Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018-2022

De toename van de lasten binnen Overhead wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie van de formatieve knelpunten (zie toelichting onder 2).

1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. We zullen daar als gemeenten invulling aan moeten geven. We stellen voor om dat met onze partners in BLNP verband op te pakken. De benodigde processtappen zijn in collegebesluit L162903 aangegeven.
• We laten ons in dit proces ondersteunen door BMC. De totale kosten bedragen € 36.800 te verdelen naar 25% per gemeente i.c. € 9.200 te dekken ten laste van de algemene reserve; flexibel deel.
• Er dient een bovenlokale Functionaris Gegevensbescherming voor 32 uur aangesteld te worden. De totale kosten bedragen € 80.000 te verdelen volgens vastgestelde verdeelsleutel. De kosten voor Leusden (28,95%) bedragen € 23.160 en dienen structureel bijgeraamd te worden. Voor 2018 betreft dit een periode van 7 maanden hierdoor zijn de kosten lager in 2018, te weten € 13.500.
• Ook dient er geïnvesteerd te worden in de privacy beheertaak gedurende het AVG-project met 0,5 fte extra capaciteit. De totale kosten bedragen € 10.300. Voorgesteld wordt deze kosten incidenteel bij te ramen doordat de kosten voor de aanstelling van de bovenlokale Functionaris Gegevensbescherming voor 2018 lager zijn.

2. Formatieve knelpunten
De Leusdense organisatie is de laatste jaren ingekrompen. Er is fors bezuinigd op het personeel. In 2013 is een taakstelling 9 fte opgelegd en vervolgens nog een keer 9 fte bij de interne kerntakendiscussie. Deels is deze formatiereductie omgezet in een flexibele schil. We merken echter dat we de flexibele schil continue volledig inzetten en dat we daarmee nog niet uitkomen. We zien de capaciteitsvraag toenemen en hebben de afgelopen jaren veel ingehuurd. Enerzijds komt dit door nieuwe wettelijke taken en anderzijds door eigen lokale ambities. In de Najaarsnota 2017 is reeds een structurele formatie-uitbreiding in verband met de toenemende regeldruk/controlelast en de toenemende dynamiek aan de ruimtelijke- en gebieds-ontwikkelingskant opgenomen. Daarbij is destijds ook aangegeven dat overige formatieve knelpunten nog zouden worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er nog de nodige structurele- en incidentele knelpunten liggen.

Uit de inventarisatie blijkt o.a. dat een aantal taken structureel is, terwijl de dekking incidenteel geregeld is. Incidentele inhuur is met de aantrekkende markt duurder dan mensen bij ons in dienst nemen. Omdat we zien dat de taken structureel zijn, willen we hier een structurele oplossing voorstellen (informatieanalist, ICT- specialist, medewerker DIM en de financieel adviseur). Daarnaast speelt het ingaan van nieuwe privacy- wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het hebben van een Privacy Officer AVG is verplicht. Dit betreft nieuwe taken.
Incidenteel is er ook een aantal knelpunten. We zien dat de dynamiek in het ruimtelijke domein doorzet mede door de aantrekkende economie. Ontwikkelingen in het ruimtelijk domein kennen een lange doorlooptijd, zowel in de voorbereiding als in de procedures. Ondanks toevoeging van formatie, is de portefeuille nog steeds omvangrijker dan de beschikbare capaciteit. Gelet op die doorlooptijd mag ook verwacht worden dat de omvang van de portefeuille niet hard terug loopt. Daarnaast staat een aantal grotere projecten op stapel. Verder blijven er initiatiefnemers komen met nieuwe ontwikkelingen die niet in bestemmingsplannen passen en vragen om maatwerk. In het Huis van Leusden gaan we samen werken met andere organisaties. Het Huis van Leusden heeft vanaf de eerste ideeën een ander karakter meegekregen dan het voormalige gemeentehuis. Belangrijkste is dat dit “het Huis” van de samenleving moet zijn waar ontmoeten centraal staat tussen passanten, bezoekers en medewerkers van de verschillende organisaties. Het gebouw moet een uitnodigend en transparant karakter hebben waarin het publieke gedeelte voor iedereen toegankelijk en te gebruiken is. We gaan mee met een ontwikkeling die hospitality, ook wel ‘gastvrijheid’, wordt genoemd. Dit is niet alleen een taak van de receptie maar raakt het DNA van de organisaties in het huis en de bedrijfscultuur. Door toevoeging van het verantwoordelijkheidsgebied hospitality wordt benadrukt dat vanuit een integrale gedachte gewerkt en gestuurd gaat worden. Dit betekent een plus op de dienstverlening die we al kenden. Om te komen tot een goede invulling van hospitality huren we incidenteel in.
Daarnaast is inzet nodig op het gebied van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Beheer openbare ruimte (BOR). Zetten we in op een strategisch adviseur om doelmatig en efficiënt samen te kunnen werken in de regio en in samenwerking te komen tot een Strategische Agenda en we zetten in op werkzaamheden voortkomend uit Omgevingsvisies en het Sociaal Domein.  Verdere structurele formatieve gevolgen zullen worden meegenomen bij de integrale afweging bij de behandeling van de kaderbrief/nieuw beleid 2019.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2018-2022
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.