Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat voorjaarsnota

Inhoud

Resultaat Voorjaarsnota

 

 

Toelichting resultaat

2018
De startpositie voor 2018 (a.) ging uit van een tekort van € 120.000. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen en de overige begrotingswijzigingen opgenomen welke in totaal zorgen voor een verslechtering van het resultaat in 2018 met € 75.500. De ontwikkelingen op de programma’s (d.) komen voor het jaar 2018 uit op een tekort van € 420.800 waardoor het totale begrotingstekort vooralsnog uitkomt op € 616.300. Het verwachte tekort in 2018 (d. € 420.800) wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.

2019-2022
In de begroting 2018-2022 zijn we gestart met een begrotingsoverschot oplopend tot € 556.700. Dit overschot is in de Najaarsnota 2017 toegenomen. Vervolgens is een aantal besluiten genomen met tekorten oplopend tot € 148.500 in 2022. Het betreft Activiteiten gerelateerd werken en Vernieuwing van de markt. Na verwerking van de ontwikkelingen op de programma’s (opgenomen onder d.) in deze Voorjaarsnota blijft er vanaf 2019 sprake van een begrotingsoverschot in meerjarenperspectief (e.).

Voorstel en dekking
Wij stellen de raad voor kennis te nemen van de ontwikkelingen in de uitvoering en in te stemmen met de Voorjaarsnota 2018, hetgeen inhoudt dat de raad instemt met de volgende voorstellen:
1) Het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2018 van € 420.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
2) De algemene reserve; basisdeel op de weerstandsratio 1,0 te brengen door een storting van € 1.039.000 te doen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.
3) Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1005;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1003, 1004, 1006, 1007, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1029;
4) Het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:
- € 360.000 voor Huis van Leusden;
- € 325.000 voor renovatie Milieustraat;
- € 240.500 voor zwembad Octopus;
- € 65.000 voor sporthal Burg. Buiningpark;
- € 19.100 voor smoornetten en doelkussens MHCL;
- € 296.000 voor participatiebroedplaats Achterveld;
- € 15.000 voor inrichting schoolplein MFC Atlas;
- € 25.000 voor dienstauto Boa.
5) Het beschikbaar stellen van een budget voor het verstrekken van een geldlening van € 159.000 aan de Digitale stad.