Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021

 

Het structurele resultaat binnen het Domein Ruimte laat een toename in de kosten zien. In 2018 wordt dit saldo voor € 261.500 veroorzaakt door het incidentele budget voor invoering van de Omgevingswet dat overgeheveld wordt van 2017 naar 2018. Vanaf 2019 is er een structurele lasten toename van ca. € 120.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de ophoging van het personeelskostenbudget voortkomend uit de cao wijziging (dekking stelpost loon- en prijsstijgingen) en de effecten van enkele formatieve uitbreidingen (zie toelichting ad 1 en 2 Overhead).

1. Bouwzaken (omgevingsvergunningen)
Jaarlijks worden de meer- of minderopbrengsten voor leges omgevingsvergunningen (t.o.v. de gemiddelde legesopbrengst) geëgaliseerd door middel van onttrekking uit, dan wel toevoeging aan de algemene reserve met aangewezen bestemming. Wij verwachten dat de bouwleges in 2017 € 650.000 hoger uitkomen dan het gemiddelde. Oorzaak hiervan is een aantal grote bouwprojecten. Naar verwachting zijn de hieraan gerelateerde personeelskosten (vergunningverlening, inspecteur, constructeur, bouwfysicus, etc.) € 53.000 hoger dan geraamd. Wij stellen u voor het saldo hiervan ad. € 597.000 toe te voegen aan de algemene reserve met aangewezen bestemming.

2. Verkoop grond De Fliert
In 2018 vindt verkoop van een stuk grond bij De Fliert plaats. In 2017 zijn hiervoor kosten gemaakt, onder andere voor verplaatsing van de rijvereniging, inhuur van externe expertise en wijziging van het bestemmingsplan. De kosten kunnen ruimschoots uit de hierdoor gerealiseerde opbrengst worden gedekt. De opbrengst ad. € 744.900 wordt, na dekking van de kosten ad € 40.000, toegevoegd aan de algemene reserve, flexibel deel.

3. Brede Maatschappelijke Discussie
De kosten voor de Brede Maatschappelijke Discussie ad € 67.800 en de meerkosten voor de omgevingsvisies voor het stedelijke gebied en het buitengebied ad. € 35.000 worden ten laste gebracht van de, binnen de algemene reserve met aangewezen bestemming voor dit doel, gereserveerde middelen voor volkshuisvesting.

4. Anterieure overeenkomsten
Als gemeente willen we ruimtelijke initiatieven ondersteunen en vanuit de houding ‘ja, tenzij’ benaderen. De kosten voor ambtelijke ondersteuning, inhuur en uitvoering van werk worden via een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. We kunnen deze kosten alleen verhalen als een procedure (omgevingsvergunning of bestemmingsplan) wordt gevoerd. Het is echter niet altijd zeker of de initiatiefnemer er daadwerkelijk toe overgaat het initiatief te realiseren. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de kosten niet worden verhaald en komen de kosten voor rekening van de gemeente. In totaal wordt in 2017 € 147.700 via anterieure overeenkomsten verhaald. In de primitieve begroting was reeds rekening gehouden met een inkomst van € 40.000. Voor gemaakte kosten dient een bedrag van € 104.000 te worden bijgeraamd. Per saldo resteert een voordeel van € 3.700.

5. Afrekening realisatie derde spoor Pon en fietsverbinding Bavoorsteweg-Maanweg (Prorail)
Door Prorail heeft opgave plaats gevonden van de totale realisatiekosten van de aanleg van het derde Spoor Pon en de fietsverbinding Bavoorstseweg-Maanweg. Dit heeft geresulteerd in een factuurafwikkeling in het jaar 2017 ter hoogte van € 235.300. Wij stellen u voor deze van Prorail ontvangen creditering terug te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen en deze daarmee beschikbaar te houden voor de (toekomstige prioritering in) infrastructurele werken welke vanuit deze reserve bekostigd worden.

Opmerking:
Door de nieuwe indeling op taakvelden vanuit het BBV zijn de mutaties met betrekking tot de Cao loonstijging en het verzamelvoorstel knelpunten formatie verdeeld over de diverse domeinen. Wij hebben in de tabellen per domein de mutaties zichtbaar gemaakt. De toelichting staat opgenomen bij ‘belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021’ onder Overhead.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2017-2021”.