Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019-2023


De toename van de lasten binnen de Overhead wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie van twee formatieve uitbreidingen en toevoeging aan de flexibele schil vanuit de gerealiseerde overhead taakstelling € 150.000 in 2019, € 190.000 in 2020, vanaf 2021 structureel € 250.000. Dekking stelpost taakstellende bezuinigingen in het prgr. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (zie toelichting onderdeel 2. Monitor bezuinigingen / Stelposten Alg.dek.).

1. Benchmarkonderzoek Berenschot
Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu veranderend takenpakket voor de gemeente. In de raad zijn vragen gesteld over de formatieve inzet en is een motie ingediend om sturingsinformatie te verkrijgen ten aanzien van de formatie. Om inzicht te krijgen in formatie, taken en kosten passend bij de gemeente Leusden besluit het college een onderzoek uit te laten voeren door Berenschot. De totale kosten bedragen incidenteel € 11.146 te dekken uit de post onvoorziene uitgaven (Collegebesluit L206279, maart 2019).

2. Schoonmaak Gemeentehuis
In de businesscase rond de herontwikkeling van het gemeentehuis is opgenomen dat de schoonmaakkosten van het gemeentehuis met ca. 50% gereduceerd (reductie ca. € 40.000 p/j) zouden worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat door de inrichting van het nieuwe gemeentehuis en het intensieve gebruik deze taakstelling niet gehaald kan worden. Hierbij wordt € 20.000 van de taakstelling als een besparingsverlies opgevoerd. Wij stellen u voor deze structureel in de begroting te verwerken. Daarna resteert nog de taakstelling om de overige € 20.000 aan besparingsopgave op te vangen binnen de businesscase van de herontwikkeling.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.