Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Samenleving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018 - 2022

Vanaf 2019 nemen de kosten binnen het Domein Samenleving sterk toe. Voornaamste oorzaak van deze stijging zijn de verwachte toename van de zorgkosten Jeugd en WMO (€ 359.000) een stijging van de bijdrage aan het RWA (€ 19.000) en de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 (€ 340.000). De invoering van het abonnementstarief wordt voor € 181.000 gedekt door de te verwachten bijdrage van het Rijk daarvoor (zie programma algemene dekkingsmiddelen.

1. Zorgkosten nieuwe taken Sociaal Domein
Het inkoopkader 2018 voor de zorgkosten Sociaal Domein is vastgesteld op basis van het werkelijk kostenniveau over 2016 en 2017. Daarbij wordt de verwachte toename van de zorgkosten met € 1,7 miljoen in deze voorjaarsnota verwerkt. Voor de jaren 2018 en 2019 kunnen de toegenomen kosten vanuit de reserve Sociaal Domein (€ 429.000 in 2018 en € 272.000 in 2019), de in de begroting aanwezige stelposten (€ 1.017.000 in 2018 en € 1.026.000 in 2019) en de onderbesteding die binnen de totale begroting Sociaal Domein is aangewend (€ 284.000 in 2018 en € 432.000 in 2019) worden opgevangen.
Vanaf 2020 ontstaat er echter een structureel nadeel van € 359.000 binnen de begroting van het Sociaal Domein. Daarbij moet opgemerkt worden dat In de Meerjarige Financiële Verkenning nog een bedrag van € 459.000 werd genoemd. Op basis van de werkelijke kosten is het budget voor woningaanpassingen in deze voorjaarsnota structureel verlaagd met € 100.000 waardoor het nadeel Sociaal Domein nu kan worden teruggebracht tot € 359.000. De mutaties in deze voorjaarsnota zijn nader gespecificeerd in de onderstaande tabel:

In 2018 moeten keuzes worden gemaakt over het nemen van maatregelen op lokaal en regionaal niveau met het oog op de betaalbaarheid van zorg. In het college-uitvoeringsprogramma worden daarvoor nadere voorstellen gedaan met als doel meer regie te kunnen voeren op de inkoop van met name de gespecialiseerde zorg.

Opgemerkt wordt dat de hierboven geactualiseerde ramingen voor de zorgkosten zijn gebaseerd op het kostenniveau voor 2018. De verwachte trend, ook landelijk, is dat de zorgkosten de komende jaren verder zullen stijgen. Bij de maartcirculaire hebben we aanvullende middelen ontvangen om de prijs- en volumestijgingen binnen het Sociaal Domein voor de komende jaren op te kunnen vangen. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:

Wij hebben deze middelen vooralsnog op een stelpost gereserveerd in afwachting van de werkelijke kostenontwikkeling (zie ook onderdeel 1, Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

De uitvoeringskosten voor de Zorgadministratie zijn de laatste jaren fors toegenomen. Voor 2017 en 2018 hebben we daarvoor het uitvoeringsbudget incidenteel verhoogd met € 100.000 omdat het de verwachting was dat op termijn nog een besparingspotentieel zou kunnen worden gerealiseerd door een efficiëntere gegevensverwerking. Inmiddels is duidelijk dat dit in de huidige setting (uitvoering ZA door Amersfoort) niet realiseerbaar zal zijn. Het college is dan ook voornemens de Zorgadministratie op een andere meer efficiëntere wijze te organiseren waardoor de uitvoeringskosten omlaag kunnen worden gebracht. Het geschetste worst- case scenario levert daarbij een budgettair voordeel op van
€ 74.800 structureel. Een voorstel daarvoor is in juni in de raad behandeld. De financiële gevolgen worden na het aanbestedingstraject in de begroting verwerkt.

2. Abonnementstarief WMO
Vanaf 1 januari 2019 zal voor diensten “oud WMO” (Huishoudelijke Hulp, en WRV) een uniform abonnementstarief worden ingevoerd van maximaal € 17,50 per 4 weken per huishouden. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt dan niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, vermogen en gebruik door de cliënt. De inkomstenderving in de begroting wordt berekend op
€ 190.000 structureel. Daarnaast wordt een aanzuigende werking op de maatwerkondersteuning verwacht van € 150.000. Per saldo dus een structureel nadeel van € 340.000 vanaf 2019. De kosten worden deels gedekt door een bijdrage van 145 miljoen (macro) die het Rijk beschikbaar zal stellen. Indien dit budget wordt verdeeld via het accres gaat het voor Leusden om een bedrag van € 181.000 (zie ook programma algemene dekkingsmiddelen, onderdeel stelposten).

De invoering van een nieuwe loonschaal voor Hulp bij het Huishouden als gevolg van de CAO wijziging (AmvB reële prijs) zal vanaf 2019 gevolgen hebben voor de tarieven en daarmee voor onze begroting. De extra kosten zijn mede afhankelijk van de inschaling van het huidige personeel en nieuwe afspraken die met de zorgleverancier moeten worden gemaakt over de uitvoering van de Algemene Voorziening (aantal uren, etc). De kosten zullen vanuit het accres onderdeel Sociaal Domein moeten worden opgevangen en zullen wij meenemen bij het samenstellen van de najaarsnota 2018.

3. Participatiebroedplaats Achterveld
Voorgesteld wordt een krediet van € 296.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een participatiebroedplaats in de voormalige Bibliotheek Achterveld. Op deze plek worden, na de noodzakelijke verbouwing, activiteiten georganiseerd op het gebied van inloop, ontmoeting (DAVA), wonen en begeleiding van jongeren (St. Klein Agteveld) en dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen (King Arthur).
De kapitaallasten die uit de investering voortvloeien bedragen € 14.800 en worden volledig terugverdiend door de te genereren huurbaten van de nieuwe gebruikers. Per saldo kost deze voorziening de gemeente € 14.300 structureel zijnde het aan DAVA te verstrekken prestatiesubsidie voor beheer en exploitatie van het pand, het saldo tussen kostendekkende huur en exploitatielasten en het aframen van de huuropbrengst van de oude bibliotheek die in afwachting van de verdere planontwikkeling nog in de gemeentebegroting was opgenomen.

De wens voor de realisatie van een participatiebroedplaats past binnen de in het coalitieakkoord opgenomen wens om initiatieven, waarbij bewoners elkaar informele zorg en ruimte voor ontmoeting bieden en geven en collectieve en innovatieve zorgvoorzieningen worden opgezet, te ondersteunen.


Tabel mutaties uitvoering begroting 2018-2022
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.