Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2018-2022

Voor het jaar 2018 leiden mutaties binnen de Overhead tot een voordelig resultaat na bestemming van € 599.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door positieve ontwikkelingen bij de projecten uit het Grondbedrijf, met als gevolg een hogere toerekening van overheadskosten aan deze externe kostendragers. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 323.580 (zie toelichting onder 2). Daarnaast bedraagt de incidentele vrijval van kapitaallasten € 149.000. De technische wijzigingen die in dit domein een voordeel van € 153.300 laat zien, zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld. Het resultaat is budgetneutraal. Tot slot is er een incidenteel voordeel van € 50.000 op de loonkosten (zie toelichting onder 1).

1. Loonkosten
Het verloop van de personele loonkosten laat voor 2018 een positief saldo zien van € 50.000.
Onder meer doen de volgende ontwikkelingen zich voor:
a) De loonkosten laten een positief saldo zien van € 309.000. Dit voordeel wordt voor € 214.000 veroorzaakt door de realisatie van de taakstellingen externe kostendragers en interne kerntakendiscussie (iKTD). Daarnaast is door ontstane vacatures en restformatie € 45.000 nog niet ingezet.
b) De personele inhuur laat een negatief saldo zien van € 231.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door:
• de extra benodigde inzet voor uitval door ziekte. Dit jaar zijn de kosten € 466.000 en wordt met name veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim van een aantal medewerkers. Bij de voorjaarsnota is het beschikbare knelpunten budget bijgeraamd en zijn andere beschikbare middelen, zoals inkomsten UWV ingezet. Er resteert nog een dekkingstekort van € 135.000;
• bij de voorjaarnota zijn incidenteel en bij de kaderbrief structureel middelen voor uitbreidingen op de formatie beschikbaar gesteld. Doordat bij de voorjaarsnota op een aantal taakvelden incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld is structurele invulling nog niet mogelijk geweest, waardoor in 2018 hogere kosten zijn gemaakt door externe duurdere inhuur wat resulteert in een nadeel van € 60.000;
• het overige deel van € 35.000 wordt ingezet op inhuur door piekbelasting bij onder andere de openbare verlichting en de uitvoering van de komende verkiezingen.
Voorgesteld wordt om van het voordeel bij de loonkosten een bedrag van € 259.000 in te zetten op het te kort op de inhuurkosten en het overige deel ad. € 50.000 als voordeel in de najaarsnota te verwerken. Hiermee zijn alle knelpunten en kosten bij de inhuur gedekt en resteert er nog € 28.000 om onvoorziene knelpunten op te kunnen vangen in 2018.

2. Toerekening grondexploitaties
Een deel van de loonkosten van de gemeente wordt gedekt uit zogenaamde externe kostendragers; grondexploitaties, kapitaalwerken en onderhoudsvoorzieningen. In 2015 is een besluit genomen deze toerekening structureel te verlagen vanwege de afloop van een aantal grote grondexploitaties. We hebben ook de formatie gereduceerd. Sinds 2016 trekt de economie echter weer aan en is er veel animo om locaties te ontwikkelen. Het budgettaire kader uit 2015 (lagere toerekening formatiekosten) is in de begroting 2018 losgelaten. Dit betekent dat we de begrote loonkosten inclusief overhead weer volledig toerekenen aan het grondbedrijf. Dit levert in 2018 een meevaller op van € 323.580.
In de programmabegroting 2019 hebben wij een meevaller van € 182.000 aflopend naar € 97.000 in 2022 verwerkt (uiteenzetting financiële positie; begrotingsresultaat 2019-2022).

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.