Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat voorjaarsnota

Inhoud

Resultaat Voorjaarsnota

Toelichting resultaat

2019
De startpositie voor 2019 (a.) ging uit van een positief resultaat van € 46.800. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2019 opgenomen welke in totaal zorgen voor een verslechtering van het resultaat in 2019 met € 1.137.300. Dit nadeel wordt voor een groot deel
(€ 890.000) veroorzaakt door het tekort Sociaal Domein. De ontwikkeling op de programma’s (d.) komen voor het jaar 2019 uit op een tekort van € 1.199.900 waardoor het totale begrotingstekort vooralsnog uitkomt op € 2.290.400. Het verwachte tekort van deze Voorjaarsnota in 2019
(e. € 1.153.100) wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.
Bij de uitwerking van de scenario’s ter dekking van het tekort Sociaal Domein hebben wij een verkenning van de begrotingspositie opgesteld. Hieronder wordt schematisch weergegeven waar de actuele begrotingspositie (g.) op uitkomt en wat de verschillen hiervan zijn ten opzichte van het verwachte begrotingstekort uit deze verkenning.De (belangrijkste) oorzaken van dit verschil in 2019 zijn:

 • De kosten ad. € 150.000 als gevolg van renovatie De Korf zijn doorgeschoven naar 2021;
 • De stelpost van € 100.000 ter kwalificering van de risico’s uit de verkenning vervalt in 2019;
 • De OZB opbrengst daalt met € 188.000;
 • Het Centraal Knelpuntenbudget wordt in 2019 verhoogd met € 220.000;
 • Verhoging van de stelpost BTW-compensatiefonds voor de algemene uitkering met € 91.500.

2020-2023
De verschillen in de jaren 2020-2023 ten opzichte van de verkenning geven geen aanleiding om de taakstelling vanuit het tekort Sociaal Domein bij te stellen. Argumenten hiervoor zijn dat de taakstelling wordt bepaald voor de jaren 2020-2022. De verbetering van de begrotingspositie in 2023 wordt in belangrijke mate beïnvloedt door verhoging van de Algemene Uitkering; de toevoeging van het accres voor de jaarschijf 2023. Deze raming heeft nog een hoge mate van onzekerheid en zal via de meicirculaire van het rijk verder worden bijgesteld.

Voorstel en dekking
Wij stellen de raad voor:

 1. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
 2. Het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2019 van € 1.153.100 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
 3. Het vanaf 2020 negatieve begrotingssaldo te betrekken bij de scenario’s dekking tekort Sociaal Domein;
 4. Het surplus van de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 1.900.000 ter aanvulling van het weerstandsvermogen toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
 5. De reserve Sociaal Domein vanuit de Algemene reserve basisdeel aan te vullen met een bedrag van € 800.000
 6. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:

- Begrotingswijziging nr. 1005;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1020, 1021, 3010;

7. Het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:

- € 300.000 voor een voorbereidingskrediet IKC Groenhouten;
- € 50.000 voor een voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria;
- € 35.000 voor overbruggingswerkzaamheden brandweerkazerne Leusden;
- € 765.000 voor renovatie van de wegen en riolering Ursulineweg;
- € 288.500 voor een aanvullend krediet renovatie toplaag kunstgrasvelden 3 en 4 Roda ’46;
- € 20.900 voor aanschaf van het Klikotronics registratiesysteem.