Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021

Voor het jaar 2017 leiden de mutaties binnen het Domein Leefomgeving tot een voordelig resultaat na bestemming van € 431.000. Voornaamste verklaringen hiervoor zijn de dit jaar gerealiseerde opbrengsten uit verkoop van gemeentelijk groen en fasering van investeringen uit het beleidsplan Openbare Verlichting. Daarnaast vindt er een (budgettair neutrale) verschuiving plaats van toegerekende personeelskosten naar het Domein Ruimte. In meerjarenperspectief neemt het begrotingsbeslag op het Domein er saldo toe met ca. € 60.000 per jaar. Dit hogere budgetbeslag wordt veroorzaakt door de Cao loonstijging. Dekking komt uit algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (stelpost loon- en prijsstijgingen).

1. Aanschaf inventaris 2e sporthal
De komst van de nieuwe sporthal vraagt om besluitvorming over de inrichting ten behoeve van het bewegingsonderwijs en het sporten. In het investeringskrediet voor de bouw van de 2e sporthal zijn geen middelen opgenomen voor de inrichting van de sporthal.
Op basis van het actuele meerjarenperspectief voor onderhoud en vervanging van inventaris voor de komende 12 jaren van alle binnensportaccommodaties in Leusden en Achterveld én het huidige beschikbare bedrag in de reserve is het verantwoord het benodigde investeringsbedrag van € 95.000 uit deze reserve te dekken. Voorgesteld wordt de investering ad. € 95.000 te dekken uit de Algemene reserve met aangewezen bestemming.

2. Aanpassingskosten buitenruimte sportaccommodatie Burg. Buiningpark

De kosten voor de inpassing van de buitenruimte rond de sportaccommodatie Burg. Buiningpark worden geraamd op € 86.000. Dit betreft de aansluiting van de entree van het gebouw op de toegangsweg en aanpassing van het terrein gelegen tussen clubgebouw, sportvelden en sporthal zodat dit optimaal aansluit bij de omgeving en multifunctioneel te gebruiken is. De gewenste aanpassingen kunnen voor een bedrag van € 50.000 worden gedekt vanuit bestaande onderhoudsbudgetten 2017. De aanpassingen zullen in het jaar 2018 worden verricht. Wij stellen u voor een aanvullend budget ter hoogte van € 36.000 beschikbaar te stellen ter uitvoering van de werkzaamheden.

3. Baten uit verkoop van gemeentelijk (snipper)groen
Naar verwachting doen zich in het jaar 2017 de volgende (incidentele) effecten voor als gevolg van de verkoop van gemeentelijk groen:
   € 120.000 voorziene opbrengsten uit groenverkoop
   - € 15.000 kosten inhuur ondersteuning groenverkoop
   - € 25.000 meerkosten Geo-informatie (programma Ruimte)
      € 80.000 netto baten uit groenverkoop 2017

4. Eigendomsverkrijging zonnepanelen en WKO-installatie nieuwbouw Huis ven Leusden
Middels de Voorjaarsnota 2017 heeft de raad een krediet van € 87.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van extra Zonnepanelen op het nieuwe Huis van Leusden. Dit teneinde een zo hoog
mogelijke mate van energie-gebruiksneutraliteit te bereiken. In aanvulling hierop heeft het college in juli 2017 besloten de in het oorspronkelijke ontwerp opgenomen WKO installatie en zonnepanelen van de ontwikkelaar in eigendom over te nemen ten einde de voorzieningen in gemeentelijk eigendom te kunnen exploiteren. Uit een uitgevoerde financiële doorrekening blijkt dat eigendomsverkrijging de gemeente de mogelijkheid biedt om exploitatiekosten te drukken ten opzichte van het scenario waarbij de gemeente energievoorziening afneemt van een door de ontwikkelaar aan te dragen energie-exploitant. Wij stellen u voor een krediet ter hoogte van € 394.000 beschikbaar te stellen teneinde de WKO installatie en zonnepanelen in eigendom te verkrijgen. Exploitatielasten van de installaties kunnen naar huidige inzichten worden opgevangen binnen de financiële kaders van de opgestelde businesscase.

5. Bijstelling budgetten groot onderhoud jaarschijf 2017
De jaarlijkse uitgaven groot onderhoud worden gedekt vanuit de onderhoudsvoorzieningen. Op basis van de gedachte uitgaven in 2017 (uit het per eind 2016 geactualiseerde groot onderhoud) wordt de onderhoudsprognose voor het jaar 2017 voor een aantal disciplines bijgesteld. Niet aangewende middelen blijven beschikbaar binnen de onderhoudsvoorzieningen. Er doet zich dus geen resultaatsbepalend effect voor in het lopende begrotingsjaar.

