Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019-2023

Het resultaat binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien laat voor 2019 een voordeel zien van
€ 908.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: een hogere Algemene Uitkering; voornamelijk de
hogere middelen voor Jeugdzorg ad. € 209.000, de aframing van de stelposten veroorzaakt een
voordeel van € 531.000 en tot slot zorgen de technische bij- en aframingen op dit domein voor een
voordeel van € 229.600 welke in totaal budgetneutraal zijn.

1. Algemene Uitkering
De raming van de Algemene Uitkering Gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire
2019 en de septembercirculaire 2019. De structurele gevolgen van de meicirculaire zijn al verwerkt in
de ontwerpbegroting 2020-2023.
Het saldo van de structurele gevolgen van de septembercirculaire hebben we op een stelpost
geraamd omdat de voordelige resultaten voor de jaarschijven 2020 en verder goed gebruikt konden
worden om een aantal in de begroting verwerkte tegenvallers (waaronder abonnementstarief WMO en
CAO gevolgen ambtenaren) op te kunnen vangen. De septembercirculaire heeft daarmee alleen voor
de jaarschijf 2019 nog budgettaire gevolgen die in deze najaarsnota zijn meegenomen.

De mutaties Algemene Uitkering zijn als volgt te specificeren:

Ad.1 Reserveringen
Bij de meicirculaire en de septembercirculaire zijn middels diverse taakmutaties middelen aan het gemeentefonds toegevoegd dan wel onttrokken. In deze najaarsnota worden deze onderdelen functioneel geraamd op de diverse domeinen en zo nodig inhoudelijk toelicht. Deze mutaties hebben daarmee geen budgettair effect op het resultaat.

Ad.2 Voorschotregeling BCF
Het ministerie van BZK heef in afstemming met de VNG en provinciaal toezichthouders de gemeenten geadviseerd om de in de begroting op te nemen stelpost voor het BCF te maximaliseren op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het BCF plafond. Op basis van dit advies hebben we de stelpost in onze begroting moeten verlagen met € 332.000. Na deze mutatie resteert er nog een negatieve stelpost van € 12.900. Voorgesteld wordt de stelpost volledig te laten vervallen waardoor per saldo een incidenteel nadeel ontstaan van € 344.900.

 •  Stelpost volume- en prijsstijgingen Sociaal Domein
  De huidige in de begroting geraamde zorgbudgetten zijn gebaseerd op het inkoopkader 2019 waarbij
  het prijs- en volumeniveau nog zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2018. De op deze stelpost
  geraamde middelen bedragen € 390.600 en kunnen worden toegevoegd aan de budgetten zorgkosten
  nieuwe taken Jeugd en WMO (zie ook punt 1 Domein samenleving).
 • Centraal knelpunten budget (CKB)
  In de voorjaarsnota 2019 is het CKB incidenteel met € 220.000 bijgeraamd, daarbij is aangegeven het
  verdere verloop in 2019 bij de najaarsnota te bezien. Door een aanhoudend hoog ziekteverzuim met
  langdurige uitval blijkt dit budget niet toereikend en is wederom een bedrag van € 157.000 benodigd.
  Wij stellen u voor dit bedrag incidenteel bij te ramen in de najaarsnota 2019.
 • Stelpost loon- en prijsstijgingen
  De stelpost is voor € 109.500 ingezet voor dekking van (een deel van) de financiële gevolgen van de
  cao-gemeenten. Het resterend saldo (€ 168.230) kan van de begroting worden afgeraamd.
 •  Stelpost onvoorzien
  De stelpost is in 2019 ingezet voor:
  - € 11.146 Benchmarkonderzoek;
  - € 13.000 Koningsdag;
  - € 23.000 Jongeren Ontmoetingsplek;
  - € 2.333 Kapitaallasten overbruggingswerkzaamheden brandweerkazerne.
  Het nog aanwezige restant op deze stelpost van € 11.400 wordt afgeraamd.
 • Overige stelposten
  Op de overige stelposten resteert in 2019 een incidentele budgetruimte van € 8.800 die kan worden
  afgeraamd

 

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.