Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018 - 2022

De mutaties binnen het Domein Leefomgeving leiden in het jaar 2018 tot een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting. Incidentele voordelen zijn de baten uit groenverkopen en de vrijval van kapitaallasten door gefaseerde investeringen in de openbare verlichting. Vanuit de hoger dan voorziene baten kunnen in 2019 een aantal incidentele nadelen worden opgevangen. Denk hierbij aan onvoorziene uitgaven op het gemeentelijke gebouwenbeheer, lager dan begrote inkomsten op binnensport accommodaties en het incidenteel afboeken van de openstaande taakstelling accommodatiebeheer (wordt meegenomen bij aanstaande aanbesteding gebouwenonderhoud). Daarnaast worden er binnen het Domein Leefomgeving een aantal aanvullende investeringskredieten aangevraagd. De afschrijving voortkomend uit deze aanvullende kredieten leiden tot een hogere last in de begrotingsjaren 2019 en verder.

1. Vervangen brug Horsterweg
Naar aanleiding van de "Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen viaducten" van het Ministerie van infrastructuur en Milieu zijn de betonnen kunstwerken in Leusden kwalitatief getoetst. Hierbij is geconstateerd dat de verkeersbrug van de Horsterweg over het Valleikanaal niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor zwaar verkeer. In aanvullende onderzoeken is bepaald dat een versterking van de bestaande brug niet tot de mogelijkheden behoort. Vanuit de onderhoudsvoorzieningen zijn geen middelen aanwezig die als dekking ingezet kunnen worden van de nu benodigde vervanging. Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor de vervanging van de verkeersbrug en de jaarlijkse afschrijvingslast (60jr) van € 8.300 per jaar bij te ramen in de begroting. De uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels gestart vanwege de geplande werkzaamheden aan de Hessenweg. De verkeersbrug Horsterweg dient op dat moment als omleidingsroute te fungeren.

2. Aanvullend krediet reconstructie kruispunt Noorderinslag
De kosten van de reconstructie van de kruising Groene Zoom-Heiligenbergerweg-Noorderinslag vallen hoger uit dan het hiervoor geraamde krediet. Door een broedende Sperwer kon een deel van de werkzaamheden aan de kruising niet worden uitgevoerd. Nu het nest (‘horst’ genaamd) leeg is kan ook het noordelijk deel van de kruising in een extra fase gereconstrueerd worden en kan de 2e rechtsaf stroken, noodzakelijk voor de goede verkeersdoorstroming worden gerealiseerd. Om de reconstructie volgens plan te kunnen voltooien is een aanvullend krediet nodig van totaal € 100.000. Deze meerkosten worden als volgt verklaard:
- € 44.000 vertragingskosten als gevolg van de broedende sperwer;
- € 56.000 overschrijding van af te voeren hoeveelheden materiaal waar onder teerhoudend asfalt.
Wij stellen u voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. De jaarlijkse afschrijvingslast (25jr) voortkomend uit de meerkosten bedraagt € 4.000 per jaar en dient te worden bijgeraamd in de begroting.

3. Vervangen e-layer hoofdveld MHCL
In het voorjaar van 2018 (tijdens de reguliere vervanging van de toplaag) is geconstateerd dat de e-layer van het eerste hockeyveld vroegtijdig vervangen moest worden. In de onderhoudsplanning buitensportaccommodaties is hier geen rekening mee gehouden. De meerkosten van het vervangen van de e-layer komen neer op € 125.000. Wij stellen u voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 125.000. De afschrijvingslasten ad € 6.300 (20 jaar) dienen te worden bijgeraamd in de begroting.
Een tweede financieel effect is dat de oude e-layer per 2018 nog een boekwaarde kent van € 53.000. Deze resterende boekwaarde wordt in 2018 afgeboekt. De versnelde afschrijving kan plaats vinden door middel van een even grote onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten economisch nut. De versnelde afschrijving kent daarmee geen budgettair effect in de begroting.
Naast de nieuwe e-layer (€ 125.000) worden – vanuit de reguliere onderhoudsplanning - ook de toplaag van het hoofdveld, speelveldinrichting (totaal € 191.000) en de beregeningsinstallatie van het veld (€ 42.000) vervangen. De investeringen buiten de e-layer om worden gedekt middels een bijdrage uit de voorziening buitensportaccommodaties en leiden niet tot financiële gevolgen in de gemeentelijke begroting. Derhalve stellen wij u voor middels deze najaarsnota tevens kredieten beschikbaar te stellen voor de geplande vervanging van de toplaag en de beregeningsinstallatie.