 

 

Onderhoudsdiscipline

                Begroting ’17

                   Prognose ‘17

 Bijstelling jaarschijf '17

1

Kunstwerken

                         € 428.000

                          € 166.000

                                € 262.000

2

Onderhoud wegen

                     € 2.600.000

                      € 1.780.000

                                € 820.000

3

Verkeersregelinstallaties

                            € 92.000

                             € 12.000

                                   € 80.000

4

Gebouwenbeheer (excl. renovatie Octopus)

                          € 922.000

                           € 670.000

                                € 252.000

5

Speelvoorzieningen

                             € 71.000

                              € 36.000

                                   € 35.000

 

 

                      € 4.113.000

                       € 2.664.000

                            € 1.449.000

 

Toelichting:
Ad 1. Kunstwerken
groot onderhoud aan het parkeerdek aan de Smidse wordt uitgesteld tot na oplevering van het nieuwe gemeentehuis. Vervanging van een aantal houten bruggen wordt eind 2017 uitgevoerd en zal begin 2018 betaald worden. Aanpak van geluidswerende constructies wordt doorgeschoven naar 2018.
Ad 2. Wegen
een aantal grote onderhoudswerken worden doorgeschoven naar het jaar 2018. Dit betreft onder andere de aanpak van de Hamersveldseweg Zuid, het kruispunt Noorderinslag Groene Zoom en herstrating Leusden Zuid fase 1.
Ad 3. Verkeersregelinstallaties
de in het groot onderhoud voorziene VRI vervangingen aan de Plesmanstraat en de Horsterweg zijn vooralsnog uitgesteld in afwachting van een herijking van ons VRI beleid.
Ad 4. Gebouwenbeheer
een aantal meer grootschalige faseringen in het onderhoud gebouwen betreffen:
• het doorschuiven van gepland groot onderhoud aan de brandweerkazerne Leusden Centrum in afwachting van visieontwikkeling over brandweerkazernes binnen de Veiligheidsregio Utrecht.
• Het doorschuiven van onderhoud aan Fort033 en de bibliotheek Leusden Centrum
• Het doorschuiven van groot onderhoud aan de sportzaal Achterveld.
Ad 5. Speelvoorzieningen
De helft van het groot onderhoudsbudget is niet besteed en zal verschoven worden naar 2018. De uitvoering van het nieuwe beleid (intensievere bewonersparticipatie) heeft nog voorbereidingstijd nodig.

6. Voeding van de reserve n.a.v. BBV voorschriften rond investeringen economisch en maatschappelijk nut
In de voorjaarsnota 2017 heeft de raad ingestemd met de instelling van de reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut. De instelling van de reserve komt voort uit een wijziging in BBV voorschriften welke vraagt om activering van investeringen met maatschappelijk nut. De reserve wordt gevoed teneinde afschrijvingslasten van investeringen met maatschappelijk nut neutraal in de gemeentelijke begroting te kunnen brengen. In het kader van de Najaarsnota is bekeken voor welke investeringen met maatschappelijk nut de reserve gevoed dient te worden. Dit leidt voor de nu inzichtelijke projectuitgaven tot een overheveling van middelen uit de voorziening groot onderhoud wegen én een overheveling vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen naar de reserve dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

Voorgestelde voeding van de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut
€     247.300 vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen
€ 1.581.400 vanuit de voorziening groot onderhoud wegen
€ 1.828.700 totaal voeding reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut

In de overheveling vanuit de voorziening groot onderhoud wegen naar de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut bevindt zich ook een bedrag ter hoogte van € 310.400 voor de herinrichting van de Postweg. Deze groot onderhoudsgelden dienen nu te worden omgezet in een krediet.
Bij de begrotingsopstelling 2019 zal gekeken worden in hoeverre er nog aanvullende overhevelingen benodigd zijn naar de reserve dekking kapitaallasten.

Een tweede ‘’technische’’ wijziging in de begroting 2017 betreft een investering met economisch nut; de renovatie van zwembad de Octopus. Exclusief duurzaamheidsramingen (ter hoogte van ad. € 450.000) is er in de onderhoudsvoorziening een bedrag van € 3.501.000 beschikbaar voor de renovatie. Wij stellen u voor de beschikbaar gestelde dekkingsmiddelen vanuit de onderhoudsvoorziening gebouwenbeheer over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut teneinde de toekomstige afschrijvingslasten te kunnen dekken. Ook dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Opmerking:
Door de nieuwe indeling op taakvelden vanuit het BBV zijn de mutaties met betrekking tot de Cao loonstijging en het verzamelvoorstel knelpunten formatie verdeeld over de diverse domeinen. Wij hebben in de tabellen per domein de mutaties zichtbaar gemaakt. De toelichting staat opgenomen bij ‘belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021’ onder Overhead.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2017-2021”.