Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

1.4 Versterken lokale samenwerkingsafspraken

1.4 Versterken lokale samenwerkingsafspraken
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We hebben de lokale samenwerkings-afspraken in het sociaal domein versterkt, door:
• de meldcode Huiselijk geweld in te voeren en te integreren in de subsidiecontracten van de gesubsidieerde organisaties. Om het belang van goede signalering vanuit het veld onder de aandacht te houden van de relevante partijen, heeft LL2 een aandachtfunctionaris aangesteld;
• de PGA te implementeren;
• de lokale alcohol- en drugsaanpak uit te voeren;
• korte lijnen in de samenwerking tussen politie, Veilig Thuis en Larikslaan2 te creëren ingeval van gezinnen waarin kinderen in onveiligheid verkeren.

In aanvulling op bestaande instrumenten/ voorzieningen (JOS-overleg, outreachend en lokatiegebonden jongerenwerk etc.) hebben we medio december 2017 de STOP-aanpak (Samen Tegen Overlast Pubers) ingevoerd. De STOP aanpak is een gestructureerde, integrale aanpak van ernstig overlastgevende (groepen) jongeren.