Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021

 

Het resultaat binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien laat een structureel voordeel zien oplopend naar ca. € 1.500.000 in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de Algemene Uitkering met € 296.000 in 2021, de inzet van de stelpost loon- en prijsstijgingen voor de cao loonstijging ad. € 316.000 en de aanwending van de stelpost Sociaal Domein voor stijging van de zorgkosten ad. € 858.000.

1. Algemene Uitkering
De raming van de Algemene Uitkering Gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2017 en de septembercirculaire 2017. De structurele gevolgen van de meicirculaire zijn al verwerkt in de ontwerp-begroting 2018-2021. In de bijstelling als gevolg van de septembercirculaire hebben wij ook rekening gehouden met het dalende aantal bijstandscliënten in Leusden door deze maatstaf aan te passen. Daarnaast hebben wij op basis van het aantal gevestigde statushouders in de periode oktober t/m december nog een aanvullende rijksbijdrage geraamd op grond van de regeling versterkte instroom asielzoekers.
Tot slot hebben wij de gevolgen van het onlangs vastgestelde regeerakkoord Rutte III doorgerekend en daarvoor een stelpost in de begroting opgenomen. De definitieve verwerking van het regeerakkoord zullen wij, op basis van de meest recente circulaire verwerken bij de voorjaarsnota 2018. De mutaties Algemene Uitkering zijn als volgt te specificeren: bedragen x € 1.000

 

Mutaties Algemene Uitkering

             2017

              2018

          2019

         2020

          2021

             

1.

Meicirculaire, jaarschijf 2017

           519,9

       

2.

Septembercirculaire

          -165,0

                 29,0

              -41,0

         -69,6

         -79,6

 

bijstelling a.g.v. minder bijstandscliënten

                       -

               -59,8

           -124,8

      -196,2

       -208,9

 

bijstelling hogere WOZ waarden

           -101,8

                       0

                      0

                 0

                  0

 

verwachte IU intensivering asielinstroom

                        -

                57,6

     

3.

Stelpost doorrekening regeerakkoord

                  0,0

             477,2

             855,4

        804,7

         585,1

Totaal mutaties

             253,1

             504,0

             689,6

       538,9

         296,6

 

2. Stelposten en taakmutaties
• De stelpost nieuw beleid wordt met in totaal € 42.800 afgeraamd voor diverse projecten die op de verschillende programma’s in deze Najaarsnota tot een besteding/bijraming leiden.
• Op de stelpost nieuw beleid dient een bedrag van € 40.000, middels toevoeging en onttrekking aan de algemene reserve met aangewezen bestemming, te worden overgeheveld naar 2018. Het gaat hier om projecten waarvoor via het CUP incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld.
• Een bedrag van € 122.000 wordt aangewend ter dekking van de WMO kosten (zie domein Samenleving).
• De middelen voor armoedebestrijding ad. € 60.500 die bij de decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld voor 2017 worden gereserveerd in de algemene reserve met aangewezen bestemming.
• Na dekking van de cao-stijging kan het restant ad. € 45.000 op de stelpost loon- en prijsstijgingen vrijvallen.
• De stelpost 1% buffer wordt voor € 32.000 ingezet voor diverse mutaties op de verschillende domeinen. Het restant ad. € 31.100 valt vrij.
• Op de diverse stelposten resteert hierna in 2017 een incidenteel budgetruimte van € 20.750 die kan worden afgeraamd.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2017-2021”.