Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019 -2023De toename van de lasten binnen het Domein Bestuur wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie van de gemeentelijke bijdrage VRU, zie toelichting onder 1. Daarnaast laat de technische wijzigingen in 2019 een incidenteel nadeel zien van € 129.000 binnen dit domein, dit wordt met name veroorzaakt door extra capaciteitsinzet door uitval van langdurige ziekte. De dekking wordt gevonden binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, het resultaat is budgetneutraal.

1. Gemeentelijke bijdrage VRU
De ontwerp begroting 2020 tevens geactualiseerde begroting 2019 van de VRU heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De structurele verhoging als gevolg van loon- en prijsaanpassingen wordt gedekt uit de stelpost loon-en prijsaanpassing (progr. alg.dekk.middelen). Het betreft € 12.500 in 2019 en vanaf 2020 structureel € 67.200. De overige mutaties zijn een gevolg van een aantal incidentele en structurele beleidsbijstellingen (raadsvoorstel L210944, 6 juni 2019).

2. Herverdeeleffect Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
Voor het uitvoeren van gemeenschappelijke via VNG gecoördineerde activiteiten (o.a. KING, A+O fonds) is een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) gecreëerd. Hiermee is de financiering van kosten gewijzigd. De feitelijke situatie is dat het bedrag aan het collectief door de VNG uitgevoerde taken ieder jaar hoger was dan de reservering. In de oude situatie zou het verschil tussen het benodigde bedrag en de reservering in mindering zijn gebracht op de uitkering uit het gemeentefonds. Dat gebeurt nu niet. In plaats daarvan int de VNG deze bedragen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering bij de gemeenten. Als gevolg hiervan is een structureel nadelig herverdeeleffect van € 20.000 ontstaan.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.