Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018 - 2022

 

De structurele lastentoename binnen het Domein Leefomgeving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat onderhoudsbudgetten in de meerjarenbegroting worden verhoogd naar aanleiding van de bijgestelde woningbouwprognose. Een tweede verklaring van de structurele lastentoename bestaat uit de beschikbaarstelling van aanvullende middelen voor de uitvoering van het bomensnoeibestek. Binnen het bestek worden structureel extra middelen ingezet voor de bestrijding van de eikenprocessierups en voor extra bomenkap als gevolg van de essentaksterfte.

Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met aanvullende investeringskredieten voor het Huis van Leusden. Lasten voortkomend uit deze investeringen worden opgevangen binnen de kaders van de businesscase van de herontwikkeling. Tot slot wordt aanvullend krediet aangevraagd voor een aantal inmiddels afgeronde investeringswerken: de renovatie van de Milieustraat, de kosten rondom de bouw van de tweede sporthal en de renovatie van zwembad de Octopus.

1. Aanvullend krediet Huis van Leusden
Aanbesteding inbouw Huis van Leusden
Eind 2017 is het voornaamste deel van de inrichting van het Huis van Leusden, de afbouw van het casco, meervoudig onderhands aanbesteed bij vier partijen. Geen van de vier uitgenodigde partijen heeft gebruik gemaakt van de gemeentelijke aanbieding om in te schrijven. Als voornaamste oorzaak valt de sterk aantrekkende (bouw)markt aan te wijzen waarin de complexiteit van de voorliggende opdracht (veel verschillende disciplines), de tijdlijn en het geraamde budget een te hoog risico met zich bleek te brengen voor de aangeschreven partijen. Het college heeft hierop besloten de aanbesteding “afbouwaannemer casco” als bouwteam op de markt te zetten met als doel om uitloop van de planning en financieel nadeel uit nadelige marktwerking zo veel mogelijk te beperken. De raad wordt voorgesteld om € 240.000 aan aanvullend krediet (o.b.v. 20% voorzien nadeel uit marktwerking) beschikbaar te stellen voor de inbouw van het Huis van Leusden. Hogere afschrijvingslasten worden hierbij opgevangen binnen de financiële kaders van de businesscase en de lopende gemeentebegroting. De raad is hierover in maart 2018 geïnformeerd.

Inrichting eet-werk café Huis van Leusden
Het Huis van Leusden voorziet in een eet-werk café met daarbij de personele inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een meer toegankelijk eet-werk café en de omschreven personele uitbating vraagt om een andere, meer omvangrijkere aanleg van keukeninstallatie- en inrichting van het eet-werk café. De raad wordt verzocht hiertoe een aanvullend krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen. De afschrijvingslasten voortkomend uit de investering worden doorberekend aan de exploitant van het eet-werk café.

Verlenging huur Waterschapshuis
In de businesscase rond de herontwikkeling is gerekend met een huurperiode van een tijdelijke locatie tot en met augustus 2018. De huidige planning is er op gericht om aanvang september intrek te nemen in het Huis van Leusden. Dat betekent dat naar huidige inzichten ook de maand september de huidige locatie aan de Fokkerstraat gehuurd zal moeten worden. Eén maand huur plus bijkomende kosten worden geraamd om ca. € 35.000. De raad wordt voorgesteld hiertoe in 2018 incidenteel aanvullend budget beschikbaar te stellen.

2. Renovatie Milieustraat
Aanvullend krediet renovatie Milieustraat
Door de raad is voor de renovatie van de Milieustraat een totaal voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1.767.000. Er blijkt een feitelijke investering benodigd van
€ 1.992.000. Wij stellen u voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 225.000. De hoger dan geplande uitgaven worden verklaard door:
• aanpassing in het ontwerp i.v.m. de onvoorziene hoge grondwaterstand;
• het toepassen van niet voorziene bronbemaling veroorzaakt door de extreem natte weersomstandigheden;
• het herstellen van diverse omissies in de verschillende bestekken;
• extra externe inzet i.v.m. de coördinatie tussen de verschillende aannemers;
• het niet behalen van het verwachte aanbestedingsvoordeel op het bouwkundig deel;
• het onverwachts moeten aanpassen van het riool en drainagestelsel onder en nabij het perron;
• het vervangen van de hekwerken rondom het terrein, deze bleken na het verwijderen van de bosschage in extreem slechte staat;
• extra werkzaamheden ten gevolge van de onvoorziene aanleg van een tweede weegbrug tijdens de werkzaamheden;

De jaarlijkse afschrijvingslast welke uit de hoger dan geplande investeringsuitgaven voortkomt bedraagt € 10.400 per jaar. Voor een deel (€ 6.500) wordt deze extra jaarlast verrekenend met de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. Het resterende nadelige jaarlijkse exploitatie-effect ad. € 3.900 wordt betrokken bij de begrotingsopstelling 2019-2022.

