Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021

 

Het resultaat binnen Overhead laat in 2017 een incidentele lasten toename zien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een storting in de voorziening voormalig personeel (zie toelichting 3). Vanaf 2018 is er een structurele lasten toename van € 218.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de Cao loonstijging en het verzamelvoorstel knelpunten formatie (zie toelichting 1 en 2). Dekking komt deels uit algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (stelpost loon- en prijsstijgingen) en de algemene reserve; flexibel deel.

1. Verzamelvoorstel knelpunten formatie
We zien voor de jaren 2017-2020 een aantal tijdelijke en structurele knelpunten in de personele capaciteit binnen de diverse taakvelden. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op het personeel. We zien dat de ambities in de afgelopen jaren niet afnemen en er ook nieuwe ontwikkelingen van invloed zijn op de beschikbare capaciteit. We willen een flexibele organisatie zijn met een vaste kern en daar omheen een flexibele schil. We merken dat we de flexibele schil continue volledig inzetten en dat dit niet voldoende is om de werkdruk tot een aanvaardbaar niveau te brengen. De incidentele knelpunten hebben te maken met piekbelasting, de BNLP-samenwerking en uitval door ziekte. Daarnaast zien we ook een aantal structurele knelpunten dat moet worden opgelost.

Het voorstel is de incidentele knelpunten op te lossen door in totaal over de jaren 2017-2020
€ 534.300,- te onttrekken aan de algemene reserve; flexibel deel. Daarnaast constateren wij dat er een aantal structurele knelpunten op te lossen is in verband met toenemende regeldruk en intensievere controlelast door de accountant en toenemende dynamiek op het terrein van de ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling. Wij stellen u voor in 2017 € 12.000 en vanaf 2018 € 129.700 structureel bij te ramen.

2. Loonstijging Cao
Recent is de nieuwe Cao afgesloten. Daarin is een generieke salarisverhoging overeengekomen van 1,0% per 1 augustus 2017 en 1,5% per 1 januari 2018. In de cao gemeenten zijn tevens afspraken gemaakt over een verhoging van het IKB. Het IKB stijgt per 1 december 2017 met 0,5% en per 1 juli 2018 met 0,25%. Als gevolg van deze cao loonmaatregel houden we rekening met een stijging van loonkosten in 2017 van € 45.000 en € 316.000 vanaf 2018. Dekking kan vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen (zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Door de nieuwe indeling op taakvelden vanuit de BBV zijn de loonkosten verdeeld over de diverse domeinen.

3. Voormalig personeel
De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW-uitkering van voormalig personeel. Op basis van de werkelijke kosten en verplichtingen vanuit de UWV uitkeringsbesluiten is een storting van € 78.000 in de voorziening noodzakelijk.

Opmerking:
Door de nieuwe indeling op taakvelden vanuit het BBV zijn de mutaties met betrekking tot de Cao loonstijging en het verzamelvoorstel knelpunten formatie verdeeld over de diverse domeinen. Wij hebben in de tabellen per domein de mutaties zichtbaar gemaakt.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2017-2021”.