Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Toelichting resultaat
De startpositie voor 2018 (a.) ging uit van een tekort van € 120.000 dat wordt gedekt uit de algemene reserve flexibel deel. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2018 opgenomen. Hieronder vallen de structurele gevolgen Najaarsnota 2017 voor de jaarschijf 2018 en de Voorjaarsnota 2018 (beide gedekt uit de algemene reserve basisdeel) en de overige begrotingswijzigingen (gedekt uit de algemene reserve flexibel deel). Voor het jaar 2018 geeft de Najaarsnota 2018 een positief resultaat van € 86.500. Het voorlopige tekort in 2018, wat ten laste van de algemene reserve basisdeel wordt gedekt, komt hiermee op € 356.400 (€ 442.900 - € 86.500).

De structurele begrotingspositie 2019-2022 (a.) kwam uit op een positief begrotingsresultaat van oplopend € 231.000 in 2022. Het verwachte structurele tekort van € 890.000 in het Sociaal Domein is vanaf 2019 via de 1e begrotingswijziging in de begroting verwerkt. In deze Najaarsnota stellen wij u voor om het dekkingsvoorstel voor het tekort Sociaal Domein voor 2019 zoals opgenomen in de geamendeerde begroting te wijzigen. Door een meevaller in de BUIG en inzet van gereserveerde middelen uit de meicirculaire kan het tekort voor 2018 volledig worden gedekt en is een extra storting in de reserve Sociaal Domein in 2018 mogelijk. Daardoor kan het tekort 2019 volledig uit de reserve Sociaal Domein worden gedekt en kan de onttrekking aan de algemene uitkering van € 409.200 worden teruggedraaid. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar domein Samenleving ad 1.

De ontwikkelingen op de programma’s in de Najaarsnota (opgenomen onder d.) zorgen in 2019 voor een tekort van € 141.300 dat wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel. Vanaf 2020 zorgen de resultaten voor een geringe bijstelling van de stelpost ‘nader te nemen maatregelen’ (opgenomen onder f.).

 

Voorstel en dekking:

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De Najaarsnota 2018 vast te stellen;
2. Het voorlopige positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2018 voor de jaarschijf 2018 van € 86.500 toe te voegen aan de algemene reserve, basisdeel;
3. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2018 voor de jaarschijf 2019 van € 141.300 te dekken ten laste van de algemene reserve, basisdeel;
4. De structurele doorwerking van de Najaarsnota naar 2020 en verdere jaren te verwerken door het bijstellen van de stelpost nader te nemen maatregelen ter dekking van het begrotingstekort.
5. Conform de Kaderbrief 2019 en ter dekking van het CUP 2018-2022:
- het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 256.000 over te hevelen naar de algemene reserve, aangewezen bestemming;
- de ruimte in de reserve fonds maatschappelijke vraagstukken ad. € 82.200 over te hevelen naar de algemene reserve, aangewezen bestemming.
6. Het subsidieplafond programma 3 Samenleving als gevolg van de mutaties met
€ 427.000 te verhogen;
7. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1027, 1030, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 3010 en 3011.
8. De volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
- € 500.000 voor vervangen brug Horsterweg;
- € 100.000 voor een aanvullend krediet reconstructie Noorderinslag;
- € 358.000 voor vervangen E-layer, toplaag en beregeningsinstallatie hoofdveld MHCL.