Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017 -2021

 

 

De toename van de lasten in 2017 binnen het Domein Bestuur wordt grotendeels veroorzaakt door extra noodzakelijke kosten voor juridische zaken (zie toelichting 1). Vanaf 2018 is er een structurele lasten toename van € 53.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de Cao loonstijging. Dekking komt uit algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (stelpost loon- en prijsstijgingen).

1. Juridische zaken
De gemeente is betrokken in een aantal juridische procedures, waarvoor externe juridische advisering en procesvertegenwoordiging noodzakelijk was. Daarnaast is het aantal uitkeringen als gevolg van schadevergoedingen toegenomen. De budgetten worden in 2017 met € 71.500 overschreden, wij stellen u voor deze incidenteel bij te ramen.

Opmerking:
Door de nieuwe indeling op taakvelden vanuit het BBV zijn de mutaties met betrekking tot de Cao loonstijging en het verzamelvoorstel knelpunten formatie verdeeld over de diverse domeinen. Wij hebben in de tabellen per domein de mutaties zichtbaar gemaakt. De toelichting staat opgenomen bij ‘belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021’ onder Overhead.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2017-2021”.