Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Domein Samenleving

Inhoud

Domein Samenleving

Iedere inwoner kan binnen zijn eigen mogelijkheden deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare inwoners organiseren we passende voorzieningen.

Het Domein Samenleving is ingericht naar de vier programmalijnen eigen kracht en netwerk, saamhorigheid, preventie en vroegsignalering en maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. 

In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

Sociaal domein

Sociaal domein

Ambitie

Iedere inwoner kan binnen zijn eigen mogelijkheden deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare inwoners organiseren we passende voorzieningen

Wat hebben we bereikt?

1. Maximaal gebruik van eigen kracht en gebruik van persoonlijke netwerken

De inzet op eigen kracht is een doorlopend proces en blijvend uitgangspunt bij de vraagverhelderingsgesprekken bij Larikslaan2. Ondersteuning is altijd aanvullend op eigen kracht en netwerk van de inwoner.

2. Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken

De sociale samenhang in Leusden is terug te zien in de initiatieven in wijken en buurten, de inzet van vrijwilligers in verenigingen, de activiteiten en netwerken waar mensen elkaar ontmoeten.

3. Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur

De basisinfrastructuur is versterkt met verbreding van de activiteiten en voorzieningen, zoals onder meer de Taalschool, Taalhuis, sportparkmanager, de samenlevingsontwikkelaar, de Huiskamer van Leusden, wijk- en vervoers- samenlevingsinitiatieven en activiteiten vanuit Leusden Fit. Professionals van diverse organisaties en een aantal vrijwilligers zijn getraind in de Meldcode. Er is €36.500,- meer uitgegeven dan in 2016 vanuit het Fonds Samenlevingsinitiatieven.
Er zijn 139 matches gesloten op de matchbeurs.
Wij veronderstellen dat alle activiteiten (zie verder) bijdragen aan een sterke basisinfrastructuur en het voorkomen van zwaardere ondersteuning en zorg.

4. Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners

Aan kwetsbare inwoners met een hulpvraag is een vangnet op maat geboden in de vorm van ondersteuning, voorzieningen en zorg. De (hulp)vraag van de inwoners is daarbij een leidend uitgangspunt geweest, evenals het voorkomen van het tussen wal en schip laten vallen.

Wat heeft het gekost 2017

Lasten en baten Domein 3 - Samenleving

bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
  Primitief Na wijziging    
Lasten 23.124 24.659 23.436 1.223
Baten 4.662 4.953 5.131 178
Resultaat voor bestemming 18.462 19.706 18.305 1.401
Toevoeging aan reserves 128 0 0 0
Onttrekking aan reserves 301 1.770 1.698 -72
Resultaat na bestemming 18.289 17.936 16.607 1.329

 

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
    Begroting Rekening Begroting Rekening  
4.1 Openbaar basisonderwijs 13 0 0 0 13
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 888 888 105 101 -4
5.1 Sportbeleid en activering 251 234 0 14 31
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. -participatie 457 377 0 0 80
5.4 Musea 16 0 0 0 16
5.6 Media 561 442 30 0 89
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.378 1.101 75 75 277
6.2 Wijkteams 2.772 2.857 0 0 -85
6.3 Inkomensregelingen 5.823 5.741 4.332 4.547 297
6.4 Begeleide participatie 2.053 1.960 0 0 93
6.5 Arbeidsparticipatie 298 292 52 50 4
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO-WoonRolVervoer) 971 786 254 227 158
6.71 + 6.81   WMO (oud en nieuw) 3.287 2.926 105 116 372
6.72 + 6.82   Jeugd 4.930 4.898 0 1 33
7.1 Volksgezondheid 961 934 0 0 27
  Domein Samenleving 24.659 23.436 4.953 5.131 1.401
0.10 Mutaties reserves 0 0 1.770 1.698 -72
  Resultaat na bestemming 24.659 23.436 6.723 6.829 1.329

 

Verschillenanalyse taakvelden

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2017. Weergegeven worden de verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

Totaal Sociaal Domein € 692.000 (voordeel)
Binnen de totale begroting Sociaal Domein blijft over 2017 per saldo een bedrag van € 692.000 over.
Bij de invoering in 2017 van nieuwe BBV regels en het nieuwe rekeningschema in verband met de samenwerking BLNP-gemeenten, zijn de primitieve ramingen over de diverse taakvelden binnen het Sociaal Domein verdeeld. De werkelijke cijfers wijken hier op een aantal plaatsen vanaf. De begroting in 2018 is hier verder op aangepast.
Het voordeel van € 692.000 is daarom in totaal geanalyseerd en wordt vooral veroorzaakt door voordelen op de oud WMO taken (o.a. huishoudelijke hulp) en stelposten die niet nodig bleken.
Bij de Najaarsnota 2017 is € 2.072.000 bijgeraamd voor het te verwachten tekort op de regionale zorgkosten binnen het Sociaal Domein (nieuwe taken Jeugd en WMO). De voorlopige rekeningcijfers geven hierop een voordeel van € 150.000.
Het totale voordeel is verdeeld over 2 domeinen:
• Domein Samenleving € 574.000
• Algemene Dekkingsmiddelen € 118.000

