Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018 -2022

Voor het jaar 2018 leiden mutaties binnen het domein Bestuur tot een nadelig resultaat na bestemming van € 178.000. De voornaamste oorzaak is de technische wijzigingen die in dit domein een nadeel van € 163.000 laat zien wat wordt veroorzaakt door inzet van extra capaciteit met name door uitval van langdurige ziekte (zie ook toelichting bij Overhead). De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.

1. Appa-ontslaguitkering voormalig wethouder
Na het wethouderschap ontvangt een wethouder een Appa-ontslaguitkering, tenzij hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70%. De duur van de Appa-loopbaan, is maximaal 3 jaar en 2 maanden. Na de verkiezingen in Leusden zijn door de collegewisseling twee zittende wethouders vertrokken. De kosten voor de Appa-uitkering 2018 worden ingeschat op € 27.000.

2. Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
In de voorjaarsnota hebben wij een wijziging in de financiering van kosten voor het uitvoeren van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van door de VNG gecoördineerde activiteiten (o.a. KING, A+O fonds) opgenomen. Hierbij hebben wij vermeld dat verrekening budgettair neutraal via de Algemene Uitkering zal verlopen. Wij constateren echter in 2018 een nadelig herverdeeleffect van € 20.000. De structurele effecten voor 2019 en verder worden op dit moment onderzocht.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.