Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018 -2022

 

De toename van de lasten binnen het Domein Bestuur wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie van de gemeentelijke bijdrage VRU en de afname van het aantal aanvragen van reisdocumenten (zie toelichting onder 1. en 2.). Daarnaast is er vanaf 2019 (2018: € 67.000) een structurele toename van lasten van ca. € 73.000. Dit is als gevolg van een wijziging van financiering van kosten voor het uitvoeren van gemeenschappelijke, via de VNG gecoördineerde activiteiten (o.a. KING, A+O fonds). Vanaf 2018 worden deze uitgaven door de gemeente voldaan. Vervolgens wordt dit verrekend via de Algemene Uitkering (dekking in algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

1. Gemeentelijke bijdrage VRU
De programmabegroting 2019 tevens 1e wijziging programmabegroting 2018 van de VRU heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De verhoging als gevolg van loon- en prijsaanpassingen worden gedekt uit de stelpost loon-en prijsaanpassing (progr. alg.dekk.middelen). Het betreft € 46.700 in 2018 en vanaf 2019 structureel € 81.000. De overige mutaties zijn een gevolg van een aantal incidentele en structurele beleidsbijstellingen (raadsvoorstel L172689, 7 juni 2018).

2. Reisdocumenten
Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en ID kaarten voor volwassenen, gaat het aantal aanvragen van deze documenten fors afnemen vanaf 2019. Door de afname van het aantal aanvragen zullen we minder legesinkomsten ontvangen. De maximum hoogte van de tarieven is wettelijk voorgeschreven. Een deel hiervan (de rijksleges) moet aan het Ministerie worden afgedragen waardoor ook de uitgaven minder zijn. Daarnaast zouden de uitvoeringskosten lager zijn doordat er minder bezoek aan de balie komt. Echter de vrijkomende capaciteit wordt ingezet op meer taken in de backoffice als gevolg van wet- en regelgeving en hogere kwaliteitseisen.
Door toepassing van het landelijk rekenmodel verwachten we in 2018 een positief saldo en vanaf 2019 een inkomstendaling waarvan in 2023 een dieptepunt. Vanaf 2024 verwachten we weer meer aanvragen. De Nederlandse vereniging voor burgerzaken (NVVB) geeft aan dat een zekere mate van voorbehoud gepast is. Hiermee rekening houdend stellen wij u voor om een aanname van 50% als nadelig saldo vanaf 2019 structureel te verwerken. Daarnaast jaarlijks het werkelijk verloop te bezien en grote afwijkingen daarin bij te stellen.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2018-2022

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.