Het totale voordeel Sociaal Domein van € 692.000 is als volgt opgebouwd:
• € 49.000 (voordeel); onderbesteding lokale regeling chronisch zieken, kosten zijn opgenomen in de regionale zorg
• € 150.000 (voordeel); zorgkosten regionaal: de rekeningcijfers vallen gunstiger uit t.o.v. prognose bij najaarsnota
• € 43.000 (voordeel); oud WMO afrekening Woon Rol Vervoer
• € 185.000 (voordeel); het budget op huishoudelijke hulp (HH-oud WMO) is bij de najaarsnota verhoogd met stelposten en bijgeraamd op basis van de prognose van september. Uiteindelijke valt de afrekening HH mee.
• € 100.000 (nadeel); hogere kosten Persoonsgebonden budgetten o.b.v. voorlopige rekeningcijfers Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• € 120.000 (voordeel); de stelpost taakmutaties WMO is bij de NJN functioneel geraamd en is niet nodig geweest
• € 104.000 (voordeel); een deel van de voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken is niet nodig geweest en is afgeroomd.
• € 23.000 (voordeel); diverse verschillen
• € 118.000 (voordeel); de stelpost Integratie Uitkering Sociaal Domein is niet nodig geweest. In de Meerjarige Financiële Verkenning is aangegeven dat voor 2018 en latere jaren deze ruimte wordt aangewend om de tekorten op de zorgkosten deels te kunnen afdekken (zie ook de Algemene Dekkingsmiddelen).

De structurele gevolgen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2018 en bij het samenstellen van de Meerjarenbegroting 2019-2022.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 80.000 (voordeel)
• In het fonds samenlevingsinitiatieven blijft een bedrag over van € 42.000. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Voorgesteld wordt om van het voordeel op cultuuronderwijs en kunstzinnige- en culturele vorming een bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2018 voor de uitvoering van extra culturele activiteiten.

5.6 Media € 89.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 91.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 277.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 172.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
• Voordeel in het Sociaal Domein € 49.000; onderbesteding lokale regeling chronisch zieken.
• Voor de app Sociaal domein is € 12.000 en voor het project ‘Burgers Aanzet’ is € 10.000 niet in 2017 uitgegeven. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserve.
• Diverse verschillen € 34.000 (voordeel)

6.2 Wijkteams € 85.000 (nadeel)
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 70.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

6.3 Inkomensregelingen € 297.000 (voordeel)
De belangrijkste afwijkingen zijn:
• Voordeel in het Sociaal Domein € 104.000; vrijval voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken
• Op de BBZ-regeling bleef een bedrag van € 88.000 over. Vanuit de BBZ (besluit bijstandverlening zelfstandigen) geven we ondersteuning aan zelfstandigen waarbij (tijdelijke) financiële problemen het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. Die ondersteuning kan bestaan uit inkomensondersteuning en/of een (kapitaal)lening. Het voordeel van € 88.000 heeft vooral als oorzaak dat wij in 2017 minder ondersteuning hebben hoeven te verlenen in de vorm van kapitaal, dan we in de begroting rekening mee hebben gehouden.
• De bijstandslasten vallen € 80.000 mee. Het aantal bijstandscliënten komt overeen met de begrote aantallen maar de gemiddelde uitkeringslast per cliënt is lager dan geraamd.

6.4 Begeleide participatie € 93.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 63.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO-oud; Woon-Rol-Vervoer) € 158.000 (voordeel)
De belangrijkste afwijkingen zijn:
• € 43.000 (voordeel); oud WMO afrekening Woon Rol Vervoer
• € 45.000 (nadeel); hogere kosten Persoonsgebonden budgetten (PGB)
• € 181.000 (voordeel) budget is geraamd op dit taakveld, de uitgaven zijn verantwoord op taakveld 6.71 bij de nieuwe WMO taken.

6.71 + 6.81 Maatwerkdienstverlening + geescaleerde zorg 18+ (WMO oud en nieuw) € 372.000 (voordeel)
De belangrijkste afwijkingen zijn:
• Op collectief vraagafhankelijk vervoer blijft een bedrag over van € 91.000. Er zijn minder zones gereden. De ramingen zijn verhoogd in verband met een te verwachten volume- en kostenstijging per zone, mede gebaseerd op een afbouw van de bijdrage van de provincie. In de praktijk is deze bijstelling maar deels nodig geweest. Een structureel voordeel is niet te verwachten, omdat de afbouw van de bijdrage provincie stapsgewijs verder gaat en in de nieuwe tarieven de kosten voor het callcenter doorberekend worden.
• € 185.000 (voordeel); het budget op huishoudelijke hulp (HH) is bij de najaarsnota verhoogd met stelposten en bijgeraamd op basis van de prognose van september. Uiteindelijke valt de afrekening HH mee.
• € 120.000 (voordeel); de stelpost taakmutaties WMO is bij de NJN functioneel geraamd en is niet nodig geweest

0.10 Mutaties reserves € 72.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken kosten app Sociaal Domein en ‘Burgers Aanzet’ € 22.000 (nadeel).
• Niet in 2017 onttrokken loonkosten voor de uitvoering van het onderzoeksplan zorgadministratie € 40.000 (nadeel).

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Jeugdwerkloosheid: het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

Jeugdcriminaliteit: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Kinderen in armoede (uitkeringsgezinnen):  het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 

Verwijzingen Halt: het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar

Bron: Bureau Halt

 

Jeugdbescherming: het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jeugdhulp: het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

 

Harde kern jongeren: het aantal hardekern jongeren per 10.000 inwoner in de leeftijd van 12-24 jaar

Bron: Korps landelijke Politiediensten (KLPD) 

 

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO): het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Relatief verzuim: het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Bijstandsuitkeringen: het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Participatie Wet

 

Reintegratievoorzieningen: het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwones in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: CBS - Participatiewet

 

 

Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiele beroepsbevolking

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

 

Niet-sporters: het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

Bron: RIVM - Zorgatlas

 

WMO-maatwerkarrangement: het aantal clienten met een WMO voorziening in het sociaal domein per 1.000 inwoners

Bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein (GMSD)

 

De beleidsindicatoren 'Jongeren met jeugdreclassering' en 'Absoluut verzuim' zijn niet weergegeven, omdat er voor Leusden geen gegevens beschikbaar zijn.