Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018-2022

Het resultaat binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien laat voor 2018 een nadeel van € 476.000 zien door een lagere Algemene Uitkering als gevolg van het lagere accres ten opzichte van de meicirculaire en een hogere uitname i.v.m. de kleinere ruimte onder het BCF plafond. De jaarschijven daarna laten een klein voordeel zien als gevolg van een verlaging van de stelpost loon- en prijsstijgingen en een lichte toename van het accres.

1. Algemene Uitkering
De raming van de Algemene Uitkering Gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2018 en de septembercirculaire 2018. De structurele gevolgen van de meicirculaire zijn al verwerkt in de ontwerp-begroting 2019-2022. De septembercirculaire laat vooral in de jaren 2018 en 2019 een nadeel zien ten opzichte van de begroting. Het gaat daarbij voor de jaarschijf 2018 om het lagere accres en de neerwaartse bijstelling van de ruimte onder het BCF. Voor 2019 gaat het om een verlaging van de IU Jeugd en WMO vanwege een uitname voor de uitvoeringskosten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het PGB trekkingsrecht. Deze uitname kan, gelet op de tekorten in de zorg, niet in mindering worden gebracht op de zorgbudgetten. Voor een verdere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de memo septembercirculaire die u onlangs heeft ontvangen.

De jaarschijf 2018 van de meicirculaire laat een voordelig resultaat zien van € 337.200. Dit voordeel wordt voor € 345.300 veroorzaakt door een hogere bijdrage voor loon- prijs- en volumestijgingen Sociaal Domein. Voorgesteld wordt dit bedrag aan te wenden om het tekort op de zorgkosten voor de jaarschijf 2018 deels te kunnen dekken (zie domein samenleving). Daarnaast wordt een bedrag van
€ 82.300 aan reserveringen (zie a. t/m f.) functioneel geraamd binnen de domeinen. Tot slot wordt een bedrag van € 106.500 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsstijgingen, waardoor het budgettair saldo van de meicirculaire 2018, jaarschijf 2018 € 16.100 voordelig bedraagt.

De mutaties Algemene Uitkering zijn als volgt te specificeren:

2. Stelposten en taakmutaties
• De stelpost nieuw beleid wordt met in totaal € 40.000 afgeraamd voor diverse projecten. De middelen worden, middels toevoeging aan de algemene reserve met aangewezen bestemming, gereserveerd.
• Op de stelposten staat voor 2018 nog een budget van € 623.700 dat betrekking heeft op het Sociaal Domein. Het gaat daarbij om:

Voorgesteld wordt deze middelen aan te wenden voor dekking van het verwachte tekort op de zorgkosten 2018 (zie domein samenleving, onderdeel 1);
• De negatieve stelpost van € 128.000 die in de begroting is opgenomen als nog te ontvangen baten vanuit de regeling fonds tekortgemeenten Sociaal Domein kan komen te vervallen. In plaats daarvan ramen wij aan de batenkant een inkomst van € 200.000 aanvullende rijksmiddelen Sociaal Domein. Leusden heeft een aanvraag ingediend van € 365.000. Inmiddels is bekend dat de door de gemeenten ingediende claims vele malen hoger liggen dan de € 200 miljoen die in het fonds beschikbaar is. Bij de decembercirculaire 2018 is bekend welk bedrag vanuit het fonds zal worden toegekend aan Leusden.
• De middelen voor armoedebestrijding ad. € 63.400 die beschikbaar zijn gesteld voor 2018 worden gereserveerd in de algemene reserve met aangewezen bestemming. In 2019 worden voorstellen gedaan ter besteding van deze middelen.

 

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.