17 0 0 126
3.4 Economische promotie 0 0 158 182 24
6.3 Inkomensregelingen 70 107 0 0 -37
  Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.029 883 36.783 37.694 1.057
0.10 Mutaties reserves 5.425 6.045 6.669 6.534 -755
  Resultaat na bestemming 6.454 6.928 43.452 44.228 302

 

Verschillenanalyse taakvelden

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de rekeningcijfers van 2017. Weergegeven worden de verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

0.7 Algemene uitkering en ov. Gemeentefonds € 311.000 (voordeel)
• De stelpost Integratie Uitkering Sociaal Domein van € 118.000 bleek niet nodig en leidt tot een budgettair voordeel. Dit voordeel is meegenomen in het totale voordeel binnen het Sociaal Domein (zie ook domein Samenleving).
• De Algemene Uitkering geeft een voordeel van € 193.000. Dit is voornamelijk te verklaren door gewijzigde (gunstigere) verdeelmaatstaven. De structurele gevolgen worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2018.

0.8 Overige baten en lasten € 645.000 (voordeel)
• De verkoop grond gemeentehuis van € 625.000 wordt als incidentele overige baat verantwoord. De baat was incidenteel geraamd via taakveld overhead (onderdeel personeelskosten). De incidentele baten en lasten gemeentehuis worden geëgaliseerd via de reserve flexibel deel. Daarom valt het voordeel op dit taakveld weg tegen het nadeel bij de reserves.

0.9 Vennootschapsbelasting VpB € 126.000 (voordeel)
• Geraamd voor 2017 is een bedrag van € 109.000 voor vennootschapsbelasting grondbedrijf. In de jaarrekening 2016 is een last voor VpB van € 17.000 genomen. Per ultimo boekjaar blijkt de te betalen VpB voor de jaren 2016 en 2017 € 0 te zijn. Beide bedragen vallen daarmee vrij. Omdat de VpB gedekt wordt door de reserve van het grondbedrijf valt het voordeel op dit taakveld weg tegen het nadeel bij de reserves.

0.10 Mutaties reserves € 755.000 (nadeel)
• Dit nadeel valt voor € 625.000 weg tegen het voordeel op taakveld 0.8 overige baten en lasten (verkoop grond gemeentehuis).
• Dit nadeel valt voor € 126.000 weg tegen het voordeel op taakveld 0.9 vennootschapsbelasting

 

Monitor bezuinigingen

Kerntakendiscussie
In onderstaande tabel zijn de voor 2017 te effectueren bezuinigingsmaatregelen opgenomen (het maatregelenpakket 2017 kerntakendiscussie uit de begroting 2014-2017 en de maatregelen 2017 vanuit voorgaande bezuinigingsrondes).
Aangegeven is per taakveld welke maatregelen in 2017 zijn gerealiseerd en welke besparingsverliezen zijn genomen.

Bezuinigingsmaatregelen I

bedragen x € 1.000 2017
  Te realiseren Realisatie Besparingsverlies
Kerntakendiscussie:      
6.1 Onderwijs 26 p.m. 0
8.1 Uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, LL2, Jeugd-Jongerenwerk 110 110 0
8.4 (Binnensport)accommodaties 79 12 32
0.3 Innovatief bezuinigen 25 0 25
Voorgaande bezuinigingsrondes:      
Taakstelling WMO personeelsformatie MO 64 64 0
Totale maatregelen 304 186 57

Toelichting:
• 6.1 Onderwijs
De taakstelling is in 2017 deels en vanaf 2018 volledig gerealiseerd door sloop en verplaatsing van onderwijsaccommodaties (Achterveld/Pelgrimshove).
• 8.1 Uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan en Jeugd en Jongerenwerk
De taakstelling uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan en Jeugd en Jongerenwerk ad.
€ 110.000 is structureel verwerkt in het subsidie van Larikslaan2 en is hiermee vanaf 2017 gerealiseerd.
• 8.4 (binnensport)accommodaties
De taakstelling is in 2017 voor een bedrag van € 12.000 gerealiseerd. Via de Voorjaarsnota 2017 is € 32.000 als besparingsverlies afgeboekt. Er resteert een taakstelling van € 35.000 welke de komende jaren gerealiseerd dient te worden via rendement uit duurzaamheidsinvesteringen.
• 0.3 Innovatief bezuinigen
Via een separaat raadsvoorstel is besloten dat deze taakstelling ad. € 25.000 als structureel besparingsverlies dient te worden opgenomen.

 

Interne kerntakendiscussie
Naast de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie is binnen de begroting 2017 ook de taakstelling op de overheadkosten opgenomen (interne kerntakendiscussie). De overheadtaakstelling voor 2017 is volledig gerealiseerd. Wel is een lager surplus gerealiseerd dan was voorzien.

Bezuinigingsmaatregelen II

bedragen x € 1.000 2017
  Te realiseren Realisatie
Overheadtaakstelling: 344 344
     
Interne kerntakendiscussie:    
Formatiemaatregelen 460 294
Overheadbudgetten 156 156
Totaal interne kerntakendiscussie 616 450
     
Surplus t.b.v. flexibele schil/investeringen/belonen/risicobuffer 272 106

 

 

 

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

 

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron COELO, Groningen

 

 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken