Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2019 - 2023

De toename van de lasten in 2019 binnen het Domein Ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten van Koningsdag (dekking uit de stelpost onvoorzien) en het Parapluplan Cultureel Erfgoed. Daarnaast laat de technische wijzigingen in 2019 een incidenteel nadeel zien van € 50.000 binnen dit domein, dit wordt met name veroorzaakt door extra capaciteitsinzet door uitval van langdurige ziekte. De dekking wordt gevonden binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, het resultaat is budgetneutraal.

1. Koningsdag 2019
De koning heeft op 27 april 2019 de regio Amersfoort bezocht. Hoewel de route die het koninklijk gezelschap heeft afgelegd zich in de binnenstad van Amersfoort bevond, is de regio nadrukkelijk vertegenwoordigd in het hele programma. Van alle regiogemeenten is inzet en tijd gevraagd voor het regionale gedeelte. Naast tijd is er ook aan alle regiogemeenten een financiële bijdrage gevraagd. Voor Leusden is de regionale bijdrage € 12.000 en voor de uitvoeringskosten was een bedrag van circa € 8.000 voorzien, totaal benodigde kosten € 20.000 (Collegebesluit L206674, maart 2019). De werkelijke uitvoeringskosten bedragen uiteindelijk € 1.000 waardoor de totaal benodigde kosten
€ 13.000 zijn, te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

2. Vervolg bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed’
In haar vergadering van 19 april 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht met inwoners een vervolgslag te maken op- en aanpassingen te doen in het Parapluplan Cultureel Erfgoed. Naar verwachting kan in het vierde kwartaal van 2019 het aangepaste bestemmingsplan Parapluplan Cultureel Erfgoed aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. De kosten van het in de motie omschreven vervolgtrajact bedragen € 45.000. Dit betreft onder andere kosten van inhuur van een fotograaf, het actualiseren van waardestellingen en de organisatie van informatie-avonden.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.