4. 0-meting aanbesteding gebouwenbeheer
Onze gebouwgegevens hebben veelal hun oorsprong vanuit het verleden. Tekeningen en certificaten zijn veelal opgesteld bij de realisatie van het gebouw. De gegevens in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) zijn bij uitvoering van maatregelen geactualiseerd, maar nog veel basisgegevens zijn in het verleden tot stand gekomen. Dit geeft aanleiding tot een meer grootschalige actualisatie van de gebouwdossiers, mede om te komen tot een goede aanbesteding van het gebouwenonderhoud in de komende jaren. Middels een meervoudig ondershandse aanbesteding is daartoe de uitvoering van een zogenaamde 0-meting uitgevraagd. Dit betreft enerzijds een integrale beoordeling en inventarisatie van gebouw en het gebouwdossier. Anderzijds een inventarisatie van mogelijke maatregelen tot verduurzaming van de gemeentelijke panden. Resultaten van de 0-meting worden vastgelegd in een nieuw beheerpakket. De raad wordt voorgesteld:
- € 20.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de duurzaamheidsscans vanuit de algemene reserve, flexibel deel. Dit bedrag is hiertoe binnen de algemene reserve flexibel deel gereserveerd en vraagt dus niet om aanvullende middelen;
- € 40.100 incidenteel aanvullend beschikbaar te stellen voor uitvoering van de 0-meting;
- € 5.500 structureel aanvullend beschikbaar te stellen voor licentiekosten van het beheerpakket.
De aanvullende bedragen dienen te worden bijgeraamd in de begroting.

5. Sloop sportzaal de Meent en Binnenhuys
De sportzaal aan de Meent 4 is vanaf september 2018 gesloten. De sportactiviteiten zijn verplaatst naar het nieuwe sportcentrum Buiningpark en andere gemeentelijke binnensportaccommodaties. De nevenruimtes van de sportzaal hebben in participatie-broedplaats De Smederij aan de Hoefijzer 18 een nieuw onderdak gevonden. Op de locatie van sportzaal De Meent en de basisscholen De Hobbit en Het Kompas gaat een herontwikkeling plaatsvinden met een nieuw Integraal Kindcentrum en woningbouw. Het is wenselijk om het pand zo spoedig mogelijk te slopen. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 155.000. De kosten voor het gehele slooptraject inclusief tijdelijke groenvoorzieningen en het afschrijven van de resterende boekwaarde zijn geraamd op € 155.000 en kunnen worden onderverdeeld in de volgende componenten:

De sloopkosten bestaan uit de kosten voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden, maar ook uit de kosten van voorbereiding en advies, asbestinventarisatie en –sanering, externe projectbegeleiding en onvoorzien. De resterende boekwaarde van het pand bedraagt in 2019 € 23.700 en dient na de sloop in 2019 in 1 keer te worden afgeschreven. Wij stellen u voor de incidentele kosten ad. € 155.000 te dekken vanuit de algemene reserve, basisdeel. Door de éénmalige afschrijving van de resterende boekwaarde vervallen vanaf 2020 de structurele kapitaallasten ad. € 4.700. Deze kunnen van de begroting worden afgeraamd.

6. Gedeeltelijke kwijtschelding lening De Groene Belevenis (DGB)

Op 16 mei 2018 en 25 september 2018 zijn memo’s naar de raad verzonden inzake de financiële situatie van De Groene Belevenis (DGB). Aan de hand van een Quick scan is in kaart gebracht welke stappen gezet moeten worden om te komen tot een realistisch toekomstperspectief. Eén van de genoemde maatregelen is dat de gemeente de lening aan DGB deels kwijtscheldt. Vanaf 31-12-2018 dient DGB jaarlijks € 9.200 af te lossen op de lening. De liquide middelen van DGB zijn echter zodanig laag dat aflossing nog maar 2 jaar mogelijk is.
Eventuele besluiten over kwijtschelding van de lening van € 92.000 worden uitgesteld totdat de evaluatie met de raad in de raadsvergadering van 31 januari 2019 heeft plaatsgevonden.

7. Mutaties jaarlijks onderhoud gebouwenbeheer
Binnen het jaarlijks onderhoud gebouwenbeheer doen zich een aantal nadelige mutaties voor ten opzichte van de begroting 2018. De raad wordt verzocht in te stemmen met een aanvullend budget in de begroting van het jaar 2018.

(*) het verhelpen van de lekkage en de schade aan het dak van de Til betreft een repressieve ingreep. Binnen de onderhoudsvoorzieningen is hiervoor niet gespaard. Vandaar dat deze mutatie hier vermeld wordt en niet onder de afwijkingen in de groot onderhoudsplanning (punt 8).