Aanleg en inpassing tweede weegbrug Milieustraat
De variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing gaan uit van het beprijzen van ongewenste stromen en het tegen nultarief ontvangen van grondstofstromen. In de belastingverordening 2018 wordt aan de raad voorgesteld om een tarief te stellen voor huishoudelijk restafval en voor de milieustraatstromen Bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en autobanden met velg. Om de toename van het aantal betalingen op een goede manier af te handelen is een aanvulling nodig op de herinrichting van ’t Spieghel. Met het nieuwe toegangssysteem worden bezoekers geautomatiseerd toegelaten. Tevens vindt de afrekening van te betalen afvalstromen plaats middels een betaalzuil bij het verlaten van de milieustraat. Er wordt onder andere een tweede weegbrug, een digitale betaalzuil voor pinbetalingen, slagbomen en stoplichten geplaatst. Hierdoor wordt, in lijn met het door de raad vastgestelde grondstoffenplan, het principe “de vervuiler betaalt” ook voor het brengen van afvalstromen op het Milieubrengstation toegepast. Het college verzoekt de raad een investeringskrediet ter hoogte van
€ 75.000 ter beschikking te stellen voor de aanschaf van een geautomatiseerd systeem voor toegang tot de milieustraat ’t Spieghel (Collegebesluit L153365, november 2017). Daarnaast is incidenteel
€ 25.000 nodig voor de inpassing van de tweede weegbrug in de nieuwe Milieustraat.
De jaarlijkse exploitatiekosten van de tweede weegbrug (€ 8.000 p/j) en de kapitaallast van de inpassing (€1.300 p/j) worden gedekt vanuit de jaarlijkse financiële meeropbrengst (€ 42.000 p/j) bij de Milieustraat. Het voorziene saldo aan baten (€ 32.700 p/j) wordt verrekend met de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en leidt daarmee niet tot een budgettair effect in de begroting; de financiele mutatie wordt betrokken bij de bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2019.

Het aanvullende krediet op de renovatie en de aanleg van de tweede weegbrug tezamen resulteren in een jaarlijks bijkomend voordeel van € 26.200 binnen de afvalbegroting (te verwerken in de tarieven 2019) en een nadeel van € 3.900 in de algemene dienst.

3. Aanvullend krediet zwembad Octopus
Op het totale investeringsbedrag voor de renovatie van zwembad Octopus van € 3.951.000 is een overschrijding ontstaan van € 240.500. Het projectbudget SRO viel uiteindelijk € 89.500 hoger uit ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet. Verwacht werd dat dit nadeel, gelet op de ontwikkelingen in de markt, zou kunnen worden opgevangen vanuit een te behalen aanbestedings-voordeel. Op verschillende onderdelen is dit ook gerealiseerd echter het bouwkundig en installatie- technisch onderdeel viel fors hoger uit waardoor er uiteindelijk een aanbestedingsnadeel is ontstaan. Daarnaast hebben we te maken gehad met calamiteiten, zoals waterschade, waardoor een aanvullende kostenpost van € 52.200 is ontstaan Tot slot is er tijdens de renovatie meerwerk ontstaan door werkzaamheden die vooraf niet te voorzien waren, waardoor een extra kostenpost van € 98.800 is ontstaan. Voor het laatste onderdeel geldt dat nog wordt bekeken in hoeverre hier werkzaamheden onder vallen waarmee binnen de voorziening groot onderhoud al rekening is gehouden. Dit zal voor 2018 mogeljik kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling van de overschrijding.
Vertaald naar structurele lasten bedraagt dit € 12.025 aan extra afschrijvingslasten op basis van de nog resterende levensduur van het zwembad (20 jaar). We stellen voor de aanvullende kapitaallasten bij te ramen in deze voorjaarsnota.

4. Voorbereidingskrediet renovatie de Korf
Op dit moment wordt gewerkt aan een college- en raadsvoorstel voor renovatie van De Korf, zodat de faciliteit weer voor minimaal 20 jaar beschikbaar is. Hiertoe is een ontwerp gemaakt en een variantenstudie uitgevoerd. Op basis van de variantenstudie zal het college naar verwachting in september 2018 een voorstel voor de renovatie van De Korf ter besluitvorming aan de raad voorleggen. De voorziene onderzoekskosten tot aan het raadsbesluit bedragen € 70.000. De raad wordt verzocht een incidenteel budget ter beschikking te stellen ter dekking van de deze ontwikkelkosten.

5. Aanvullend krediet sporthal Burgemeester Buiningpark
Op het totale investeringsbedrag van de sporthal Burgemeester Buiningpark van € 3.373.000 is een overschrijding ontstaan van € 65.000. Door de langere looptijd van het project dan destijds was voorzien moest gedurende langere tijd projectleiding worden ingehuurd. Daarnaast waren er ook extra kosten voor het ophalen van externe adviezen als gevolg van de bestemmingsplanprocedure. Tezamen waren deze kosten € 34.000 hoger dan geraamd. De (interne) gemeentelijke legeskosten waren € 31.000 hoger dan geraamd. Voor het totale tekort ad. € 65.000 wordt een aanvullend krediet gevraagd. Vertaald naar structurele lasten bedraagt dit € 1.600 aan extra afschrijvingslasten. We stellen voor dit bedrag bij te ramen. We vermelden hierbij dat de huidige exploitatiebegroting van de nieuwe sporthal nog geen rekening houdt met een jaarlijks te ontvangen subsidie met betrekking tot de elektriciteitsproductie (zonne-energie). Pas na afloop van het eerste exploitatiejaar wordt bekeken hoe de jaaropbrengst van deze subsidie zich verhoudt tot het verloop van de andere exploitatielasten en baten van deze sporthal.

6. Verstrekking geldlening aan Digitale Stad B.V.
Digitale Stad B.V. verzorgt de financieel-administratieve afhandeling van het project tot aanleg van glasvezel in het buitengebied. Vooraf was minimaal 60% deelname nodig om het project tot uitvoer te brengen. Om dit percentage te halen is aan bewoners de mogelijkheid geboden om de aansluitkosten in termijnen te betalen. Een aantal bewoners maakt hiervan gebruik. De gespreide betalingen brengen mee dat kosten deels door Digitale Stad worden voorgefinancierd. Hierdoor ontstaat een tijdelijk liquiditeitstekort c.q. financieringsbehoefte van € 159.000. Op 24 april is door het college besloten om hiervoor een geldlening aan Digitale Stad te verstrekken (L170252). Van de lening zal eind dit jaar
€ 120.000 zijn terugontvangen. Wij stellen u voor een budget van € 159.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van de geldlening.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2018-2022
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.