Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018-2022

 

1. Algemene uitkering
De Algemene Uitkering en de Integratie-uitkering Sociaal Domein zijn geactualiseerd op basis van de verschenen maartcirculaire 2018 en een bijstelling van de verdeelmaatstaven. Het eerder vastgestelde Inter Bestuurlijk Programma (IBP) “Samen meer bereiken”, waarbij overheidslagen samen werken op basis van gelijkwaardig partnerschap, vormt de bestuurlijke basis voor de maartcirculaire. Het IBP bevestigt veel ontwikkelingen die ook al in de startnota /regeerakkoord zijn opgenomen. Daarover bent u bij de najaarsnota (december 2017) en de Meerjarige Financiële verkenningen (februari 2018) geïnformeerd. De Algemene Uitkering neemt de komende jaren flink toe. Het netto budgettair saldo na reserveringen en taakmutaties is als volgt te specificeren:

Er is sprake van een “beleidsarme” circulaire: De mutaties beperken zich vooral tot doorgevoerde loon- en prijsstijgingen en autonome ontwikkelingen op basis van bestaand beleid. Nieuwe ontwikkelingen worden in de meicirculaire 2018 verwerkt waarbij de financiële gevolgen worden meegenomen bij het samenstellen van de begroting 2019-2022.

2. Monitor bezuinigingen / stelposten

Monitor bezuinigingen:
*  De restant taakstelling (binnen)sportaccommodaties ad. € 36.000 wordt betrokken bij de meerjarige aanbesteding van het onderhoud aan gemeentelijke accommodaties. De taakstelling zou gerealiseerd kunnen worden vanuit aanbestedingsvoordeel dan wel te behalen besparingen uit duurzaamheidsinvesteringen binnen het gemeentelijk vastgoed. Medio 2018 wordt de inkoop- en aanbestedingsstrategie aan het college voorgelegd.
*  De taakstelling college ad. € 30.000 voor 1 parttime wethouder wordt als structureel besparingsverlies opgenomen (zie domein bestuur, ad. 9).

*  De stelpost loon- en prijsstijgingen wordt ingezet voor:
- € 46.700 oplopend naar € 81.000 in 2022 voor de VRU (zie domein Bestuur ad. 1);
- € 7.400 voor DGB (zie domein Leefomgeving ad. 10);
- € 15.400 voor snoeibestek boeken (zie domein Leefomgeving ad 18);*   Er wordt een stelpost van € 181.000 Algemene Uitkering opgenomen voor de vanaf 2019 van het Rijk te ontvangen compensatie voor de eigen bijdrageregeling, 145 mln. Macro (zie domein Samenleving ad. 2)

*   In de berekening van de algemene uitkering zijn de WOZ-waarden gebaseerd op de hertaxatie per 1 januari 2018. In de meicirculaire 2017 is het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf WOZ-waarden verlaagd op basis van de te verwachten waarde ontwikkeling. Het structurele voordeel ad circa € 165.000 was in afwachting van de hertaxatie geraamd op een stelpost. Deze stelpost kan nu worden afgeraamd.

*  De stelpost onvoorzien wordt ingezet voor:
- € 17.300 evaluatie samenleving voorop (zie domein Bestuur ad. 6);
- € 16.000 renovatie weeghuisje Achterveld (zie domein Leefomgeving ad. 16);
- € 20.300 parkeerdrukmeting BB sportpark (zie domein Leefomgeving ad. 17).
Hierna resteert nog een bedrag van € 5.890 op de stelpost.

*  Toevoegen jaarschijf 2022:
- Jaarlijkse verhoging IBOR-voorziening                                         € 90.000
- Indexering IBOR-voorziening                                                             € 30.000
- Jaarlijkse verhoging (structureel) nieuw beleid                       € 50.000
- 1% buffer incidentele loonsomstijging                                       € 100.000
                                                                                                                               € 270.000

3. Centraal Knelpunten Budget (CKB)
Zoals elke organisatie heeft ook Leusden te maken met ziekteverzuim. Om
personeelsknelpunten als gevolg van ziekteverzuim te kunnen oplossen is een Centraal
Knelpuntenbudget (CKB) in de begroting geraamd van € 138.000. Het gemiddeld ziekteverzuim over 2017 was 4,36%. Voor 2018 zien we in de eerste maanden een ziekteverzuim met langdurige uitval. Het CKB is reeds overschreden met € 123.500 en dient incidenteel te worden bijgeraamd.

4. Verkoop voormalige gemeentewerf, pand Hamersveldseweg 105
In maart 2017 heeft de raad besloten tot renovatie van de Milieustraat teneinde het terrein binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan geschikt te maken voor integraal gebruik als milieustraat en gemeentewerf. Daarmee vervalt de noodzaak van gemeentelijk gebruik van de voormalige werf. De verkoop van de locatie is hierop maatschappelijk aanbesteed op basis van een door de raad vastgesteld Programma van Eisen. De locatie is verkocht aan BSO de Wiebelwagen. De incidentele bate uit verkoop bedraagt:
€ 300.000 bate uit verkoop van het pand
€    17.500 kosten oplevering terrein en verwijderen dieseltank
€ 282.500 per saldo incidentele bate uit verkoop

 

Tabel mutaties uitvoering begroting 2018-2022
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.