Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Toelichting resultaat

De startpositie voor 2017 (a.) ging uit van een tekort van € 204.000 dat wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen opgenomen. Hieronder vallen de aanvullende kaders, de structurele gevolgen Najaarsnota 2016 voor de jaarschijf 2017 en de Voorjaarsnota 2017. Het totale saldo van deze wijzigingen ad. € 535.700 is eveneens gedekt uit de algemene reserve basisdeel.
Voor het jaar 2017 geeft de Najaarsnota een positief resultaat van € 84.400. Het voorlopige tekort in 2017 komt hiermee op € 655.300.
De structurele startpositie voor de Najaarsnota (c.) betreft het resultaat van de begroting verminderd met de structurele lasten van de investeringen in Hart van Leusden. Er is sprake van een positieve begrotingspositie van uiteindelijk € 483.900 in 2021.
Na verwerking van de ontwikkelingen op de programma’s (opgenomen onder d.) blijft er sprake van een begrotingsoverschot in meerjarenperspectief (e.). Dit positief resultaat loopt op naar € 799.700 in 2021.

Op basis van de gepresenteerde cijfers is de begrotingspositie vanaf 2019 solide te noemen. Deze Najaarsnota bevestigt het beeld van de onlangs aan de raad aangeboden begroting 2018-2021 mede door de vooralsnog gunstige effecten van het nieuwe Regeerakkoord. In deze Najaarsnota informeren wij de raad echter ook over forse overschrijdingen binnen het sociaal domein die de begrotingspositie weer onder druk kunnen zetten.

 

Voorstel en dekking

Het college stelt u voor:

  1. De Najaarsnota 2017 vast te stellen.
  2. Het voorlopige positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2017 voor de jaarschijf 2017van € 84.400 toe te voegen aan de algemene reserve, basisdeel;
  3. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2017 voor de jaarschijf 2018 van € 22.100 te dekken ten laste van de algemene reserve, basisdeel
  4. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1022, 1023, 1024, 1026, 1027 en 1028.
  5. De volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
    • € 394.000 voor zonnepanelen en WKO installatie Huis van Leusden;
    • € 310.400 voor herinrichting van de Postweg.