Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019 - 2023


Het nadelige resultaat na bestemming (€ 247.000) binnen het Domein Leefomgeving voor het jaar 2019 wordt veroorzaakt door een cumulatie van diverse meer kleinschalige budgettaire bijramingen stellingen rond het beheer van de openbare ruimte (ca. 130.000). Hier onder vallen de aanlegkosten van een tweede Jongerenontmoetingspunt, neerwaartse bijstelling van leges kabels en leidingen (betreft een structurele bijstelling), bestrijding van de Eikenprocessierups en Japans Duizendknoop, incidenteel onderzoek naar mogelijk verontreinigde grond, jaarlijkse bijstelling van areaalbudget naar aanleiding van de geactualiseerde woningbouwplanning. Daarnaast manifesteert er zich een incidenteel nadeel in 2019 binnen dit domein als gevolg van extra personele inzet en ziektevervanging (totaal ca. € 110.000). Deze meerkosten worden gedekt vanuit budgetten binnen de programma’s Overhead en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, het resultaat is per saldo budgetneutraal.
Een aantal grootschalige projecten kan budgettair neutraal worden uitgevoerd. Uitzondering hierop vormt de vervanging van twee kunstgras toplagen bij voetbalvereniging Roda ’46. Deze benodigde onderhoudsuitgave valt hoger uit dan in de begroting is voorzien. De financiele gevolgen hiervan worden betrokken bij de onderhoudsactualisatie welke in het najaar van 2019 zal plaatsvinden.

1. Voorbereidingskrediet IKC Groenhouten
Basisscholen De Hobbit en Het Kompas, Humanitas en Scholen in de Kunst hebben een gezamenlijke inhoudelijke visie opgesteld voor realisatie van IKC Groenhouten. Er wordt nu een Programma van Eisen en een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van € 300.000 ter beschikking te stellen voor de inhuur van een externe projectmanager en een architect. De uit de investering voortkomende kapitaallasten worden ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

2. Voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria
MFC Atria moet worden uitgebreid met 2 lokalen vanwege het toenemende aantal leerlingen. Vooruitlopend op het nog aan te vragen uitvoeringskrediet wordt nu een voorbereidingskrediet van € 50.000 aangevraagd. De uit de investering voortkomende kapitaallasten worden ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

3. Inventarisatie toekomstscenario’s brandweerkazerne Leusden Centrum
De huidige brandweervoorzieningen in Leusden blijven gehandhaafd. De brandweerkazerne aan de Burgemeester van der Postlaan is echter gedateerd en voldoet niet meer aan de huidige eisen en wensen. Op basis van eerder onderzoek naar verschillende locaties heeft de huidige locatie de uitdrukkelijke voorkeur. Om inzicht te krijgen in een goede afweging tussen minimaal noodzakelijke aanpassingen, renovatie of nieuwbouw is het noodzakelijk om een (financiële) inventarisatie te laten maken van deze scenario's. Daarnaast biedt de locatie bij de brandweerkazerne wellicht aanvullende mogelijkheden voor het herhuisvesten van de politie, die meegenomen kunnen worden in deze scenario's. Ter overbrugging van de periode tot aan de uitvoering van minimaal noodzakelijk aanpassingen / renovatie / nieuwbouw is voor een veilige en prettige werkomgeving een aantal dringend noodzakelijke, mogelijk tijdelijke verbeteringen nodig, die niet vanuit het regulier onderhoud gefinancierd kunnen worden. Het college vraagt de raad een krediet ter beschikking te stellen ter hoogte van € 40.000 voor de inventarisatie (dekking uit de algemene reserve flexibel deel) en
€ 35.000 voor de overbruggingswerkzaamheden aan de brandweerkazerne (de kapitaallasten worden in 2019 ten laste van de stelpost onvoorzien gebracht en komen vanaf 2020 t.l.v. het begrotingsresultaat).

4. Renovatie Ursulineweg
Het college heeft besloten om te starten met de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud aan de riolering van de Ursulineweg en deze werkzaamheden te combineren met het groot onderhoud van de weg én om een 30 km verblijfsgebied in te voeren. De raad wordt verzocht een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 765.000 voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden. Dekking van de uitgaven vindt als volgt plaats:

  • € 663.000 bijdrage vanuit de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen (wegen en riolering)
  • € 25.000 exploitatiebijdrage vanuit de uitgifte van vier kavels
  • € 77.000 bijdrage vanuit faciliterende grondexploitatie De Plantage
  • € 765.000 totaal aanwezige dekking.

5. Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van Roda ‘46
Jaarlijks worden de kunstgrasvoetbalvelden bij Roda ’46 gekeurd. De beide kunstgrasvelden 3 en 4, welke Roda ’46 van de gemeente huurt, zijn afgekeurd. Het schokabsoberend vermogen van de velden ligt op een aantal plekken onder de norm waardoor de veiligheid van spelers niet meer gegarandeerd kan worden. Met aanvullend kleinschalig onderhoud aan de velden is gepoogd de velden weer goedgekeurd te krijgen. De uitgevoerde werkzaamheden hadden echter niet het gewenste effect. Het college heeft besloten om de in 2020 geplande vervanging van de toplagen te vervroegen naar medio 2019. De velden zijn daarmee in het seizoen 2019-2020 weer beschikbaar voor het spelen van competitiewedstrijden. Ten tijde van collegebesluitvorming (april 2019) bestond op basis van een eerste kostenraming het inzicht dat de verwachte meerkosten en onvoorziene uitgaven circa € 288.500 zouden bedragen. De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 288.500 ter vervanging van de twee toplagen. De hoger dan geplande onderhoudsuitgave zal betrokken worden bij de actualisatie van het meerjarenonderhoud. Naar verwachting kunnen de structurele gevolgen van de onderhoudsactualisatie in de Najaarsnota 2019 worden opgenomen. Op dat moment zijn ook de feitelijke meerkosten van de twee toplagen bekend. Daarnaast zal op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsperspectief bekeken worden in hoeverre de nu ervaren kostenontwikkelingen leiden tot bijstelling van de door Roda ’46 te betalen huursom. De twee oude toplagen kenden nog een resterende boekwaarde van € 131.000. De raad wordt voorgesteld deze boekwaarde versneld af te schrijven en te dekken vanuit de daartoe bestemde middelen vanuit de reserve dekking kapitaallasten economisch nut. Het versneld afschrijven van de resterende boekwaarde van de velden kent daarmee geen budgettair effect.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.