Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Toelichting resultaat

De startpositie voor 2019 (a.) ging uit van een positief resultaat van € 46.800. Bij b. zijn de
vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2019 opgenomen welke in totaal zorgen voor een
verslechtering van het resultaat in 2019 met € 2.337.200. De ontwikkelingen op de programma’s (d.)
komen voor het jaar 2019 uit op een tekort van € 303.800 waardoor het totale begrotingstekort uitkomt
op € 2.641.000. Het verwachte tekort van deze Najaarsnota in 2019 (f.) wordt gedekt uit de algemene
reserve basisdeel.


De structurele begrotingspositie 2020-2023 kwam uit op een positief begrotingsresultaat van oplopend
€ 146.000 in 2023. De ontwikkelingen op de programma’s in de Najaarsnota (opgenomen onder d.)
zorgen in 2020 voor een tekort van € 48.700 dat wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.
Vanaf 2021 blijft er sprake van een begrotingsoverschot in meerjarenperspectief. Dit positief resultaat
loopt op naar € 187.700 in 2023.

Voorstel en dekking:

Wij stellen de raad voor:
1) De Najaarsnota 2019 vast te stellen;
2) Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2019 van
€ 303.800 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
3) Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2020 van
€ 48.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
4) De algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te vullen met
een bedrag van € 83.600 en dit bedrag in 2020 weer terug te storten in de algemene reserve
basisdeel.
5) Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1024
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1012, 1017, 1028, 1030, 1031, 1032
6) De volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
- € 50.000 voor inrichtingskosten gemeentehuis;
- € 10.000 voor een schrobmachine voor de binnensportaccommodaties;
- € 33.000 voor verbouwing van de Walter van Amersfoortstraat.