8. Bijstelling budgetten groot onderhoud 2018
De jaarlijkse uitgaven groot onderhoud worden gedekt vanuit de onderhoudsvoorzieningen. Op basis van de voorziene uitgaven in 2018 wordt de groot- onderhoudsprognose voor het jaar 2018 voor een aantal disciplines neerwaarts bijgesteld. Niet aangewende middelen op deze onderhoudsdisciplines blijven beschikbaar binnen de onderhoudsvoorzieningen. Er doet daarmee zich geen resultaatsbepalend effect voor in het lopende begrotingsjaar 2018.

Ad 1. verkeersregelinstallaties
Behoudens enkele resterende werkzaamheden rond de aanpak van het kruispunt Groene Zoom – Noorderinslag worden werkzaamheden aan de VRI’s doorgeschoven naar latere jaren.
Ad 2. waterbeheer
Baggerwerkzaamheden worden in samenwerking met het waterschap uitgevoerd. Aanbesteding van werkzaamheden volgt de planning van het waterschap. Uitvoering vindt plaats in het jaar 2019.
Ad 3. speelvoorzieningen
Op basis van het uitvoeringsplan Spelen 2017-2025 zetten we in 2019 actiever in op het reduceren van het aantal speeltoestellen. De wensen van direct omwonenden worden zo goed mogelijk betrokken bij de nieuwe inrichting van pleinen waar speeltoestellen worden verwijderd. Momenteel zijn we druk bezig om 7 speelplekken om te vormen naar een natuurlijkere ingerichte speelruimte en 6 speelplekken worden opnieuw ingericht. Eigen inzet van bewoners in de vorm van meedenken, zoeken van draagvlak, zo mogelijk een financiële bijdrage, uitvoering van werkzaamheden, sponsoring, is daarbij een voorwaarde. Deze werkwijze vergt meer voorbereidingstijd dan vooraf ingeschat en daarnaast zijn de levertijden voor de speeltoestellen toegenomen. Hierdoor kunnen niet alle voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd dit jaar.
Ad 4. gebouwenbeheer
Op een aantal panden wijken de voorziene uitgaven af van de onderhoudsplanning jaarschijf 2018, per saldo resulterende in een fasering van werkzaamheden ter hoogte van € 236.000.
Verhogen jaarschijf groot onderhoud 2018 gebouwenbeheer:
€ 36.000 - sporthal Achterveld, renovatiewerkzaamheden sanitaire ruimten (past binnen MJOP)
€ 23.000 - Rozengaarde 22, vervanging dakbedekking (past binnen MJOP)
€ 12.000 - kazerne Leusden Centrum, aanpak plafond en schilderwerk buiten (past binnen MJOP)
€ 9.000 - kantoor Milieustraat, schilderwerk (past binnen MJOP)
Verlagen jaarschijf groot onderhoud 2018 gebouwenbeheer:
€ 100.000 Fort033, werkzaamheden verlichting en schilderwerk reeds in 2017 uitgevoerd.
€ 60.000 Moespot, aanpak dakbedekking schuift door naar het jaar 2019.
€ 48.000 MFA de Korf, werkzaamheden wachten tot keuze toekomstscenario van de Korf.
€ 38.000 2e sporthal, jaarlijkse reservering groot onderhoud wordt voorlopig nog niet ingezet.
€ 34.000 de Til, werkzaamheden worden in een later stadium uitgevoerd en meegenomen in de op handen zijnde aanbesteding van het gebouwenonderhoud.
€ 15.000 parkeerdekken, er worden dit jaar nog geen werkzaamheden voorzien.
€ 11.000 bibliotheken, in 2018 worden geen groot onderhoudsuitgaven voorzien.
€ 10.000 Kunstgebouw, onderhoudswerkzaamheden zijn reeds in 2017 uitgevoerd.

9. Gescheiden afvalinzameling
Op het gebied van gescheiden afvalinzameling doet zich een aantal ontwikkelingen voor:
- De inkomsten op het Milieubrengstation voor ontvangen afvalstromen blijft achter bij de raming. een bedrag van € 40.000 dient te worden afgeraamd;
- Het college heeft besloten eenmalig 50% bij te dragen in de kosten van Doppers voor basisschoolleerlingen tot een maximum van € 15.000;
- Het jaarlijks vanuit Nedvang beschikbaar gestelde budget voor zwerfafval projecten wordt, voor de periode 2018 t/m 2022, als subsidie beschikbaar gesteld aan Opgeruimd Leusden voor de organisatie en uitvoering van zwerfafval projecten;
- We hebben een inhaalslag gemaakt in de besteding van zwerfafvalgeld. De uitgaven hiervoor zijn reeds in 2016 en 2017 gedaan. In 2018 wordt hiervoor vanuit Nedvang een nabetaling ontvangen van € 53.500;
- Voor afschrijvingslasten dient per saldo een bedrag van € 17.000 bijgeraamd te worden.
Per saldo dient een bedrag van € 18.500 te worden onttrokken aan de voorziening egalisatie reinigingsrechten.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.