Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2018 - 2022

Voor het jaar 2018 leiden de mutaties binnen het Domein Ruimte tot een voordelig resultaat na bestemming van € 119.000. Voornaamste verklaring hiervoor is de inkomsten uit anterieure overeenkomsten. Vanaf 2020 ontstaat een structureel voordeel van € 46.000 dat hieronder verder wordt toegelicht bij ‘2. Inzet en afbouw middelen in reserve omgevingsvergunningen’.

1. Anterieure overeenkomsten
De gemeente Leusden wil ruimtelijke initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. De kosten die hiervoor gemaakt worden, o.a. ambtelijke ondersteuning, inhuur en uitvoering van werk, worden via een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. We kunnen deze kosten alleen verhalen als een procedure (omgevingsvergunning of bestemmingsplan) wordt gevoerd. Het is echter niet altijd zeker of de initiatiefnemer er daadwerkelijk toe overgaat het initiatief te realiseren. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de kosten niet worden verhaald en komen voor rekening van de gemeente. In totaal wordt in 2018 € 121.000 via anterieure overeenkomsten verhaald. In de primitieve begroting is reeds rekening gehouden met een inkomst van € 40.000. Voor gemaakte kosten dient een bedrag van € 18.200 in 2018 en € 62.800 in 2019 te worden geraamd. De hogere inkomsten in 2018 gebruiken we derhalve om de bijraming van kosten in 2019 te dekken.

2. Inzet en afbouw middelen in reserve omgevingsvergunningen (bouwleges)
Een deel van de reserve met aangewezen bestemming wordt gebruikt om geinde legesopbrengsten beschikbaar te houden voor de uitvoering van werkzaamheden welke verband houden met het verlenen van- en het toezicht op verleende omgevingsvergunningen en voor het opvangen van in enig jaar lagere legesopbrengsten dan in de begroting geraamd (zgn. egalisatiefunctie).
In de periode tot het jaar 2014 lagen de opbrengsten uit bouwleges gegeven de economische neergang relatief laag. Per eind 2014 resteerde er geen ruimte meer binnen de ‘egalisatiereserve bouwleges’ om de terugloop in leges-opbrengsten nog langer op te vangen.
Als gevolg daarvan is in 2014 de vergunningverlening, toezicht en handhaving gerelateerde formatie in de gemeentelijke begroting teruggebracht. Daarnaast werd de ‘’ijzeren voorraad’’ aan jaarlijks te ontvangen bouwleges in de gemeentelijke begroting neerwaarts bijgesteld. Per saldo leidde tot een structureel nadeel in de gemeentelijke begroting van € 161.000 per jaar.
In de jaren 2014 tot en met 2017 zijn de opbrengsten uit verstrekte omgevingsvergunningen weer toegenomen. Hierdoor is ook de hoogte van de egalisatiereserve toegenomen. Per eind 2017 bevindt er zich een bedrag van € 1,5 mln. aan opbrengsten uit bouwleges in de reserve met aangewezen bestemming.
Wij stellen u voor om in het lopende begrotingsjaar 2018 vanuit deze middelen incidenteel de inzet van een ingehuurde constructeur mogelijk te maken ter hoogte van € 90.000.
Daarnaast stellen wij u voor de ‘’ijzeren voorraad’’ aan jaarlijks te ontvangen bouwleges met ingang van 2019 structureel te verhogen in de gemeentelijke begroting. Op basis van de voorziene baten uit omgevingsvergunningen en de voorziene capaciteitsinzet in de jaren 2019-2026 (doorrekenperiode van 8 jaar, restantsaldo egalisatiereserve ad. € 100.000) kan er met ingang van het jaar 2019 jaarlijks een bedrag van € 46.000 vrijgemaakt worden vanuit de ‘reserve bouwleges’ om het financieel nadeel voortkomend uit de neerwaartse bijstelling van de ‘’ijzeren voorraad’’ aan te realiseren bouwleges in het jaar 2014 te compenseren. De hoogte van de legestarieven blijven hierbij ongewijzigd.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.